Browsing: Adaptation

การปรับตัว หมายถึง การคาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดำเนินการที่เหมาะสมในการป้องกัน หรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการวางแผนที่ดี และการปรับตัวอย่างทันทวงทีจะช่วยประหยัดเงิน และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตได้ ตัวอย่างของมาตรการปรับตัว เช่น การใช้ทรัพยากรน้ำที่มีการขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับตัวและสร้างที่อยู่อาศัยให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในอนาคต และเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง การสร้างอาคารเพื่อป้องกันน้ำท่วม และการสูงขึ้นของระดับน้ำ การพัฒนาพันธุ์พืชทนแล้ง การเลือกพันธุ์ไม้ ป่าไม้ และการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดพายุฝนและไฟป่า และการกำหนดขอบเขตของพื้นที่ดิน เพื่อช่วยให้มีการโยกย้ายของสายพันธุ์ในธรรมชาติ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การดำเนินมาตรการเพื่อจัดการกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินมาตรการอย่างเหมาะสมสามารถป้องกัน หรือลดความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เหลือน้อยที่สุด (UNFCCC; 2558 และ คณะกรรมาธิการยุโรป, 2559) ตัวอย่างมาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ การปรับเปลี่ยนกฎหมายด้านการก่อสร้างอาคารให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในอนาคตและสถานการณ์ที่สภาพอากาศสุดโต่ง การพัฒนาพันธุ์พืชที่ทนทานต่อสภาพแล้ง และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานควบคุมน้ำท่วม (คณะกรรมาธิการยุโรป, 2559) องค์ประกอบของการปรับตัว กิจกรรมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปประกอบด้วยห้าองค์ประกอบ ได้แก่ การสังเกตของปัจจัยทางภูมิอากาศและที่ไม่ใช่ทาง ภูมิอากาศ; การประเมินผลกระทบและความเปราะบางต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ; การวางแผน; การดำเนินการ; และ การตรวจสอบ และการประเมินผลของการดำเนินการในการปรับตัว เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และเป็นการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค พหุภาคีและระหว่างประเทศ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการปรับตัวและรับมือต่อผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการดำเนินการในด้านต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาค ระดับภาค…

คอนกรีตที่ซ่อมแซมตัวเองได้มีส่วนประกอบเป็นแบคทีเรียที่ผลิตหินปูนโดยอาศัยอาหารที่ผสมในคอนกรีต อากาศและน้ำที่จะมาเป็นองค์ประกอบของการสร้างหินปูนเมื่อโครงสร้างคอนกรีตแตก หินปูนที่ผลิตจากแบคทีเรียในคอนกรีตจะซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วยตัวเองได้ เฮนดริก จองเกอร์ (Hendrik Jonkers) นักจุลชีววิทยาที่เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมของแบคทีเรีย ซึ่งเขาได้หาทางพัฒนาความแข็งแรงของคอนกรีตโดยใช้หลักการเดียวกับการสร้างมวลกระดูกของเซลล์กระดูกในร่างกายมนุษย์ วิธีการที่เขาคิดค้นคือการประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่ผลิตหินปูนเพื่อใช้ในการอุกรอยรั่วหรือรอยแตกของคอนกรีต แบคทีเรียชนิดนี้มีต้นกำเนิดและอาศัยอยู่ในแม่น้ำที่มีความเป็นด่างสูงใกล้บริเวณภูเขาไฟและมีความเหมาะสมกับงานและสามารถอยู่ในสภาพจำศีลมากถึง 200 ปี มันจะเริ่มทำการซ่อมแซมคอนกรีตเมื่อเกิดรอยแตกและได้รับน้ำ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือการประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมสะพาน อุโมงค์หรือกำแพง ซึ่งใช้คอนกรีตเป็นองค์ประกอบ โดยคอนกรีตถือว่าจัดอยู่ในหมวดหมู่ของวัสดุก่อสร้างซึ่งกระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้างมีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณร้อยละ 7-12 ต่อปี แหล่งข้อมูล: https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/finalists/2015/jonkers.html

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า คอนกรีตไม่ใช่วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นนวัตกรรมใดๆที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ย่อมเป็นที่ต้องการ ดังนั้นสถาปนิกและวิศวกรชื่อ Henry Miller ได้พัฒนากระบวนการทำคอนกรีตที่มีส่วนประกอบเป็นเม็ดพลาสติกถึง 2 ใน 3 ส่วน ซึ่งมีความแข็งแรงเท่ากับคอนกรีตที่ใช้ในปัจจุบัน โดยปกติแล้วคอนกรีตจะมีองค์ประกอบของทราย กรวด และหินบดรวมกันประมาณร้อยละ 60-75 ซึ่งกระบวนการที่คิดค้นขึ้นโดยนาย Henry Miller เป็นการพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทนในการผลิตคอนกรีต โดยกระบวนการนี้เป็นการลดการฝังกลบหรือเผาขยะพลาสติก และ เพิ่มประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยการหลีกเลี่ยงการใช้กรวดหรือทรายที่ต้องผ่านการทำเหมือง ทั้งนี้อิฐคอนกรีตดังกล่าวมีคุณสมบัติที่ทนทานความดันได้ 3000 ถึง 5000 psi ด้วย แหล่งข้อมูล: http://www.greeninnovation.co.uk/new/897/15/recycled-plastic-concrete.html http://inhabitat.com/plastic-concrete-repurposes-landfill-waste-into-building-bricks/plastic-conc3/

