Browsing: Water

วิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่จะช่วยให้ประหยัดน้ำในบ้าน วิธีประหยัดน้ำในห้องน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการใช้น้ำปริมาณกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้น้ำทั้งหมดในบ้าน อย่าเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือ อาบน้ำด้วยฝักบัวแทนการอาบน้ำในอ่างอาบน้ำ และปิดน้ำขณะถูสบู่หรือสระผม ถ้าต้องใช้อ่างอาบน้ำ ให้ปิดจุกก๊อกทางระบายน้ำก่อนเปิดน้ำ และเปิดน้ำเพียงครึ่งอ่าง และควรอาบน้ำให้เด็กเล็กพร้อมๆ กัน อย่าใช้ส้วมเป็นถังขยะ วิธีประหยัดน้ำในห้องครัวและที่ซักล้าง ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้ประหยัดน้ำได้อย่างมาก ให้ดื่มน้ำในตู้เย็นแทนที่จะปล่อยให้น้ำจากก๊อกน้ำไหลกระทั่งน้ำเย็นลง ล้างผักและผลไม้ในอ่าง และใช้แปรงล้างผัก อย่าใช้น้ำในการละลายน้ำแข็งจากอาหาร แต่ให้ปล่อยอาหารไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาข้ามคืนจนน้ำแข็งละลายเอง ให้ขัดถูเศษอาหารออกจากจานชามแทนการล้างน้ำ ก่อนจะใส่จานชามเหล่านั้นเข้าไปในเครื่องล้างจาน และล้างเมื่อจานชามมีปริมาณมากจนเต็มเครื่องแล้วเท่านั้น ทิ้งเศษอาหารลงในถังหมักขยะอินทรีย์แทนการทิ้งลงในถังขยะ ซักผ้าต่อเมื่อมีปริมาณผ้ามากจนเต็มเครื่องซักผ้า หรือใช้ระดับน้ำที่เหมาะสมกับปริมาณผ้า หรือใช้คำสั่งบนเครื่องซักผ้าให้เหมาะสม วิธีประหยัดน้ำด้วยอุปกรณ์ภายในบ้าน บ้านที่ใช้เครื่องสุขภัณฑ์และเครื่องใช้ประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยให้ประหยัดน้ำที่ใช้ในบ้านได้ถึงร้อยละ 30 และช่วยประหยัดค่าน้ำ ค่าบำบัดน้ำเสียและค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก ติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อกและหัวฝักบัว เลือกซื้อเครื่องซักผ้าประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดน้ำและไฟฟ้าได้กว่าร้อยละ 50 ซ่อมแซมรูรั่วต่างๆ การปล่อยให้ชักโครกรั่วทำให้เสียน้ำถึง 200 แกลลอน (ประมาณ 800 ลิตร) ต่อวัน การค้นหารูรั่วสามารถทำได้ด้วยการเติมสีผสมอาหารลงในน้ำในแท็งค์เก็บน้ำ ถ้าน้ำที่มีสีไหลมาที่โถชักโครก แสดงว่าชักโครกรั่ว การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ ปริมาณน้ำทั้งหมดที่ใช้ในบ้านในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกสูงสุดร้อยละ 75 ถูกใช้ไปกับกิจกรรมภายนอกบ้าน เช่น การรดน้ำต้นไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ใหม่จึงช่วยประหยัดน้ำได้ (ในช่วงสภาพอากาศแห้งแล้งอาจมีการสั่งห้ามรดน้ำต้นไม้ ให้ใช้น้ำเฉพาะที่จำเป็น ดังนั้นบางข้อต่อไปนี้จึงไม่สามารถใช้ได้) ค้นหาและซ่อมรูรั่วทั้งหมดในระบบน้ำ ใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดอย่างเหมาะสมสำหรับการซักล้าง รดน้ำสนามหญ้าหรือพืชในสวนในช่วงที่อากาศเย็นที่สุดของวัน (ตอนเช้าตรู่จะดีที่สุด) อย่ารดน้ำในวันที่มีลมแรง รดน้ำต้นไม้และไม้พุ่มที่มีระบบรากหยั่งลึกให้นานและถี่น้อยกว่าพืชที่มีระบบรากตื้นซึ่งต้องการน้ำปริมาณน้อยแต่บ่อย…

การบริหารจัดการน้ำ น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ น้ำตามสภาพธรรมชาติที่ประชาชนทุกท้องที่อาศัยใช้ ได้แก่ น้ำในบรรยากาศ (ฝน) น้ำผิวดิน และน้ำบาดาล นับเป็นผลิตผลจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถผลิตเพิ่มขึ้นมา หรือลดปริมาณที่มีอยู่ในธรรมชาติได้เองตามต้องการ ธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำ ทรัพยากรแหล่งน้ำเป็นทรัพยากรพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ และเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม จากการขยายตัวของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร และความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ได้ส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนามีความหลากหลายและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนาแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources Management : IWRM) ได้ถูกประยุกต์ใช้ในหลายประเทศ โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทำนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย (Enabling Environment) ต่อการบริหารจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีส่วนสัมพันธ์กับการมีธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำ (Water Governance) Global Water Partner (GWP) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำ (Water Governance) ไว้ว่า “เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และระบบการบริหารจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำ และส่งมอบบริการด้านน้าต่อสังคม” หรือในอีกความหมายหนึ่ง ธรรมาภิบาล คือ “ระบบซึ่งควบคุมการตัดสินใจในการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำ” การบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำแบบบูรณาการ (Water Resources Management:…
Menu Title