Browsing: Domestic News

Domestic News

" น่าจะมีลู่ทางที่คิดค้นหาเทคนิคหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้านการดัดแปลงสภาพ อากาศมาช่วยให้เกิดการก่อและรวมตัวของเมฆให้เกิดฝนได้ " พระราชดำริ พ.ศ. 2499 "ทำฝนเทียม หมายความว่า ความชื้นที่ผ่านเหนือเขต เราดักเอาไว้ให้ลงได้" พระราชดำรัส 4 ธันวาคม 2536 "ฝนที่ทำนี้จะพลิกฤดูกาลไม่ได้ไม่ใช่ว่าเวลาฝนแล้งจะบรรดาลอย่างปาฏิหาริย์ให้มีฝนเพียงพอ กับการเพาะปลูกมิได้ หรือจะแทนการชลประทานที่ขุดเรียบร้อยกว้างขวาง ก็มิได้ แต่เป็นทางหนึ่งที่หวังสำหรับในฤดูกาลที่ควรจะมีฝน และฝนเทียมจะช่วยประกอบพืชผลไม่ให้สิ้นไปพอได้" พระราชดำริ 23 กรกฎาคม 2517 ที่มา : พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระบิดา แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “...อาจมีบางคน ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงสนใจเรื่องชลประทานหรือเรื่องป่าไม้ จำได้ว่าเมื่ออายุ 10 ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วสอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่า ภูเขาต้องมีป่าไม้ไม่อย่างนั้นเม็ดฝนตกลงมาแล้ว จะชะดินลงมาเร็ว ทำให้ไหลตามน้ำไป ไปทำความเสียหาย ดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน้ำไป ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรื่องการอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบนจะทำให้เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดินบนภูเขาจะหมดไป กระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้ำ ทำให้น้ำท่วม นี่นะเรียนมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ...” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ.2512 "ที่ ตรงไหนที่เป็นที่ไม่ลาดชันมากนัก ก็ควรจะทำให้เป็นที่เพาะปลูกกสิกรรมได้ อาจจะทำนาก็ได้โดยทำขั้นบันได ทำอย่างถูกต้อง ตรงนั้นเราไม่ปลูกต้นไม้ ถ้าไปปลูกต้นไม้แล้ว ชาวบ้านก็จะไม่มีที่ทำกินอย่างดีที่ถูกต้องแล้วเขาจะไม่รักที่ คือเขาจะไม่รักต้นไม้ และพยายามหาทรัพยากรน้ำให้เขาเขาจะพอใจ" พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 26 กุมภาพันธ์ 2524 สำนักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ "ให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่พรุโต๊ะแดงตอนบน แล้วศึกษาถึงความเหมาะสมในการปิดกั้นพรุบางตอนให้เป็นลักษณะอ่างเก็บน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเก็บสำรวจน้ำคุณภาพดี สำหรับส่งไปเสริมให้กับคลองมูโนะ ซึ่งต้องการน้ำเป็นปริมาณมาก เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมตลอดจนปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว" พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5  มกราคม 2528 จังหวัดอุดรธานี "ให้พิจารณาวางโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกในหมู่บ้านใกล้เคียง ให้ราษฎรที่มีอาชีพทำนาสามารถผลิตข้าวให้เพียงพอสำหรับบริโภค เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่นา ในบริเวณดังกล่าว มีคุณภาพค่อนข้างต่ำ ประกอบกับยังขาดระบบชลประทาน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำนักเรียน ภาครัฐและเอกชน ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกันปลูกต้นพะยูง 100 ต้น พร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เมื่อช่วงสายของวันที่ 16 ส.ค. 2559 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองบัว (สหรัฐพิบูลประชาสรร) จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาน้องปลูก โดยการนำเด็กๆ นักเรียนร่วมกันปลูกต้นพะยูงจำนวนกว่า 100 ต้น เพื่อทดแทนต้นเก่าที่ถูกแก๊งมอดไม้ลักลอบตัดต้นพะยูงอายุกว่า 100 ปี จำนวน 1 ต้นไป ที่โรงเรียนบ้านหนองบัว (สหรัฐพิบูลประชาสรร) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อ.เมืองฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนก็ได้ร่วมด้วยช่วยกัน "กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนได้ด้วย" นายวิเชียร กล่าว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีคนร้ายเข้าไปลักลอบตัดไม้พะยูงขนาดใหญ่ จำนวน 1 ต้น ในบริเวณโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งเป็นไม้ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี นับว่าเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชน หมู่บ้านในพื้นที่จะต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องดูแลให้กับทางบ้านเมืองในการแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้…

