Browsing: Future Risks & Opportunities

เป้าหมายทั่วโลกสำหรับน้ำ เป้าหมายของการพัฒนาน้ำอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติประกอบด้วย 17 เป้าหมาย ครอบคลุมประเด็นของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การสิ้นสุดของความยากจนและความหิวโหย, การพัฒนาสุขภาพและการศึกษา, การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน, การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการรักษาน้ำและป่า เป้าหมายที่ 6 คือ เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำ: การทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน  วันน้ำโลก วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันน้ำโลกตั้งแต่ปี 2536 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำที่มีและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน แหล่งข้อมูล: http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/unwater_new/docs/1_UNWater_Annual_Report_2015_web.pdf

หลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นบ่อยครั้ง โดยมีทั้งภัยที่เกิดเป็นประจำจนสามารถคาดการณ์ได้ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง เป็นต้น และ/หรือ สาธารณภัยที่มีรูปแบบไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ภัยจากแผ่นดินไหว การกัดเซาะชายฝั่ง สึนามิ ดินโคลนถล่ม โรคระบาด โดยคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้จัดทำปฏิทินภัยพิบัติในประเทศไทยดังที่แสดงในรูปที่ 1 1.อุทกภัย ในปี 2554 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของไทย ประสบภัยน้ำท่วมครั้งร้ายแรง ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับ 65 จังหวัด จากทั้งหมด 77 จังหวัด และยังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทุกอย่างในประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจและสังคม คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 45,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 13 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการให้บริการ มีโอกาสได้รับผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์สภาพอากาศรุนแรง มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller) ระบุว่า ประเทศไทยเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับภูมิศาสตร์ ระดับอุตสาหกรรม และระดับบุคคล ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับความเสียหายจากผลกระทบต่อเนื่อง ซึ่งอาจรวมถึงแนวโน้มการเกิดโรคระบาดที่สูงขึ้น ปัญหาผู้อพยพและผู้ลี้ภัยรายใหม่ ความตึงเครียดทางสังคมและความตึงเครียดที่เกี่ยวกับชนชั้น และความเปราะบางต่อภัยพิบัติของภาคการเกษตร (Rockefeller, 2558) 2. ภัยแล้ง…

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมซึ่งยากต่อการรับมือ กว่าทศวรรษที่ผ่านมาหลายหน่วยงานทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติได้ทำการศึกษา และทำความเข้าใจเรื่องการเกิดและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนเกิดเป็นมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศออกมามากมาย อย่างไรก็ตาม การจะสรุปหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเตรียมการรับมือที่แน่นอนในอนาคต ยังมีข้อจำกัดในหลายๆ เรื่อง เช่น สภาพสังคมและเศรษฐกิจ หรือสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การสร้างภาพจำลองสถานการณ์โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทุกๆ ทางจึงมีความสำคัญ เพื่อให้การวางแผนรับมือเป็นไปอย่างครอบคลุมสำหรับทุกๆสถานการณ์ ประเทศไทยมีแนวโน้มและความเสี่ยงที่จะเผชิญกับผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง การทรุดตัวของแผ่นดิน ภัยหนาว ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ที่ปรึกษาจะนำเสนอแนวทางการรับมือและปรับตัวของเมืองเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น แนวทางการรับมือกับน้ำท่วมของเมืองขนาดใหญ่ และ แนวทางการรับมือกับน้ำท่วมของชุมชนขนาดเล็ก เป็นต้น การจัดทำสถานการณ์จำลองที่เรียกว่า Representative Concentration Pathways (RCPs) แสดงความเป็นไปได้ด้านภูมิอากาศ เช่น ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรา 5 ของ IPCC ระบุว่า แนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบที่รุนแรง แพร่กระจายไปทั่วและไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าโลกร้อนขึ้นมากเพียงใด โดยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกจะสูง เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงกว่าอุณหภูมิในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง 4 องศาเซลเซียส การลดความเสี่ยงหลักและความเสี่ยงที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคแสดงอยู่ในรูปที่ 1 ทั้งนี้ การจำกัดอัตราและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถลดความเสี่ยงโดยรวมได้ จึงทำให้มาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จำเป็นลดลงด้วย แต่ความเสี่ยงจากผลกระทบที่เป็นอันตรายบางอย่างก็ยังมีอยู่ (IPCC, 2014) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นจากปัจจัย 3 อย่างที่ทับซ้อนกันอยู่…
Menu Title