Browsing: Sustainable Living

พระบิดา แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “...อาจมีบางคน ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงสนใจเรื่องชลประทานหรือเรื่องป่าไม้ จำได้ว่าเมื่ออายุ 10 ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วสอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่า ภูเขาต้องมีป่าไม้ไม่อย่างนั้นเม็ดฝนตกลงมาแล้ว จะชะดินลงมาเร็ว ทำให้ไหลตามน้ำไป ไปทำความเสียหาย ดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน้ำไป ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรื่องการอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบนจะทำให้เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดินบนภูเขาจะหมดไป กระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้ำ ทำให้น้ำท่วม นี่นะเรียนมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ...” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ.2512 "ที่ ตรงไหนที่เป็นที่ไม่ลาดชันมากนัก ก็ควรจะทำให้เป็นที่เพาะปลูกกสิกรรมได้ อาจจะทำนาก็ได้โดยทำขั้นบันได ทำอย่างถูกต้อง ตรงนั้นเราไม่ปลูกต้นไม้ ถ้าไปปลูกต้นไม้แล้ว ชาวบ้านก็จะไม่มีที่ทำกินอย่างดีที่ถูกต้องแล้วเขาจะไม่รักที่ คือเขาจะไม่รักต้นไม้ และพยายามหาทรัพยากรน้ำให้เขาเขาจะพอใจ" พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 26 กุมภาพันธ์ 2524 สำนักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ "ให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่พรุโต๊ะแดงตอนบน แล้วศึกษาถึงความเหมาะสมในการปิดกั้นพรุบางตอนให้เป็นลักษณะอ่างเก็บน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเก็บสำรวจน้ำคุณภาพดี สำหรับส่งไปเสริมให้กับคลองมูโนะ ซึ่งต้องการน้ำเป็นปริมาณมาก เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมตลอดจนปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว" พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5  มกราคม 2528 จังหวัดอุดรธานี "ให้พิจารณาวางโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกในหมู่บ้านใกล้เคียง ให้ราษฎรที่มีอาชีพทำนาสามารถผลิตข้าวให้เพียงพอสำหรับบริโภค เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่นา ในบริเวณดังกล่าว มีคุณภาพค่อนข้างต่ำ ประกอบกับยังขาดระบบชลประทาน…

นิยามของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที่ยวตามแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม อย่างมีความรับผิดชอบ รวมไปถึงการสนับสนุนคนพื้นเมืองให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และการศึกษาและแบ่งปันความรู้ทั้งคนในพื้นที่และผู้เยี่ยมเยือน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างการอนุรักษ์ ชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ควรนำหลักแนวคิดต่างๆ มาใช้ ได้แก่ ลดผลกระทบทางกายภาพ สังคม พฤติกรรม และทางจิตใจ สร้างความตระหนักและความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม มอบประสบการณ์แง่บวกให้กันและกันทั้งผู้เยี่ยมเยือนและเจ้าบ้าน ให้ความสนับสนุนทางการเงินในการอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นและอุตสาหกรรม รับรู้ถึงสิทธิและความเชื่อของชนพื้นเมืองในพื้นที่และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทุกคน ในแง่ของการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เป็นทางออกระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการปกป้องมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมบนโลกใบนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ การสร้างอาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนท้องถิ่นในการต่อสู้กับความยากจนและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน แหล่งข้อมูล: The International Ecotourism Society (2015) What is Ecotourism?. Retrieved from http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism

ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานไม่ว่าจะเป็นปริมาณการผลิตขยะที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากสถานการณ์ขยะมูลฝอยในปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอย ถึง 26.77 ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพียง 7.2 ล้านตันที่เหลือเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง5.1 ล้านตัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน โดยขยะชุมชนที่เกิดขึ้นสามารถจำแนกตามองค์ประกอบได้ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยขยะแต่ละประเภทจะต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม โดยมีขั้นตอนวิธีดำเนินการ อันประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ภายใต้หลักการ การลดปริมาณขยะและการใช้ซ้ำ (Reduce and Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) การผลิตพลังงาน (Energy Recovery) และการกำจัดขั้นตอนสุดท้าย (Final Disposal) ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าปัญหาสำคัญในการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ได้แก่ ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ข้อจำกัดในด้านสมรรถนะองค์กร ปัญหาด้านการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ ปัญหาข้อจำกัดด้านสถานที่ ปัญหาผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการดำเนินการในปี 2555-2559 สาระสำคัญ ดังนี้ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรและระบบศูนย์รวม สนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนโดยหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) สร้างแรงจูงใจด้านรายได้ให้กับประชาชนในการร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่บ้านเรือน ส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำระบบการเรียกคืนซากของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว…

แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste management) เป็นแนวคิดที่ยึดหลักการที่ว่า“ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้” มีเป้าประสงค์ คือ “การทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและกำจัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล” พบว่าแนวคิดการจัดการขยะดังกล่าวได้นำไปเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินการในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อินเดีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ ฮอลแลนด์ สวีเดน เยอรมันนี ออสเตรีย อังกฤษ ไอร์แลนด์ สกอร์ตแลนด์ นอร์มิเบีย สวิทเซอร์แลนด์ บราซิล และบางรัฐในสหรัฐอเมริกาได้แก่ รัฐวอร์ชิงตันดีซี นอร์ทแคโรไรน่า โอริกอน แคลิฟอร์เนีย จอร์เจียฯ (http://www.grrn.org) แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste management ) มีหลักการสำคัญ คือ การใช้วัตถุการผลิตที่สามารถนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้มากที่สุด ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด บริโภคให้พอดีและบริโภคสินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าใหม่ที่ผสมผสานการนำวัสดุกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ รณรงค์การใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ พัฒนาการนำขยะกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ เก็บภาษีรวมในราคาสินค้าที่คิดจากต้นทุนทรัพยากรการผลิต ช่วยยกระดับเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างงานใหม่ๆให้กับชุมชน การลดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เป็นแนวทางการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณมูลฝอยของประเทศต่างๆ โดยการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและลดปริมาณมูลฝอย โดยการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้ การจัดตั้งองค์กรดำเนินการด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว โดยการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ เพื่อรวบรวมและนำกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิล เช่น เยอรมัน เบลเยียม ฝรั่งเศส…

