ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น

Language : English

Source: National Geographic Documentary
แหล่งภาพ: National Geographic Documentary, https://www.youtube.com/watch?v=4vrqibKuVgg

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2393 ระดับน้ำทะเลได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และระหว่างศตวรรษที่ 20 ระดับน้ำทะเลได้เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตร (ประมาณ 1.5 – 2.0 มิลลิเมตร/ปี) ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากสาเหตุของการขยายตัวของความร้อนในมหาสมุทร การละลายชองภูเขาน้ำแข็งกลาเซียร์และก้อนน้ำแข็ง และการลดลงของภูเขาน้ำแข็งทวีปกรีนแลนด์ และแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันตก

 

ปริมาณระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ปีพ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
ปริมาณระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ปีพ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน, แหล่งภาพ: องค์การนาซ่า (NASA), ดัดแปลงโดย: ERM-Siam Co., Ltd.

การขยายตัวของความร้อนในมหาสมุทรส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ตลอดศตวรรษที่ 21 มานี้ การประเมินของ IPCC ครั้งที่ 4 (the IPCC’s Fourth Assessment) ได้คาดการณ์ว่า การขยายตัวของความร้อนในมหาสมุทรจะส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 17-28 เซนติเมตร (บวกลบร้อยละ 50) นอกจากนี้ การละลายของภูเขาน้ำแข็งกลาเซียร์และก้อนน้ำแข็งจะส่งอิทธิพลต่อการเพิ่มของระดับน้ำทะเล ซึ่งมีการคาดการณ์ไว้ว่าภายหลังของกลางศตวรรษที่ 20 การละลายของภูเขาน้ำแข็งดังกล่าวส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลถึง 2.5 เซนติเมตร และยังมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น 10-12 เซนติเมตรจากการละลายของภูเขาน้ำแข็งกลาเซียร์และก้อนน้ำแข็ง อีกทั้ง การลดลงของภูเขาน้ำแข็งทวีปกรีนแลนด์ และแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันตก ที่มีการละลายอย่างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษจะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 7 เมตร

 

แหล่งข้อมูล: 

Categories: Climate Change,Observed Changes

Tags:

Menu Title