ฟื้น 'เสวียน'...ช่วยบำรุงดิน ขับเคลื่อนเชียงรายชุมชนปลอดขยะ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Chiang Rai Zero Waste เครือข่ายของนักวิชาการ และนักพัฒนาที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมให้เชียงรายเป็นจังหวัดปลอดขยะ โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย และการให้บริการวิชาการมาสังเคราะห์เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการขยะชุมชนที่สามารถทำได้จริงและเห็นผลสำเร็จ นอกจากปีนี้จะมีหมู่บ้านถึง 17 แห่งจาก2จังหวัดเชียงรายที่ได้รับเลือกให้เป็นชุมชนปลอดขยะในโครงการประกวดชุมขนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 แล้วยังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) พัฒนาชุมชนต้นแบบหมู่บ้านจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 18 แห่งใน 18 อำเภอของจังหวัด (เป็นชุมชนต้นแบบ Zero Waste ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว 5 แห่ง และเป็นพื้นที่ใหม่ 13 แห่ง) โดยการขับเคลื่อนเชียงรายปลอดขยะนี้มีจุดร่วมที่เป็นสัญลักษณ์คือ "เสวียน" เสวียน คือคอกไม้ไผ่ซึ่งแต่เดิมใช้ใส่เมล็ดข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ต่อมาจึงมีการดัดแปลงมาขัดรอบต้นไม้เพื่อรองรับเศษวัสดุอินทรีย์ การนำเศษวัสดุอินทรีย์มาใส่ในเสวียนทำได้ง่ายยิ่งกว่าการเก็บเศษวัสดุเหล่านี้มัดใส่ถุงขยะ เพื่อทิ้งให้หมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มาจัดเก็บ เสวียนมีข้อดีทำให้กองวัสดุเป็นระเบียบสวยงาม ความโปร่งของเสวียนยังช่วยให้เกิดการย่อยสลายแบบมีออกซิเจนลดปริมาณก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ผลพลอยได้อีกประการหนึ่งคือ สารบำรุงดินที่เกิดขึ้นในเสวียนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทำปลูกผักสวนครัวและทำเกษตรอินทรีย์ตามวิถีชีวิตกินอยู่แบบ Green & Clean ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวถึงการวิจัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาดังกล่าว "ปี 2557 ทางคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล…

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 00:00:56 น. ปัญหาโลกร้อนที่นับวันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าสภาพภูมิอากาศโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว เป็นแรงบันดาลใจให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำติดตั้ง "ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร" ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวอย่างกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เห็นความสำคัญพลังงานสะอาด ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกตระหนักและร่วมกันหาทางแก้ไข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาจึงมี นโยบายมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน โดยโครงการที่ใหญ่ที่สุดก็คือโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟ หรือ "ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร" ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยตั้งเป้าติดตั้งให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 15 เมกะวัตต์ ภายในปี 2560 ด้าน ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มธ. กล่าวว่า ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีสาเหตุสำคัญที่สุดมาจากการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซ และน้ำมัน ที่ปล่อยคาร์บอนออกสู่อากาศ เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก และนำมาซึ่งปัญหาโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขณะนี้ สำหรับประเทศไทยผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ การใช้ไฟฟ้าของเราทุกครั้งจึงเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด ไม่เกิดคาร์บอนที่เป็นสาเหตุของสภาวะเรือนกระจก ซึ่งในส่วนแรกนั้น ติดไปแล้ว 0.563 เมกะวัตต์โดยภายในปี 2559 นี้จะติดตั้งโซลาร์รูฟที่ผลิตไฟฟ้าได้…

เราพูดกันถึง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” และ “ภาวะโลกร้อน” กันมานาน มีกระแสตื่นตัวแห่ใช้ถุงผ้าจนเป็นแฟชั่นอยู่ช่วงหนึ่ง แต่หลายคนอาจมองไม่เห็นภาพว่าภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างไร? เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนรายงานพิเศษจากเอเอฟพีฉายภาพอนาคต เมื่อเราต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างเลี่ยงได้ไว้อย่างน่าสนใจ 558000010351902 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อชีวิตประจำวันนั้น ขึ้นอยู่กับการประกอบอาชีพ อายุ และที่สำคัญคือแหล่งอาศัย โดยรายงานจากเอเอฟพีได้ฉายภาพอนาคตที่ได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศเรียบร้อยแล้ว เมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มเหนือระดับเพดานอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม 2 องศาเซลเซียส ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้เตือนว่าเป็นจุดที่เราไม่อาจหวนคืนได้ จำลองเหตุการณ์ในอีก 15 ปีข้างหน้า - ชาวไร่กาแฟ เมื่อคุณเป็นชาวไร่กาแฟวัย 60 ปีอาศัยอยู่ในนิคารากัว และกำลังขายผลผลิตให้แก่ผู้ค้าส่งสินค้าอินทรีย์ ยามนั้นความต้องการกาแฟของโลกพุ่งพรวด ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2015 ถึง 3 เท่า แต่กิจการก็ไปไม่สวยนัก 558000010351904 อุณหภูมิที่ร้อนระบุได้ทำลายผลผลิตของเราไปมาก แม้ว่าคุณจะขายที่เพื่อเอาเงินไปซื้อที่ดินในละติจูดที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้ภูมิอากาศที่เย็นกว่าแล้วก็ตาม ไม่ใช่แค่ผลผลิตที่ลด แต่คุณภาพเมล็ดกาแฟก็ลดลงด้วย สิ่งที่พอจะปลอบประโลมคุณได้คือผู้ปลูกกาแฟอีก 20 ล้านคนทั่วโลกก็เผชิญทุกข์ยากไม่ต่างกันนี้ - นักกฎหมายหนุ่มผู้ทะเยอทะยาน เมื่อคุณเป็นนักฎหมายทางด้านอสังหาริมทรัพย์วัย 39 ปี อาศัยอยู่ในเวสต์ ปาล์ม บีช ฟลอริดา คุณนั้นกระตือรือร้นและมีชีวิตที่แสนหวาน แม้ว่าบ้านราคานับล้านเหรียญสหรัฐฯ จะถูกเฮอร์ริเคนฮิลลารีกวาดหายไป ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นแต่ 14 เซ็นติเมตร แต่พายุคลื่นซัดฝั่งหรือสตอร์มเซิร์จ (storm surge) ก็สร้างความเสียหายถึง 5…

“100% renewables!” “พลังงานทดแทน 100%” It’s a buzz-phrase that loves being thrown around by environmentalists, passionate protesters and science geeks alike. From activists, to companies or start-ups spruiking their latest eco-powered device, renewable anything is a steadily growing industry.มันเป็นวลีที่พูดถึงกันมานานแล้ว ที่นำมาใช้วนเวียนไป-มาโดยกลุ่มนักสิ่งแวดล้อม ผู้ประท้วงที่มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และกลุ่มคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์ จากนักกิจกรรมจนไปถึงบริษัท หรือการออกอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆของพวกเขา ซึ่งพลังงานทดแทนในทุกๆทางเป็นการเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรม If you’re reading this then you already know the motivation behind this growing trend. Climate change, pollution, increasingly warm oceans, water…

มนุษย์เป็นทั้งผู้ทำลายและสร้างสรรค์ ในขณะที่ความชัดเจนทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับและไม่มีท่าทีที่จะลดต่ำลง และการปรากฏขึ้นจริงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น นักวิทยาศาสตร์พยายามสร้างความคิดที่จะช่วยหาทางลด หรือแก้ไข การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เช่น การจับและเก็บกักคาร์บอน (Carbon capture and storage: CCS) การใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำเป็นเชื้อเพลิง และเนื่องจากภาคพลังงานเป็นภาคที่มีการใช้และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงที่สุด ดังนั้นการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่จะนำมาใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้จึงเป็นประเด็นที่ท้าทาย เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับ ค.ศ. 2030 ได้นำเสนอไว้โดย Chan and Anadon (2009) เหตุผลสำหรับการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานจุดเริ่มต้นมีความจำเป็นในการปรับปรุงเทคโนโลยีพลังงานที่สำคัญคือ - ต้องทำให้พลังงานเป็นที่น่าไว้วางใจและราคาไม่แพง - ต้องมีการปลดปล่อยมลภาวะ (เช่น SO2 , NOx, mercury, CO2) ทีต่ำ - ต้องลดผลกระทบในด้านลบต่อแหล่งน้ำ ที่ดิน และแหล่งผลิตอาหาร - ต้องมีการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและตำแหน่งงาน - ต้องส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ทำให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน - ต้องลดความเสี่ยงของการแพร่กระจาย พื้นฐานของอุตสาหกรรมที่นำเสนอมีดังนี้ อุตสาหกรรมถ่านหินที่สะอาด 182 อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ 183 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีปิโตรเลียมและน้ำมัน 184 เทคโนโลยีไฮโดรเจน 185 มวลชีวภาพและโรงงานสกัด 186 พลังงานแสงอาทิตย์ 187 พลังงานลม 188 Smart grid…

10 ความจริงเกี่ยวกับต้นไม้ที่คุณรู้แล้วจะอึ้งว่ามันมีประโยชน์มากแค่ไหน 1 A single tree can absorb CO2 at a rate of 48 lb. per year.ต้นไม้ 1 ต้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 21.78 กิโลกรัมต่อปี 2 Trees act as natural pollutionfilters by absorbing pollutants through the stomates in leaf surfaces.ต้นไม้ทำหน้าที่เป็นตัวกรองมลพิษทางธรรมชาติโดยการดูดซับสารพิษผ่านกระเปาะในพื้นผิวใบ 3 Trees lower temperature by transpiring water and shading surfaces.ต้นไม้ช่วยทำให้อุณหภูมิลดลงโดยการคายน้ำและให้ร่มเงา 4 Trees reduce heat sinks. Heat sinks are 6-19 degrees F warmer than the surrounding area.ต้นไม้ช่วยลดการตกลงของความร้อน การตกลงของความร้อนอยู่ที่  6-19 ฟาเรนไฮต์ซึ่งอุ่นกว่าบริเวณโดยรอบ 5 Trees…
Menu Title