ผลไม้ ผัก ผลิตภัณฑ์จากนม ธัญพืช ขนมปัง กระดาษเช็ดปากไม่ฟอกสี ที่กรองกากกาแฟ เปลือกไข่ เนื้อสัตว์ และหนังสือพิมพ์สามารถย่อยทำปุ๋ยหมักได้ถ้ามันสามารถถูกกิน หรือปลูกในไร่หรือสวนได้ ของที่ไม่สามารถย่อยทำปุ๋ยหมักได้เช่น พลาสติก จารบี แก้ว และโลหะ รวมถึงเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นพลาสติก บรรจุภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารที่เป็นพลาสติก ห่อพลาสติก ถุงพลาสติก ฟอยล์ เครื่องเงิน หลอด ขวด โฟม หรือสารเคมี พวกวัตถุจำพวกเนื้อแดง กระดูก หรือเศษกระดาษปริมาณน้อยสามารถใช้ได้แต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน และใช้เนื้อแดงกรณีที่ทำปุ๋ยหมักในสภาพที่มีการควบคุมที่ดีเพื่อป้องกันพยาธิ แมลงศัตรู และแมลงอื่นที่จะมาช่วยย่อยเศษเนื้อเหล่านี้ เศษอาหารมีคุณสมบัติโดดเด่นในการเป็นวัตถุดิบทำปุ๋ยหมักเพราะมีค่าความชื้นสูงและมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ซึ่งสำคัญในการผสมขยะอาหารสดกับสารเพิ่มปริมาณ เพื่อให้สารดังกล่าวซึมซับความชื้นส่วนเกินและเป็นการเพิ่มโครงสร้างให้กับสารเพิ่มปริมาณด้วยอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) เช่นเศษขี้เลื่อยหรือของเสียจากคอกปศุสัตว์ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดี ขยะอาหารมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหากลิ่นเหม็น โดยหลักๆ จากแอมโมเนียและน้ำชะขยะปริมาณมาก ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการวนอากาศในกองขยะเพื่อคงสภาพการมีออกซิเจนและความชื้น น้ำชะขยะสามารถลดได้โดยการให้อากาศและการให้สารเพิ่มปริมาณที่มีคาร์บอนสูงอย่างเพียงพอ แต่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะกลิ่นหรือนำขยะขยะหลงเหลืออยู่บ้าง ซึ่งสามารถนำน้ำชะขยะกลับไปใส่ในกองปุ๋ยหมักใหม่ได้ ประโยชน์ของปุ๋ยหมักต่อสิ่งแวดล้อมและการเกษตร ทางด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์น้ำและดิน การอนุรักษ์น้ำและดิน ลดปัญหากลิ่นในพื้นที่เกษตรกรรม ลดการผลิตก๊าซมีเทนและน้ำชะขยะในการฝังกลบโดยการเปลี่ยนรูปสารอินทรีย์จากพื้นที่ฝังกลบเป็นปุ๋ยหมัก ป้องกันการชะหน้าดินและสนามหญ้าบนถนน เลียบภูเขา สนามเด็กเล่น หรือสนามกอล์ฟ ลดความต้องการใช้ยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ย ดักจับโลหะหนักและป้องกันการปนเปื้อนกับแหล่งน้ำ ถูกพืชดูดซึม หรือสะสมในร่างกายมนุษย์ เป็นการใช้วัสดุที่ไม่ต้องการจากฟาร์มเพื่อผสมกับมูลสัตว์และใช้เป็นปุ๋ย เป็นการอำนวยความสะดวกต่อการปลูกป่า ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ และฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยการพัฒนาดินในพื้นที่ปนเปื้อนมีลักษณะหนาแน่นและมีขนาดเล็ก ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ให้น้ำหนักที่น้อยกว่าถึง…

เศษอาหารเหลือทิ้ง หมายถึงการลดลงของมวล (ปริมาณมวลแห้ง) หรือคุณค่าทางโภชนาการ (คุณภาพ) ของอาหารที่แต่เดิมมีไว้เพื่อการบริโภคของมนุษย์ การสูญเสียชนิดนี้มาจากห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นสาเหตุหลัก เช่น โครงสร้างพื้นฐานหรือการขนส่งที่ไม่มีคุณภาพ การขาดเทคโนโลยี ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการบริหารห่วงโซ่อุปทานที่ไม่เพียงพอ และการขาดช่องทางเพื่อเข้าสู่ตลาด นอกจากนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกัน เศษอาหาร หมายถึงอาหารที่มีสภาพเหมาะกับการบริโภคที่ถูกทิ้ง เพราะถูกเก็บนานเกินวันหมดอายุหรือถูกทิ้งให้เสียก็ตาม ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะอาหารเสียแล้ว แต่สามารถเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่น อุปทานที่มากเกินโดยมีสาเหตุจากตลาด หรือพฤติกรรมการซื้อหรือพฤติกรรมการกินของผู้บริโภค การสูญเปล่าของอาหาร หมายถึง การสูญเสียอาหารจากการเสียสภาพหรือการทิ้ง ดังนั้นคำว่า “สูญเปล่า” จึงครอบคลุมถึงการสูญเสียของอาหารและขยะอาหารด้วย การย่อยเศษอาหารด้วยไส้เดือน เป็นการใช้ไส้เดือนเพื่อรีไซเคิลเศษอาหารและอินทรียวัตถุอื่นๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน เรียกว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน (Vermicompost) หรือปุ๋ยหมักไส้เดือน