ช่วงเปลี่ยนผ่านของอาคารสีเขียวที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่ต้องการพลังงานจะไม่สำเร็จหากโครงสร้างดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่สุดหรือต้องสามารถผลิตพลังงานเพื่อใช้ในอาคารเองได้ และสามารถส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้กลับคืนการไฟฟ้า ดังนั้นเทคโนโลยีเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมจึงเป็นเทคโนโลยีที่เป็นความเป็นไปได้ที่สุดรวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่ควบรวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไปในตัวอาคาร อาคารสูงจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งใบพัดบนดาดฟ้าอาคารเนื่องจากการที่มีกระแสลมบนตลอดเวลา ใบพัดจึงสามารถหมุนเพื่อสร้างพลังงานได้ในปริมาณพอสมควรเทียบกับความต้องการพลังงานของอาคาร พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกที่แพร่หลายเพื่อทดลองสร้างพลังงานทางเลือกสำหรับอาคาร หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สามารถพบได้ทั้งบนดาดฟ้าอาคารและบริเวณด้านหน้าอาคาร หรือแม้กระทั่งหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าแบบใสที่ใช้เป็นกระจกอาคารหรือช่องรับแสงก็ได้ หนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นเช่น การควบรวมใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ CIS tower ประเทศอังกฤษ อาคารดังกล่าวผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากถึง 180,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงในหนึ่งปี และมีใบพัดที่ผลิตพลังงานได้ถึงหนึ่งในสิบของความต้องการพลังงานของอาคารได้อีกด้วย แหล่งข้อมูล: https://www.epo.org/news-issues/technology/sustainable-technologies/green-construction.html - 6 June 16 http://payamarchi.blogspot.com/2008/09/worlds-first-building-in-motion.html

แบรนด์ Philips ได้เปิดเผยแนวคิดต้นแบบของห้องครัวสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งห้องครัวตามแนวคิดของบริษัทในอนาคตสนใจในเรื่องของโต๊ะเดี่ยวที่สามารถปรุงอาหารได้ตรงไหนบนพื้นผิวโต๊ะก็ได้โดยอาศัยเซนเซอร์ที่ให้ความความร้อนโดยตรงต้อหม้อหรือกระทะ นอกจากนี้ระบบของโต๊ะตัวนี้ยังรวมถึงระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำ ระบบจัดการเศษอาหารใต้โต๊ะ หรือสามารถปลูกสมุนไพรบนโต๊ะได้อีกด้วย Source: http://www.greeninnovation.co.uk/new/915/15/green_kitchen.html

เราทุกคนทราบดีว่าช้อนส้อมพลาสติกเป็นสามารถสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ของผู้ประกอบการ Narayana Peesapaty จึงมีคนให้ความสนใจมาก บริษัทของ Peesapaty ชื่อ Bakeys ได้สร้างรายได้มากกว่าสี่เท่าของเป้าหมายเริ่มต้นของโครงการซึ่งมีมูลค่า 20,000 ดอลลาห์สหรัฐฯ โดยวัสดุที่นำมาทำเป็นช้อนส้อมทำมาจากแป้ง น้ำ และเกลือ ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ ซึ่งประโยชน์ของนวัตกรรมนี้เป็นการใช้วัสดุที่มีความยั่งยืนในชีวิตประจำวัน Source: http://inhabitat.com/how-to-make-edible-utensils-that-you-can-eat-after-you-use-them-video/

ทุกฤดุร้อน เกาะหลายแห่งในประเทศกรีซจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่นำขวดพลาสติกเข้ามาและลงเอยด้วยการเป็นขยะบนหาดทรายและในสิ่งแวดล้อมซึ่งขวดพลาสติกถือว่าเป็นขยะที่เลวร้ายที่สุด ดังนั้นจึงมีทีมงานของกรีกที่จัดตั้ง The New Raw เป็นโครงการริเริ่มและเป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่หาวิธีการที่ยั่งยืนในการจัดการขยะพลาสติก โดยใช้เทคนิคการประดิษฐ์แบบดิจิตัลเพื่อลดขยะพลาสติก โครงการที่ประสบความสำเร็จเช่น โครงการ RE_STOOL ที่เป็นการอัดขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ต่างๆ โครงการ MISSING PART เพื่อการรีไซเคิลพลาสติกกลับมาเป็นวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง โครงการ PET for Pets ที่ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติสร้างบ้านแมวจรจัด โครงการ ReCYCLAD3D เป็นเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อการรีไซเคิลขยะพลาสติก และโครงการ BOTTLE UP ที่เป็นระบบรางวัลการรีไซเคิลสำหรับเด็กให้สนใจการรีไซเคิลขยะพลาสติก เป็นต้น แหล่งข้อมูล: http://inhabitat.com/the-new-raw-turns-plastic-waste-into-valuable-raw-material/ http://www.interiorsection.com/the-new-raw-plastic-workshop-in-syros-investigates-sustainable-solutions-to-plastic-pollution/

ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐไอดาโฮออกแบบโดยใช้ชิ้นแผงโซลาร์ขนาดเล็กต่อกันและเคลือบด้วยกระจก ภายในชิ้นส่วนดังกล่าวจะประกอบด้วยตัวประมวลผลขนาดเล็กที่สื่อสารได้กับแผลควบคุม ศูนย์ควบคุม และกับรถที่วิ่งอยู่ได้ พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์จะนำไปใช้กับ LED ที่แสดงเส้นทางจราจรหรือนำไปใช้ในการให้ความร้อนกับพื้นถนนเพื่อละลายหิมะหรือน้ำแข็งที่เกาะถนน นอกจากนี้หน่วยของแผงโซลาร์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นชื้น จึงสามารถซ่อมแซมได้ง่ายเมื่อเสียหายและไม่ต้องรบกวนการจราจรมาก ทั้งนี้โครงการถนนพลังงานแสงอาทิตย์ดูจะเป็นโครงการริเริ่มที่น่าสนใจเมื่อแผงโซลาร์อัจฉริยะสามารถใช้ได้มากกว่าเป็นแค่ถนนแต่สามมารถทำให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นเมื่อนำไปติดตั้งในสนามเด็กเล่น สนามบาสเกตบอล จนถึงรันเวย์สนามบิน แหล่งข้อมูล: http://inhabitat.com/solar-roadways-are-coming-to-historic-route-66/

ผู้ผลิตยานยนตร์ Ford ได้เปิดเผยรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ที่งานแสดง Las Vegas electronics ซึ่งแนวคิด Ford C-Max Solar Energi เป็นการควบรวมแผงโซลาร์บนหลังคารถที่สามารถเดินทางเป็นระยะทาง 21 ไมล์หรือประมาณ 6-7 ชั่วโมงเมื่อชาร์จแบตเตอร์รี่เต็มที่ โดยรถคันนี้จะจอดในโรงรถที่ออกแบบคล้ายแว่นขยายเพื่อชาร์จแบตเตอรี่จากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังทดแทนอย่างสมบูรณ์ แหล่งข้อมูล: http://www.greeninnovation.co.uk/ford-solar-power-car.html- 6 June 16

หลักการพื้นฐานของการควบรวมหน่วยความร้อนกับหน่วยสร้างพลังงานคือ ปกติแล้วการผลิตพลังงานจะมีความร้อนเกิดขึ้นและในระดับการผลิตที่ใหญ่ขึ้น ความร้อนที่เกิดขึ้นมักถูกทิ้งให้สูญเปล่า ตัวอย่างเช่นสถานีผลิตพลังงานในปะเทศอังกฤษจะติดตั้งให้ยุ่กับหอทำความเย็นขนาดใหญ่ เพื่อให้ความร้อนที่เกิดขึ้นผสมในอากาศ อย่างไรก็ตามการที่จะส่งความร้อนที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการควบรวมหน่วยความร้อนกับหน่วยผลิตพลังงานในครัวเรือนเลยทำให้สามารถใช้ความร้อนส่วนเกินให้เกิดประโยชน์ได้เช่น การต้มน้ำ เชื้อเพลิงและแหล่งความร้อนอีกหลายประเภทที่นำมาพิจารณาในการควบรวมหน่วยความร้อนกับหน่วยผลิตพลังงานได้ คุณสมบัติของแหล่งพลังงานเหล่านี้แบ่งได้ตามราคา ค่าความร้อน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความสะดวกในการขนส่งหรือจัดเก็บ การบำรุงรักษาระบบ และระยะเวลาการใช้งานของระบบ แหล่งความร้อนหรือแหล่งเชื้อเพลิงบางชนิดถูกพิจารณาในการใช้ในการผลิตความร้อนเช่น ชีวมวล ก๊าซเชื้อเพลิงจากเศษไม้ ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ก๊าซธรรมชาติ หรือระบบที่ใช้เชื้อเพลิงหลายชนิด ซึ่งแหล่งพลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำที่สุดคือพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล และก๊าซธรรมชาติ แหล่งข้อมูล: http://www.greeninnovation.co.uk/new/929/15/combined_heat_power_units.html
Menu Title