Browsing: Climate Change Navigators

วิสัยทัศน์ มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืนให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง พันธกิจ ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน กำหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ และกำกับดูแล ควบคุม การดำเนินงานด้านพลังงาน วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหา พัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน กระทรวงพลังงานส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดตั้งคณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน (CLIMATE CHANGE OFFICE OF MINISTRY OF ENERGY: CCOME) โดยมีอำนาจหน้าที่ในการประสานกับสำนักคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนคณะอนุกรรมการฯจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอดีตนับจาก พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) - อนาคต (พ.ศ. 2565) ข้อมูลเพิ่มเติม: http://energy.go.th เชื่อมโยงยัง:  นโยบายพลังงานของประเทศ

วิสัยทัศน์ กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน พันธกิจ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งชี้นำและเตือนภัยอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก สร้างโอกาสและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชนและสังคม บูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.industry.go.th

วิสัยทัศน์  "เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน"  พันธกิจ  ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เป้าประสงค์ เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ ฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับการพักหนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร เป้าประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น อำนวยความสะดวกการค้าและการขนส่งทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน เป้าประสงค์ เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 22 ล้านไร่ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติด้านการประมงและบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ดำเนินการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.moac.go.th

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาพลเมืองในสังคมไทยให้มีจิตสำนึก และพร้อมมีส่วนร่วมดูแล รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีบทบาทสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชน ในการดูแลรักษา และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เสริมศักยภาพการทำงานกับท้องถิ่น ร่วมมือกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานกับอาเซียน แลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ สื่อสารเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีหน้าที่อื่นๆ ได้แก่ ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม รวบรวม จัดทำ และให้บริการข้อมูล ข้อสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ในฐานะศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน รวมทั้งเป็นศูนย์ป้องกันไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม ประสานและเสนอแนะแผน และมาตรการในส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสะอาด และศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.deqp.go.th/institution

กรมควบคุมมลพิษทำหนาที่ในการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก่ การเสนอความเห็นในการจัดกำหนดนโยบายด้านการควบคุมมลพิษของประเทศ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรฐานคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง น้ำทะเลชายฝั่ง คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ฯลฯ (การกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด (มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารต่างๆ น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม มาตรฐานไอเสียจาก ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ) การจัดทำแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการควบคุมมลพิษ (การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การประกาศเขตควบคุมมลพิษ ฯลฯ) การติดตามตรวจสอบสถานการณ์มลพิษ รับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุม ป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของประเทศ ควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ด้วยความมุ่งมั่น ดังต่อไปนี้ ป้องกัน ควบคุม มลพิษจากการปฎิบัติงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน เป็นผู้นำในการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.pcd.go.th

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “อบก.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “TGO” ขึ้นภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และทำความเห็นเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด รวมทั้ง ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคำรับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก วิสัยทัศน์ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิผล เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม พันธกิจ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และทำความเห็นเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคำรับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการกำหนด ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการลดก๊าซเรือนกระจก CDM T-VER Crown Standard VCS JCM คาร์บอนเครดิตและสถานการณ์ตลาด ฉลากคาร์บอน / คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.tgo.or.th

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด ล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ มาตรการเงื่อนไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.onep.go.th สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอแผนและยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 "การจัดทำบัญชี ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 (ร่าง)แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ถูกก่อตั้งขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit) ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ในปี 2535 โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ก่อตั้งได้ให้เงินช่วยเหลือจำนวน 14,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และระดมเงิน 75,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการต่างๆ เกือบ 4,000 โครงการ นอกจากนี้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกยังเป็นพันธมิตรกับประเทศต่างๆ สถาบันระหว่างประเทศ องค์กรประชาสังคม และภาคเอกชน 183 แห่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกด้วย กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกทำหน้าที่เป็นกลไกทางการเงินให้กับอนุสัญญาเหล่านี้ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากลายทางชีวภาพ (CBD) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (POPs) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีสาร ถึงแม้ว่ากองทุนสิ่งแวดล้อมโลกจะไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการกับพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (MP) แต่ก็สนับสนุนการปฏิบัติตามพิธีสารฉบับดังกล่าวในหลายประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.thegef.org/gef/whatisgef

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่สำคัญ ทำหน้าที่กำหนดวาระด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในระบบของสหประชาชาติและทำหน้าที่ผู้สนับสนุนสิ่งแวดล้อมโลกที่มีอำนาจ UNEP มีหน้าที่หลัก 3 อย่าง ได้แก่ 1) ประเมินสภาพและแนวโน้มของสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและระดับภูมิภาค 2) พัฒนาเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมระดับชาติและระหว่างประเทศ 3) เสริมสร้างสถาบันต่างๆ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด แหล่งข้อมูล: http://www.unep.org/climatechange/ http://www.unep.org/pdf/UNEP_CC_STRATEGY_web.pdf

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทำหน้าที่ช่วยประเทศต่างๆ แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังคงเป็นองค์กรด้านการปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ใหญ่ที่สุดในระบบของสหประชาชาติ นอกจากนี้ UNDP ยังให้การสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับต่ำและลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และดำเนินการตามแผนพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำซึ่งมีจุดประสงค์ลดการใช้พลังงานและเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดด้วย UNDP ให้ความร่วมมือในการจัดการเจรจาระดับโลกหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงการเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับกลไกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้ UNDP ได้ช่วยให้กว่า 140 ประเทศเข้าถึงและก่อตั้งความริเริ่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้สำเร็จ และที่ผ่านมา UNDP รับผิดชอบเรื่องปัญหาโลกร้อน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการเจรจานโยบายสำหรับโลกร้อน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNDP ส่งเสริมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยบูรณาการข้อมูลความเสี่ยงจากโลกร้อนและทางเลือกในการปรับตัวเข้าด้วยกันให้กลายเป็นกระบวนการวางแผนระดับประเทศหรือต่ำกว่าระดับประเทศและงบประมาณ ทั้งยังส่งเสริมและดำเนินการลงทุนแบบบูรณาการเพื่อปกป้องการดำรงชีพและการพัฒนาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ปัจจุบัน UNDP กำลังให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการความเสี่ยงแก่ประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้ประเทศด้อยพัฒนา 50 ประเทศในแอฟริกาและเอเชีย และประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ดำเนินการขั้นพื้นฐานเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหาทางลด จัดการและถ่ายโอนความเสี่ยงดังกล่าว จนถึงขณะนี้ประชาชนและชุมชนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบกว่า 2 ล้านแห่งได้รับประโยชน์โดยตรงจากความริเริ่มที่ UNDP เป็นผู้ให้การสนับสนุน ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบัน UNDP กำลังพัฒนาหรือดำเนินโครงการเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนราว 170 โครงการ และกำลังสร้างผลงานโดยการให้เงินช่วยเหลือราว 585 ล้านดอลลาร์สหรัฐและให้กู้ร่วมเกือบ 4,670 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในผลงานดังกล่าวรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการพลังงานสะอาดและราคาไม่แพง และส่งเสริมชุมชนเมืองที่มั่นคงและทนทานต่อความเสี่ยงจากภูมิอากาศและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง…
Menu Title