Browsing: Forest

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยได้รวมแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  ในส่วน (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ.2556-2593) ซึ่งในแผนดังกล่าวรวมถึงการปลูกสร้างสวนป่า การฟื้นฟูป่า และการจัดการพื้นที่ป่า และได้วางเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชยังได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries, REDD) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ จากการเสนอเข้าสู่เวทีเจรจาปัญหาโลกร้อนในปีพ.ศ. 2548 โดยประเทศปาปัวนิวกินีและคอสตาริกาโดยมีแนวคิดว่าการดูแลรักษาป่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของโลก ดังนั้นผู้ที่ดูแลรักษาป่าควรจะได้รับค่าตอบแทนเพื่อเป็นกลไกที่สร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการรักษาป่า โครงการ REDD จึงเป็นโครงการที่ประเทศพัฒนาแล้วสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนารักษาป่า ซึ่งการเข้าร่วมโครงการของประเทศกำลังพัฒนาจะเป็นการเข้าร่วมตามความสมัครใจ โดยขอบเขตของการรักษาป่า คือ เป็นกิจกรรมลดการทำลายป่า ลดความเสื่อมโทรมของป่ารวมถึงกิจกรรมการปลูกป่าหรือฟื้นฟูป่าเพิ่มเข้าไป จนปัจจุบันนี้เรียกกันว่าเป็น REDD-Plus (REDD+) กิจกรรม REDD-Plus ไม่สนับสนุนการปลูกป่าแบบเชิงเดี่ยวเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ผลตอบแทนจากการกักเก็บคาร์บอน และคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจแต่เพียงด้านเดียว รวมทั้งมีข้อเสนอให้ออกแบบกติกาของกลไก REDD-Plus ที่สอดคล้องกับประโยชน์และคุณค่าของป่าในหลากหลายมิติทั้งด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และวัฒนธรรม ยึดหลักการเคารพสิทธิของชุมชนท้องถิ่น ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรมจากการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่า แหล่งข้อมูล: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation. 2015. Forest Environment…

ระบบนิเวศป่าไม้เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญที่สุดในโลก และเป็นปัจจัยหลักที่เกื้อกูลการดำรงชีวิตของประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่า ทั้งยังช่วยควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสม เนื่องจากเป็นแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอน การที่มนุษย์ตัดไม้ทำลายป่า ทำการแบ่งป่าเป็นผืนเล็กผืนน้อย และทำให้ป่าเสื่อมสภาพลง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในป่าเขตร้อนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด การลดการตัดไม้ทำลายป่า การจัดการพื้นที่ป่า การปลูกสร้างสวนป่า และการทำระบบนิเวศเกษตร (Agroecosystem หรือ Agriculture ecosystem) การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืงยังมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้เนื่องจากป่าไม้มีบทบาทสำคัญในวัฏจักรการไหลเวียนของคาร์บอนในโลก ถ้าป่าไม้ถูกทำลายหรือเสื่อมโทรมจะมีก๊าซจำนวนมากที่มีผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งต้นไม้จะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศในการดูดซึมเข้าไปกักเก็บไว้ในต้นไม้และระบบรากนำไปสังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในกระบวนการเติบโตของต้นไม้ต่อไป ถือได้ว่าป่าไม้เป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของจำนวนคาร์บอนทั้งหมดที่กักเก็บอยู่ในต้นไม้บนโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization, FAO) ได้เสนอแนวทางการบูรณาการการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร การบรรเทาความยากจนการพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนในบริบทที่กว้างขึ้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งการจัดการป่าไม้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ทางตรงในการมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบของสภาวะโลกร้อนเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการดูแลและอนุรักษ์ดินและน้ำ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนการทำมาหากินของชาวบ้านและบรรเทาความยากจนซึ่งเป็นประโยชน์ทางอ้อมของการจัดการป่าไม้ ตัวอย่างมาตรการที่มีการปฏิบัติแล้วในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงผลกระทบที่ได้มีการดำเนินการทั่วไป คือ การปลูกป่าทดแทน การปลูกป่าใหม่ และการจัดการป่าไม้ที่ดีขึ้น การสร้างเครือข่าย เตือนภัยล่วงหน้า การใช้วิธีปฏิบัติวนวัฒนวิทยาที่เหมาะสม การเผยแพร่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและการติดตามสภาพป่าเสื่อมโทรม รวมทั้งส่งเสริมระบบเตือนภัยล่วงหน้าและการสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนที่เปราะบาง เพื่อเตรียมตัวรับมือสำหรับการเกิดไฟป่าที่อาจเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปลูกป่าทดแทนและปลูกป่าเพิ่มเติม เพื่อทดแทนการสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวปฏิบัติ ลดผลกระทบจากเหตุต่างๆ ระดับ เชิงตอบสนอง/เชิงรุก รัฐวางแผน/ส่วนเอกชน ตัวอย่าง การปลูกป่าทดแทน การปลูกป่า การจัดการป่าที่ดีขึ้น ป่าเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ท้องถิ่น/อนุภูมิภาค เชิงตอบสนอง…
Menu Title