สุขอนามัย

Language : English

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    Source: climatecommunication.org; modified by ERM-Siam Co., Ltd.
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
Source: climatecommunication.org; modified by ERM-Siam Co., Ltd.

 

สภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งปัจจัยของการมีสุขภาพที่ดีของผู้คนในพื้นที่ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยการเข้าถึงทรัพยากรขั้นพื้นฐาน อาทิ อาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย และพลังงาน

ตลอดศตวรรษที่ 21 การเพิ่มขึ้นของโรคภัยไข้เจ็บในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและรายได้น้อย เป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการบาดเจ็บ และโรคภัยที่เกิดจากคลื่นความร้อนที่ทวีคูณความรุนแรง การเพิ่มขึ้นของผู้คนที่ขาดสารอาหารอันเนื่องมากจากผลผลิตทางอาหารลดลงในประเทศที่ยากจน ความเสี่ยงในการสูญเสียความสามารถในการทำงาน และผลิตภาพของแรงงานลดลงในกลุ่มประชากรเสี่ยง (Vulnerable population) เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงแรกสุดด้านสุขอนามัยที่เห็นได้ชัดอาจมาจากเปลี่ยนแปลงพิกัดด้านภูมิศาสตร์และฤดูกาลของเชื้อโรคติดต่อรวมถึงเชื้อที่ต้องใช้พาหะนำโรค เช่น มาลาเรีย ไข้เลือดออก หรือโรคติดเชื้อจากอาหาร (ท้องร่วง; Salmonellosis) ซึ่งจะเห็นได้ชัดที่สุดในช่วงเดือนที่มีอากาศร้อน

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกส่งผลกระทบต่อการดำเนินระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหลายแห่ง เช่นเดียวกันกับผลกระทบต่อสุขอนามัยของมนุษย์ที่บางผลกระทบมีประโยชน์ต่อสุขอนามัยของคน เช่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวจัดลดการเสียชีวิตในช่วงที่หนาวสุดในประเทศแถบอบอุ่น ในขณะเดียวกัน อุณหภูมิที่สูงขึ้นในเขตร้อนอาจลดอัตราการรอดของประชากรยุงที่เป็นพาหะของเชื้อโรคได้ อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์พิจารณาว่าในภาพรวมแล้ว ผลกระทบด้านสุขอนามัยส่วนใหญ่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยังคงมีผลเสียมากกว่า

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีความเป็นไปได้ในการส่งผลด้านสุขภาพ ในความจริงแล้วองค์การอนามัยโลกได้คาดคะเนไว้ในรายงาน “World Health Report 2002” ว่าในปี 2000 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกคาดการณ์ว่าเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงประมาณร้อยละ 2.4 จากทั่วโลก และเป็นสาเหตุของโรคมาลาเรียร้อยละ 6 ในบางประเทศที่มีรายได้ปานกลาง อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสามารถโดนระบุได้ยากในสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ จากปัจจัยอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยดังกล่าวนั้น จะสามารถบ่งชี้ได้ง่ายขึ้นถ้ามีการสังเกตที่คล้ายกันในกลุ่มประชากรที่ต่างกันออกไป

ในประเทศไทย อุณหภูมิที่สูงขึ้นก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยเฉพาะความเครียดจากความร้อน การเจ็บป่วย และโรคที่เกิดจากเชื้อในน้ำ ซึ่งความเครียดจากความร้อนจะนำไปสู่เหตุการณ์ตะคริวแดด เพลียแดด และลมแดดได้ โดยเฉพาะในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ทำเกษตรกรรม ปริมาณน้ำนิ่งจำนวนมากสามารถเป็นแหล่งพาหะของกรณีโรคไข้เลือดออกได้ เกือบสิบปีที่ผ่านมา อุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของโรคไข้เลือดออกความเครียดจากความร้อน และโรคที่เกิดจากเชื้อในน้ำ ซึ่งคนไทยเกือบ 190,000 รายต้องเข้ารับการรักษาโรคและความเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับน้ำ นอกจากนี้ฤดูฝนที่ยาวนานขึ้นอย่างชัดเจนส่งผลกระทบต่อกรณีของผู้ได้รับบาดเจ็บจากการลื่นไถลอีกด้วย (Marks, 2011)

 

Dengue fever caused by climate change impacts Picture source: https://youtu.be/jDueuwB3Tcs
การขยายพันธ์ของพาหะนำโรคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Picture source: https://youtu.be/jDueuwB3Tcs

 

แหล่งข้อมูล:

  • IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. Retrieved from https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
  • MARKS, D. (2011). Climate Change and Thailand: Impact and Response (2nd ed., Vol. 33). Contemporary Southeast Asia.

Categories: Climate Change,Future Risks & Impacts

Tags:

Menu Title