Browsing: Industry

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน (ESCO Revolving Fund) เพื่อส่งเสริมภาคเอกชนให้ลงทุนในโครงการที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานทดแทน โดยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของโครงการต่างๆ และนักลงทุนในการหาสินเชื่อโครงการ การให้บริการของโครงการนี้ ได้แก่ การลงทุนในตราสารทุน การให้เช่าอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอำนวยความสะดวกให้กับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (ปีพ.ศ. 2555-2558) หน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม (ปีพ.ศ. 2558-2564) คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเสริมสร้างสถานะของประเทศไทยในประชาคมโลก ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้เริ่มใช้นโยบายการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปีพ.ศ. 2556 นโยบายดังกล่าวเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินโครงการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกระบวนการภายในที่มีประสิทธิภาพ ริเริ่มแนวคิดนิเวศอุตสาหกรรมและนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย บริษัทเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ในจังหวัดระยองเป็นกลุ่มแรกที่นำนโยบายโรงงานเชิงนิเวศ การใช้หลัก 3Rs กับของเสียในโรงงาน (3Rs for Industrial Waste Management) 3Rs คือหลักการจัดการของเสียโดยให้ความสำคัญกับการลดการเกิดของเสีย (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) การแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle) การจัดการของเสียให้ได้ผลต้องใช้หลายวิธีในการดำเนินการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงลักษณะสมบัติของของเสีย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน และการปกป้องรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แนวคิดการจัดระดับชั้นบริหารจัดการของเสีย (Waste Management Hierarchy) ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน รูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการจัดระดับชั้นบริหารการจัดการของเสียโดยจะให้ความสำคัญกับการลดการเกิดของเสียที่แหล่งกำเนิดมากที่สุด (Waste Prevention/minimization) ตามด้วยการนำของเสียหรือวัสดุมาใช้ซ้ำ (Reuse) การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่…

ภาคอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและวัตถุดิบให้กับผู้บริโภคทุกวัน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากภาคอุตสาหกรรมเป็นการปล่อยทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม การปล่อยแบบทางตรงมาจากการทำกิจกรรมอุตสาหกรรม เช่น การเผาเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดพลังงานหรือความร้อน ปฏิกิริยาเคมี การรั่วไหลจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่วนการปล่อยแบบทางอ้อมมาจากการผลิตไฟฟ้า แต่ยังมีวิธีที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมได้ เช่น การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำความร้อนและพลังงานกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลวัสดุและการทดแทน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ การบูรณาการวิธีการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน วัตถุดิบ และเงินทุนโดยพิจารณาจากระบบนิเวศอุตสาหกรรม แนวความคิดเรื่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นการเปลี่ยนจากการควบคุมมลพิษที่ปลายทางเป็นการป้องกันและวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมองวงจรอุตสาหกรรมเหมือนกับระบบนิเวศในธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานของอุตสาหกรรมจากการดำเนินงานแบบเส้นตรง (Linear) (คือ การนำทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานมาใช้แล้วปล่อยของเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วที่ปลายทาง) ให้เป็นแบบวงจรปิด (Closed-loop) ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ใน รูปที่ 1 ก็คือให้เกิดการใช้วัตถุดิบและพลังงานแบบหมุนเวียนภายในอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น การนำกลับมาใช้ซ้ำ การรีไซเคิล เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นตรวจติดตามการดำเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอีกด้วย ซึ่งการนำแนวคิดนี้มาใช้จำเป็นจะต้อง มีความเข้าใจการใช้และการเปลี่ยนรูปของพลังงานและวัตถุดิบในระบบนิเวศอุตสาหกรรม เข้าใจแหล่งกำเนิดของของเสียและศักยภาพในการนำของเสียมาใช้ พัฒนากลไกการตลาด การให้ผลตอบแทน แนวทางปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานและวัตถุดิบอย่างเหมาะสม เป้าหมายของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน หลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและใช้ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ การดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตต้องคำนึงถึงความอยู่ตัวของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต ถึงแม้ว่าในอดีตมีตัวเลือกสำหรับการทดแทนวัตถุดิบที่ใช้อยู่แต่ก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในระยะยาว ดังนั้นอุตสาหกรรมการผลิตจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษย์ มนุษย์เป็นส่วนประกอบหนึ่งในระบบนิเวศบนโลกใบนี้ เนื่องจากความเป็นอยู่ของมนุษย์จึงขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ขององค์ประกอบอื่นๆ ในระบบนิเวศ ดังนั้นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศจึงเป็นเรื่องความสำคัญ สิ่งสำคัญคือการดำเนินการทางอุตสาหกรรมจะต้องไม่เป็นตัวทำลายโครงสร้างและกลไกการดำรงอยู่ของระบบนิเวศ ความเสมอภาคทางสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนหมดและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศอันเป็นผลมาจากความต้องการระยะสั้นอาจส่งผลต่อความสมบูรณ์ของทรัพยากรสำหรับคนรุ่นหลังลดลง ซึ่งสามารถดูได้จากความไม่สมดุลในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาในปัจจุบัน เครื่องมือสนับสนุนแนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การประเมินวัฎจักรชีวิต…
Menu Title