โดยไส้เดือนจะกินเศษอาหารซึ่งจะเปลี่ยนสภาพเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผ่านการย่อยของไส้เดือนและจะเคลื่อนที่ออกจากทางปลายหลังของลำตัวไส้เดือน ปุ๋ยหมักดังกล่าวสามารถใช้เป็นปุ๋ยหมักสำหรับการปลูกต้นไม้ เพื่อความเข้าใจว่าทำไมปุ๋ยมูลไส้เดือนดินถึงเหมาะกับการปลูกต้นไม้ นั่นเป็นเพราไส้เดือนกินเศษผักผลไม้ที่อุดมด้วยโภชนาการและเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักที่อุดมด้วยโภชนาการเช่นกัน วัสดุที่ต้องใช้ (และที่ควรหลีกเลี่ยง) ในถังไส้เดือน ในช่วงหลายล้านปีที่ผ่านมาไส้เดือนได้ทำงานอย่างต่อเนื่องในการย่อยอินทรียวัตถุและปล่อยคุณค่าทางโภชนาการกลับสู่ดิน การที่นำถังไส้เดือนมาใช้ในห้องเรียนเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของไส้เดือนในธรรมชาติ แม้ว่าไส้เดือนสามารถกินอินทรียวัตถุอะไรก็ได้แต่ว่าอาหารบางชนิดก็เหมาะสำหรับการใช้ในห้องเรียนถังไส้เดือนมากกว่า แนะนำให้ใช้เฉพาะผลไม้ดิบและเศษอาหาร หลีกเลี่ยงการใช้พวกเนื้อสัตว์ น้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมเพราะว่าพวกนี้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าเศษผักผลไม้ ดังนั้นมันอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะย่อยสารอาหารเหล่านี้ ซึ่งจะดึงดูดแมลงศัตรูอื่นๆมาได้พวกอาหารปรุงแล้วมักจะมีความมันหรือมีเนยจึงดึงดูดแมลงศัตรูได้เหมือนกัน หลีกเลี่ยงการใช้เปลือกส้มหรือพวกผลไม้ตระกูลส้มเพราะมีความเป็นกรดสูงเกินไปจะดึงดูดพวกแมลงหวี่ได้ พยายามใช้วัสดุหลายๆ ประเภท ซึ่งเราพบว่ายิ่งใช้ผักเยอะยิ่งได้คุณภาพของถังไส้เดือนที่ดีขึ้น หลีกเลี่ยงการใช้หัวหอมหรือบร็อคโคลี่เพราะกลิ่นค่อนข้างแรง การติดตั้งถังไส้เดือน การติดตั้งถังไส้เดือนค่อนข้างง่ายเพราะอุปกรณ์ทั้งหมดใช้แค่ กล่อง เศษฝอยหนังสือพิมพ์ชื้นๆ และไส้เดือน ในการหาวิธีการติดตั้งถังไส้เดือนให้เริ่มจากพิจารณาว่าไส้เดือนต้องการอะไรเพื่อดำรงชีวิต ถ้าถังที่เราเตรียมไว้มีทุกอย่างที่ไส้เดือนต้องการก็ถือว่าประสบความสำเร็จ…

ฤดูฝนปีนี้นอกจากจะมาเร็วแล้ว ฝนยังตกชุกในทุกพื้นที่ของประเทศ และปัญหาที่มาพร้อมๆ กับหน้าฝน ได้แก่ ปัญหาสุขภาพที่ทุกคนต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวให้แข็งแรง นอกจากเรื่องสุขภาพแล้วความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยังเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญด้วย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ควรต้องดูแลและตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้ารั่วแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้อีกด้วย การดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนอง ควรหลีกเหลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ โทรทัศน์ วีดีโอ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ชำรุดเสียหายเมื่อเกิดฟ้าผ่าขึ้นในบริเวณใกล้เคียง ควรปิดสวิตซ์ที่เครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ไม่ควรปิดที่รีโมท เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้ายังทำงานอยู่ และที่สำคัญ หากเกิดฟ้าผ่าขึ้นในบริเวณใกล้เคียง อาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้เสียหายได้ นอกจากนี้ การปิดโทรทัศน์จากรีโมท เครื่องยังคงใช้ไฟอยู่ประมาณ 5 วัตต์ หากทำเช่นนี้เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองไฟโดยเปล่าประโยชน์ 0.060 หน่วย/เครื่อง หรือคิดเป็นเงิน 0.21 บาท/เครื่อง* ดังนั้นหากปิดเครื่องด้วยรีโมทเพียงอย่างเดียวสัก 1 ล้านเครื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองไฟรวมประมาณ 60,000 หน่วย หรือคิดเป็นเงิน 2.1 แสนบาท  หมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณนอกบ้าน เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่บริเวณที่โล่งแจ้งมีโอกาสชำรุดจากการถูกแดดส่องและน้ำฝนได้ ดังนั้นจึงต้องหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยปฏิบัติได้ง่ายๆดังนี้ ตรวจเช็คกริ่งประตู - หากมีรอยแตกชำรุดเสียหายหรือพบสายไฟมีรอยฉีกขาดควรเปลี่ยนใหม่ และควรเลือกกริ่งประตูแบบชนิดกันน้ำที่มีฝาครอบปิด พร้อมทั้งยาแนวซิลิโคนรอบกริ่งอีกชั้นหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด ตรวจดูโคมไฟสนามหรือโคมไฟหน้าบ้าน…

