ปรากฏการณ์ทะเลกรด

Language : English

ปะการังฟอกขาวจากผลกระทบของปรากฏการณ์ทะเลกรด
ปะการังฟอกขาวจากผลกระทบของปรากฏการณ์ทะเลกรด, แหล่งภาพ: https://www.youtube.com/watch?v=9qwFS5aShic

 

โดยทั่วไปแล้วมหาสมุทรจะมีค่า pH ประมาณ 8.0 – 8.1 ซึ่งมีความเป็นด่างเล็กน้อย ปรากฏการณ์ทะเลกรดทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรมีความเป็นกรดมากขึ้น เกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุ ได้แก่ 1) เกิดจากการปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงในชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็ว ได้ทำละลายกับน้ำทะเลในมหาสมุทร ทำให้ค่าความเป็นกรด-ด่างในมหาสมุทรเปลี่ยนไป มีสภาพเป็นกรดมากขึ้น 2) อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำทะเลดูดซับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้น้อยลง จากการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับในระดับน้ำทะเลลึก ลอยตัวสูงขึ้นมาใกล้ระดับพื้นผิวน้ำทะเล ส่งผลให้น้ำทะเลที่ระดับผิวน้ำ มีความเข้มข้นของก๊าซ CO2 สูงยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวปะการังและสัตว์น้ำโดยตรง

ปรากฏการณ์ทะเลกรด ส่งผลกระทบต่อการผุกร่อนโดยตรงต่อโครงร่างแข็ง (Skeleton) ในส่วนที่แข็งแรงที่สุดที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลักของปะการังที่กำลังเจริญเติบโต ประกอบกับการกัดเซาะของคลื่นและกระแสน้ำโดยตรง ทำให้แนวปะการังซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพืชต่างๆ ถูกทำลาย โดยเฉพาะเต่าทะเลและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ปลาหมึก หอย กุ้ง แมงกะพรุน และปลิงทะเล เป็นต้น และเมื่อแพลงตอนและสัตว์น้ำเหล่านี้ ไม่มีแนวปะการังให้ขยายพันธุ์แล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหาร และการลดลงของประชากรสัตว์น้ำในทะเลนั้น ส่งผลกระทบต่อการประมงของมนุษย์โดยตรง

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Climate Change,Observed Changes

Tags:

Menu Title