Browsing: Climate Change

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยส่งผลโดยตรงต่อภัยแล้งที่ยาวนาน ผลผลิตทางการเกษตรและประมงลดลง อุทกภัย ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น โรคภัยไข้เจ็บที่ทวีความรุนแรง และกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทย กรมอุตุนิยมวิทยารายงานถึงอุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1 องศา เทียบจาก พ.ศ. 2524 – 2551 (รูปที่ 1) และแนวโน้มอุณหภูมิในประเทศไทยอาจเพิ่มสูงขึ้น 1.2 – 1.9 องศาเซลเซียสในปี พ.ศ. 2593 ยิ่งไปกว่านั้น จำนวนวันที่ฝนตกและระดับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเทียบกับ 15 ปีที่ผ่านมา (รูปที่ 2) โดยสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งแล้ว ประเทศไทยดูเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมากที่สุดประเทศหนึ่ง  อ่านเพิ่มเติม: โครงการศึกษาด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนที่สาคัญ, 2554, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (http://startcc.iwlearn.org/doc/Doc_thai_22.pdf) แหล่งข้อมูล: MARKS, D. (2011). Climate Change and Thailand: Impact and Response (2nd ed., Vol. 33). Contemporary Southeast Asia.

สำหรับในประเทศไทย ผลการศึกษาขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับ 227.73 MtCO2-eq. (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) โดยพิจารณาจากปริมาณรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 350.68 MtCO2-eq. หักลบกับปริมาณที่ดูดกลับ 122.95 MtCO2-eq. จากรูป แสดงปริมาณและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศจำแนกรายสาขาในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งแบ่งเป็น 4 ภาคหลัก ได้แก่ ภาคพลังงาน ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเท่ากับ 256.44 MtCO2- หรือคิดเป็นร้อยละ 73.13 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 71 MtCO2-eq. คิดเป็นร้อยละ 15.89 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 33.50 MtCO2- คิดเป็นร้อยละ 9.55 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ ภาคการจัดการของเสีย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 5.03 MtCO2- หรือเท่ากับร้อยละ 1.43 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ นอกจากนี้ ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Agriculture Forestry and Other Land Use: AFOLU)…

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนย์กลางในการผลักดันพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน" พันธกิจ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภาระหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 รับผิดชอบกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือให้โรงงานควบคุม และอาคารควบคุมได้ปฏิบัติตามกฏหมาย เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด พรบ. การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 (ว่าด้วยพลังงานควบคุม) พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของกรม) ข้อมูลเพิ่มเติม: www.dede.go.th/ เชื่อมโยงไปยัง:  นโยบายพลังงานของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบหลักและรอง รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ มีสาระส้าคัญโดยสรุป ดังนี้ วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความพร้อมด้านสาธารณสุขในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการบูรณาการศักยภาพของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนไทยด้ารงชีวิตเป็นปกติสุขและมีสุขภาพดี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชนในการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข พันธกิจ 1) สื่อสาร เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปรับตัวด้านสาธารณสุข 2) พัฒนากลไกเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในการน้ามิติด้านภัยสุขภาพไปบูรณาการในการพัฒนานโยบาย แผนงาน และกิจกรรม ด้านการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนาศักยภาพระบบการให้บริการสาธารณสุขในการรับมือภัยสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) วิจัยและพัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค้นคว้าพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลกระทบ ความเปราะบาง ศักยภาพการปรับตัวด้านสาธารณสุขจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนาแนวทางสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคส่วนสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการสื่อสารให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและการเตรียมความพร้อมในการรับมือด้านผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก เรื่อง ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมรับมือผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในภาคการสาธารณสุขและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความพร้อมด้านการสาธารณสุขในการรับมือและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ…

ยุทธศาสตร์การวิจัยกาหนดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัยไว้ คือ ประเทศไทยสามารถรักษาสวัสดิการสังคมทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และทุนธรรมชาติ (Nature Capital) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศที่ดีขึ้น สามารถเผชิญกับความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทยมีขีดความสามารถในการร่วมมือกับนานาชาติในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการกาหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและการแข่งขันโดยอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ภายในปี 2593 สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จของยุทธศาสตร์ คือ ต้องมีแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทุกภาคส่วนและทุกระดับ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่นาไปสู่สมดุลของระบบนิเวศ การผลิตอาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืน มีหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนาแผนไปดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ แผนของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับงบประมาณและสามารถดาเนินงานตามแผนได้ตามระยะเวลาที่กาหนด และระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงของทุกภาคส่วนและทุกระดับโดยความสมัครใจภายในปี 2593  ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.kmutt.ac.th/rippc/nrct59/48s24.pdf

เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานในเมืองถูกสร้างขึ้นจากระบบและเทคโนโลยีที่พึ่งพาอาศัยกันอย่างซับซ้อนซึ่งจำเป็นต้องใช้การบริหารจัดการและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อาทิ ภัยธรรมชาติและหายนะที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองที่กำลังพัฒนา คลื่นความร้อน คลื่นความเย็น พายุที่ทวีความรุนแรง เหตุการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง และน้ำท่วม ในแง่มุมของการเปลี่ยนทิศทางของพายุหมุน ความถี่และความทวีความรุนแรงของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เป็นปัจจัยหลักที่สร้างผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง การขนส่ง รวมถึงการสื่อสาร (ดังตารางด้านล่าง) ประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบเชิงระบบ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบทางการขนส่งจากภาวะน้ำท่วมจากบริเวณชายฝั่งและแม่น้ำ เวลาเดินทางที่มากขึ้น เส้นทางเกิดความเสียหาย ระยะทาง/เวลาการเดินทางที่มากขึ้น การปล่อยมลภาวะที่มากขึ้นจากระยะทางที่มากขึ้น ความเสียหายในผลิตภาพและการหยุดชะงักของสายการผลิต ภาวะน้ำท่วมจากแม่น้ำ ความเสียหายบนที่ดินและกิจกรรมที่หยุดชะงัก แหล่งการแพร่กระจายของมลพิษทางน้ำมากขึ้น การขยายพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ส่งผลต่อการผุกร่อนและซากปลักหักพังที่มากขึ้น ความเสียหายในทรัพย์สิน การสูญเสียผลผลิตและคุณภาพชีวิตและการผลิต การทำงานที่แย่ลง ความเสียหายในโครงสร้างคมนาคม ระดับทะเลที่ขึ้นสูง การสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งอย่างถาวร การสูญเสียพื้นที่ทำกินและที่ดินอย่างชั่วคราว การสูญเสียและการกัดเซาะของพื้นที่ชุ่มน้ำ ความเสียหายในทรัพย์สิน การสูญเสียผลผลิตและคุณภาพชีวิตและการผลิต การทำงานที่แย่ลง ความเสียหายในโครงสร้างคมนาคม ปริมาณน้ำอุปโภคบริโภค (1) แหล่งน้ำกินน้ำท้องถิ่นใช้ลงลง การเปลี่ยนแปลง(เพิ่มขึ้นหรือต่ำลง) กระแสน้ำและระดับน้ำใต้ดิน การสูญเสียผลผลิตและคุณภาพชีวิตและการผลิต การทำงานที่แย่ลง  ปริมาณน้ำอุปโภคบริโภค (2) น้ำมีระดับออกซิเจนที่ต่ำลง แหล่งมลพิษทางน้ำมากขึ้น อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น ระบบนิเวศมีความตึงเครียดและความหลากหลายทางชีวภาพลดลง มูลค่าของผลิตภาพในทรัพย์สินและประเด็นคุณภาพชีวิต ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความเสี่ยงบนโครงสร้างพื้นฐาน…

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) PDP จัดทำขึ้นเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้มีความมั่นคงครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้ารายพื้นที่ ต้นทุนค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงประชาชนไม่แบกรับภาระมากเกินไป ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลดการปล่อย CO2 ไม่สูงกว่าแผน PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ยั่งยืน แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558–2579 (Energy Efficiency Plan; EEP 2015) โดยมีเป้าหมายดังนี้ ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity; EI) ลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 (ค.ศ. 2036) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ตระหนักถึงเจตจานงของ APEC มีเป้าหมายร่วมในการลด EI ลงร้อยละ 45 ในปี พ.ศ. 2578 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) โดยมุ่งเน้นสัดส่วนที่ประเทศไทยจะสามารถมีส่วนร่วมได้เป็นหลัก ตระหนักถึงเจตจำนงของ UNFCCC ในการประชุม COP 20 ที่ประเทศไทยได้เสนอเป้าหมาย NAMAs ในปี พ.ศ. 2563…

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ ภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและประเทศ ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึง ได้เตรียมความพร้อมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาคน สร้างฐานความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้เป็นธงชัยในการนำทางการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องสู่ความสมดุลและยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรมได้ริเริ่ม “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” ขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอบเขต คู่มืออุตสาหกรรมสีเขียวเล่มนี้จะใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทุกขนาด ทุกประเภท ทุกพื้นที่ เพื่อการดําเนินการการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุม นิยามศัพท์ หลักการ แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในแต่ละระดับของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผนึกกําลังกับทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันเครือข่าย โดยเฉพาะสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศส่งเสริมให้สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ใจในการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวใน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ การแสดงความมุ่งมั่นในรูปแบบของนโยบาย เป้าหมายและแผนงานที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย เป้าหมายและแผนงานที่กําหนดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและสําเร็จตามความุ่งมั่นที่ตั้งไว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)…

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำแผนบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตรขึ้น โดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินการ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ (2) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) ยุทธศาสตร์ด้านการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา ความเข้มแข็งแก่หน่วยงานและพัฒนากลไกการดำเนินงานด้านความร่วมมือ โดยแบ่งแผนการดำเนินงานบริหารจัดการออกเป็น 5 ด้าน แผนงานด้านพืช แผนงานด้านดิน แผนงานด้านนํ้า แผนงานด้านปศุสัตว์และการประมง แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการเกษตร ดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.oae.go.th/download/climate_change/climate_full.pdf เชื่อมไปยัง (ลิ้งค์ภายใน): กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.moac.go.th

การปรับเปลี่ยนภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก รวมทั้งผลจากการเจรจาในเวทีสหประชาชาติภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มนาไปสู่การกำหนดเปูาหมายลดก๊าซเรือนกระจกของทุกประเทศที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น รัฐภาคีอนุสัญญาฯ ต่างตระหนักถึงทิศทางหลักของการพัฒนา ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย จึงต้องวางยุทธศาสตร์การทางานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามกระแสโลกดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เน้นการเป็นองค์กรรับรองโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด ไปสู่การเป็นองค์กรหลักในการจัดการก๊าซเรือนกระจกและผลักดันการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนา โดยเน้นการสร้างเครือข่าย (Networking) เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันผลักดันเปูาหมายเชิงนโยบายในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่าอย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไกต่างๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.tgo.or.th/2015/thai/index.php เชื่อมไปยัง (ลิ้งค์ภายใน): องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 – 2554 ได้กำหนดกรอบแนวคิดตามหลักของปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซึ่งเน้นเรื่อง การสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน บนรากฐานการพัฒนาของความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการจัดการแบบบูรณาการที่สอดรับกับระบบนิเวศของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งได้มีการผสมผสานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติม: แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554 เชื่อมไปยัง (ลิ้งค์ภายใน): กรมควบคุมมลพิษ ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.pcd.go.th
Menu Title