Browsing: Adaptation Actions

กิจกรรมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ประเทศไทยเริ่มทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 โดยเป็นกิจกรรมด้านการวิจัยเป็นหลัก จุดประสงค์หลักคือเพื่อเชื่อมโยงการกักเก็บคาร์บอนจากการกระทำระบบวนเกษตรจากชุมชนในจังหวัดสกลนครกับตลาดคาร์บอน (Bhaktikul, 2012) ในปีพ.ศ. 2551 ประชาชนเริ่มทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์และวิทยุ และในปี 2553 ประเทศไทยระบุในเอกสารฉบับแรกที่เสนอต่อ UNFCCC ว่ามาตรการหลักในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ มาตรการด้านการเกษตร การจัดการน้ำสะอาดและพื้นที่ชายฝั่ง ต่อมาในปีพ.ศ. 2554 ความท้าทายที่สำคัญที่สุดของไทยคือความสามารถในการปรับตัวต่อความเปราะบางและเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง (ONREPP; 2011, Rockefeller; 2015) ในปีพ.ศ. 2558 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รายงานความพยายามในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยต่อ UNFCCC ซึ่งความพยายามในการปรับตัวดังกล่าวรวมถึงการส่งเสริมและเสริมสร้างแนวทางของการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ การส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวสำหรับชุมชนในท้องถิ่น นอกจากนี้การเกษตร การจัดการทรัพยากรน้ำ และเครื่องมือในการทำแบบจำลองที่เกี่ยวกับการเกษตรและการจัดการทรัพยากรน้ำยังเป็นเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเสนอมาตรการปรับตัวที่เป็นรูปธรรมในภาคส่วนที่กล่าวมาข้างต้น (ONREPP, 2015) กิจกรรมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกมีการดำเนินความพยายามในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลายประเภททั้งในระดับประชาชน ชุมชน รัฐบาล และภาคเอกชน ทั้งนี้ การผสมผสานระหว่างการตอบสนองของระบบและการตอบสนองทางพฤติกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินมาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สำเร็จ ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างความพยายามในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน (IPCC, 2007) ตัวอย่างความริเริ่มในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาค (IPCC, 2007) ตัวอย่างภูมิภาค ประเทศ สถานการณ์ตึงเครียดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ…

การปรับตัว หมายถึง การคาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดำเนินการที่เหมาะสมในการป้องกัน หรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการวางแผนที่ดี และการปรับตัวอย่างทันทวงทีจะช่วยประหยัดเงิน และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตได้ ตัวอย่างของมาตรการปรับตัว เช่น การใช้ทรัพยากรน้ำที่มีการขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับตัวและสร้างที่อยู่อาศัยให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในอนาคต และเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง การสร้างอาคารเพื่อป้องกันน้ำท่วม และการสูงขึ้นของระดับน้ำ การพัฒนาพันธุ์พืชทนแล้ง การเลือกพันธุ์ไม้ ป่าไม้ และการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดพายุฝนและไฟป่า และการกำหนดขอบเขตของพื้นที่ดิน เพื่อช่วยให้มีการโยกย้ายของสายพันธุ์ในธรรมชาติ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การดำเนินมาตรการเพื่อจัดการกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินมาตรการอย่างเหมาะสมสามารถป้องกัน หรือลดความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เหลือน้อยที่สุด (UNFCCC; 2558 และ คณะกรรมาธิการยุโรป, 2559) ตัวอย่างมาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ การปรับเปลี่ยนกฎหมายด้านการก่อสร้างอาคารให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในอนาคตและสถานการณ์ที่สภาพอากาศสุดโต่ง การพัฒนาพันธุ์พืชที่ทนทานต่อสภาพแล้ง และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานควบคุมน้ำท่วม (คณะกรรมาธิการยุโรป, 2559) องค์ประกอบของการปรับตัว กิจกรรมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปประกอบด้วยห้าองค์ประกอบ ได้แก่ การสังเกตของปัจจัยทางภูมิอากาศและที่ไม่ใช่ทาง ภูมิอากาศ; การประเมินผลกระทบและความเปราะบางต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ; การวางแผน; การดำเนินการ; และ การตรวจสอบ และการประเมินผลของการดำเนินการในการปรับตัว เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และเป็นการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค พหุภาคีและระหว่างประเทศ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการปรับตัวและรับมือต่อผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการดำเนินการในด้านต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาค ระดับภาค…
Menu Title