คิดใหม่ ทำใหม่ (Rethink/Reinvent): พิจารณาและตั้งคำถามต่อพฤติกรรมการบริโภค ประชาชนควรพยายามสร้างความแตกต่าง โดยเริ่มจากตั้งคำถามกับตัวเองว่า สินค้าที่จะซื้อมีความจำเป็นสำหรับเราจริงๆ หรือไม่ ในอนาคตจะได้ใช้มันอีกหรือเปล่า สินค้าชนิดนี้รีไซเคิลได้ไหม (Green Triangle Blog, 2012) คำถามเหล่านี้เป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่เราควรจะถามตัวเองทุกวัน และด้วยการใช้เวลาทำความเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของตัวเอง ประชาชนจะเริ่มมีความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งความตระหนักนี้จะส่งผลต่อพฤติกรรม ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของพวกเขาด้วย ปฏิเสธ (Refuse): เลือกที่จะไม่สร้างขยะเพิ่ม วิธีที่ง่ายที่สุดในการลดจำนวนขยะคือการไม่สร้างขยะเพิ่ม แต่ไม่ได้หมายถึงให้หยุดบริโภคสินค้าทั้งหมด แต่ให้หยุดบริโภคสินค้าบางชนิด ตัดสินใจไม่ซื้อสินค้าบางชนิดที่ทำให้เกิดขยะมากกว่าประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น บางคนอาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องซื้อแอปเปิลทุกครั้งที่ไปตลาด แต่อาจไม่ได้รับประทานแอปเปิลเหล่านั้นและต้องทิ้งมันในที่สุด เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็อาจตัดสินใจเลิกซื้อแอปเปิลซึ่งจะทำให้ปริมาณขยะลดลง นอกจากนี้บางคนอาจเลือกที่จะไม่ซื้อสินค้าเพราะคุณภาพของมัน เช่น อายุการเก็บรักษาสั้นหรือซ่อมยาก เพราะจรรยาบรรณของบริษัท เพราะสารเคมีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ลดการใช้ (Reduce): เลือกที่จะลดจำนวนขยะ วิธีลดปริมาณขยะง่ายๆ อีกวิธีคือ การลดการใช้ เราสามารถลดปริมาณวัสดุ สารพิษและขยะที่จะถูกส่งไปที่หลุมฝังกลบได้ด้วยวิธีเหล่านี้ ซื้อแต่ของที่จำเป็น โดยหลักเลี่ยงการซื้อของแบบฉับพลันไม่ได้ตั้งใจหรือซื้อของมากเกินไป ซื้อสินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือเติมใหม่ได้ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ถ้วยกาแฟกระเบื้องแทนถ้วยกระดาษ ซื้อสินค้าปริมาณมากหรือขนาดประหยัด เช่น ซื้อซีเรียลถุงใหญ่ขนาดประหยัดแทนถุงเล็กหลายๆ ถุงซึ่งจะทำให้ปริมาณขยะมากกว่า หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าปริมาณน้อยๆ หลายๆ อัน เลือกซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ร้อยกว่า เช่น เลือกซื้อสินค้าที่บรรจุในกล่องและไม่ได้ห่อด้วยถุงพลาสติกอีกชั้น (EPA, 2555).  นำกลับมาใช้ใหม่/ซ่อมแซม…

โดยทั่วไปหลุมฝังกลบขยะจะหมายถึง ที่ดินขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัยของประชาชนและเป็นที่ฝังกลบขยะทั้งหมดจากเมืองนั้นๆ แต่หลุมฝังกลบขยะยังมีรายละเอียดอื่นๆอีก การจัดการหลุมฝังกลบขยะอย่างเหมาะสมเกี่ยวข้องกับการแยกขยะและส่งเฉพาะขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลหรือหมักทำปุ๋ยได้ไปยังหลุมฝังกลบ นอกจากนี้การฝังกลบขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลยังเกี่ยวข้องกับการลดปริมาณการรั่วไหลของมลสารในดินให้น้อยที่สุดและการป้องกันไม่ให้สารพิษอื่นๆ ไหลลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและทำได้ยาก ในหลายๆ เมืองไม่มีการแยกขยะ จึงทำให้ขยะทุกชนิด อาทิ กระดาษ อาหาร แผ่นอนามัยและแก้ว ถูกฝังกลบรวมกัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากแก้วและพลาสติกต้องใช้เวลาหลายพันปีในการย่อยสลาย นอกจากนี้การฝังกลบขยะทุกชนิดรวมกันยังทำให้หลุมฝังกลบเต็มเร็ว ส่งกลิ่นเหม็นและไม่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าการกำจัดขยะอย่างเหมาะสมต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและหารือเพื่อหาทางออก เพราะหากไม่แก้ไข อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ไม่สนับสนุนธุรกิจฟอกเขียว อย่าเชื่อข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในหนังสือนำเที่ยวไปเสียหมด เพราะธุรกิจท่องเที่ยวบางแห่งเป็นธุรกิจฟอกเขียวที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดด้วยการโฆษณาหรือสร้างภาพลักษณ์ว่ารับผิดชอบต่อสังคมโดยการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่จริงๆ แล้วดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงไม่ควรสนับสนุนธุรกิจเช่นนี้ ใช้หนังสือนำเที่ยวเป็นจุดเริ่มต้น ก่อนการเดินทางให้อ่านหนังสือนำเที่ยวหลายๆ เล่ม หรืออาจหาข้อมูลหนังสือนำเที่ยวทางอินเทอร์เน็ต จนกระทั่งเจอเล่มที่น่าสนใจและมีคุณภาพ และใช้หนังสือนำเที่ยวเล่มนั้นเป็นจุดเริ่มต้นและเครื่องมือในการศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางการเดินทางก่อนการเดินทางจริง สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นด้วยการพักในโรงแรมขนาดเล็ก โรงแรมประเภทให้ที่พักกับอาหารเช้า (B&Bs) โฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (home stay & farm stay) ห้องเช่า และที่พักที่คนในท้องถิ่นเป็นเจ้าของ และรับประทานอาหารพื้นเมืองในร้านอาหารท้องถิ่น แทนการพักในเครือโรงแรมของต่างประเทศ ปิดไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนออกจากที่พัก ก่อนออกจากที่พักให้ปิดไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ แล็ปท็อป อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอื่นๆ เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังเสียบปลั๊กอยู่จะยังกินไฟเมื่อปิดเพียงสวิทช์ไฟ ใช้บริการธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหลายแห่งอ้างว่าได้ทำประโยชน์และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม แต่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น และเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจที่จะใช้บริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริง ให้มองหาใบรับรองจากองค์กรอิสระหรือองค์กรตรวจสอบ ช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจสีเขียว ธุรกิจหลายแห่งพร้อมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และการร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ดำเนินธุรกิจทำว่าเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม หรือแนะนำสิ่งที่พวกเขาควรทำ จะทำให้ผู้ดำเนินธุรกิจเหล่านั้นทบทวนและอาจเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากกลัวว่าจะเสียลูกค้าหรือต้องการดึงดูดลูกค้าเพิ่ม รับประทานอาหารพื้นเมือง ให้รับประทานอาหารที่ใช้ส่วนผสมจากในท้องถิ่น จะเป็นอาหารประเภทใดก็ได้เพียงแค่มีส่วนประกอบที่ผลิตในท้องถิ่น อาหารท้องถิ่นมักจะมีรถชาติดีกว่า และเป็นหลักพื้นฐานของการเคลื่อนไหวสโลวฟู้ด (Slow Food) ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหารพื้นเมือง นอกจากนี้อาหารที่ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ต้องขนส่งเป็นระยะทางไกลๆ ขณะเดียวกันให้ระวังการรับประทานอาหารด้วย เพราะอาจมีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และถูกจับมาอย่างผิดกฎหมาย และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ใช้ส่วนผสมที่ไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งต้องเพาะปลูกด้วยวิธีเกษตรเข้มข้น เพราะอยู่นอกเขตภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ใช้การขนส่งสาธารณะ หากทำได้ให้เลือกใช้การขนส่งสาธารณะแทนการนั่งแท็กซี่หรือรถเช่า ใช้รถโดยสารหรือรถไฟแทนการนั่งเครื่องบิน เดินทางด้วยรถโดยสารหรือเรือข้ามฟาก…

วิธีจัดการขยะและของเสียด้วยการใช้เตาเผาขยะนิยมใช้ในประเทศที่มีพื้นที่ทำหลุมฝังกลบจำกัด ประชาชนสามารถใช้เตาเผาขยะขนาดเล็กสำหรับกำจัดขยะในบ้านได้ ส่วนเตาเผาขยะขนาดใหญ่ใช้สำหรับกำจัดขยะในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการกำจัดขยะปนเปื้อน เช่น ขยะจากโรงพยาบาล และขยะอันตรายจากโรงงาน แต่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไป (ดูเรื่องมลพิษทางอากาศ) อย่างไรก็ตาม กระบวนการเผาขยะสมัยใหม่มีประสิทธิภาพสูงกว่าและยังปล่อยสารไดออกซินน้อยกว่าเตาผิงในบ้านและการปิ้งบาร์บีคิว โดยใช้กันอย่างแพร่หลายในเดนมาร์ก เยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพแต่ใช้ต้นทุนสูง แหล่งข้อมูล: http://www.eschooltoday.com/waste-recycling/waste-disposal-methods.html
Menu Title