มาตรา 6 ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC Article 6)

Language : English

มาตรา 6 ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรา 6 กำหนดกิจกรรมสำคัญ 6 ด้าน ที่  UNFCCC ชี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับการเชื่อมโยงสังคมทุกระดับเข้ากับกระบวนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ประเทศภาคีจำเป็นต้องรายงานและควรเป็นผลการดำเนินงานที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ ระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาค ได้แก่ โครงการด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 การรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก การให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมของประชาชน การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ และการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

องค์ประกอบของมาตรา 6 ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)
องค์ประกอบของมาตรา 6 ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Climate Change,Climate Change Navigators,Global Navigators

Tags:

Menu Title