Browsing: Energy supply

ประเทศไทยได้พัฒนาการวางแผนด้านพลังงานระยะยาวในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 ซึ่งบูรณาการแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกปีพ.ศ. 2558-2579 และแผนอนุรักษ์พลังงานปีพ.ศ. 2558-2579 และกำหนดเป้าหมายบนหลักการ 3 ประการ ได้แก่ มั่นคง - ระบบไฟฟ้าต้องมีความมั่นคงเพื่อตอบสนองความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งหลีกเลี่ยงการพึ่งพาการผลิตก๊าซธรรมชาติมากเกินไป ประหยัด - ค่าไฟฟ้าต้องสะท้อนต้นทุนในการผลิตพลังงานและส่งเสริมการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ - ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้า แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกปีพ.ศ. 2558-2579 มุ่งเน้นการใช้พลังงานจากของเสีย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพเป็นหลัก โดยคาดการณ์ว่าจะมีการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 8-12 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2579 นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีการดำเนินแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะคู่ขนานไปกับโครงการนำร่องด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้า อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ทั้งสองโครงการยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น พลังงานทางเลือกในประเทศไทย (Alternative Energy in Thailand) กระทรวงพลังงานได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติโดยให้ความสำคัญ 3 ด้านประกอบด้วย ด้านความมั่นคงทางพลังงาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ในด้านสิ่งแวดล้อมจะให้ความสำคัญในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ และการผลิตพลังงานโดยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน สถานภาพการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมากจากนโยบายส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นในรูปพลังงานไฟฟ้า พลังงานความรอน และพลังเชื้อเพลิงชีวภาพ ในปี 2557 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนทั้งสิ้นประมาณ 9 ล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2015) ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนในรูปของพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี…

อุตสาหกรรมการจัดหาพลังงานมีความคล้ายคลึงกับห่วงโซ่อุปทานของสินค้าอื่นๆ โดยประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ การผลิตพลังงาน (ต้นทาง) การจ่ายพลังงาน (กลางทาง) และการค้าปลีก (ปลายทาง) ทั้งนี้มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถนำมาใช้ได้กับทาง 3 ส่วนของอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะในส่วนการจัดหาพลังงานและการจ่ายพลังงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดหาและการจ่ายพลังงาน เช่น เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินมาเป็นก๊าซธรรมชาติและหันมาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตพลังงาน (ต้นทาง) ส่วนการจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการเก็บกัก (CCS) โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และเทคโนโลยีเก็บสายไฟฟ้า สามารถนำมาใช้เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการจ่ายพลังงาน (กลางทาง) และการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการค้าปลีก (ปลายทาง) โดยการลดการบริโภคพลังงาน การรวบรวมและการเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture & Storage: CCS) การรวบรวมและการเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวมและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากออกสู่ชั้นบรรยากาศ เทคโนโลยี CCS เริ่มได้รับความยอมรับมากขึ้นเนื่องมาจากเป็นเทคโนโลยีทางเลือกในการปกป้องสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียน อีกทั้งเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคพลังงานโดยการเพิ่มอัตราการผลิตเชื้อเพลิงด้วยการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เก็บไว้เป็นตัวช่วย ซึ่งในส่วนนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างรายได้จากการผลิตงานจากหลายทางเลือก เทคโนโลยี CCS ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การรวบรวม: กระบวนการแยกและรวบรวมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซอื่นๆที่เกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การผลิตพลังงาน โรงงานผลิตโลหะและปูนซีเมนต์ ที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก การขนส่ง: นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการรวบรวมมาทำการอัดก๊าซแล้วขนส่งไปยังปลายทางผ่านทางท่อหรือทางเรือ โดยระบบขนส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีความคล้ายคลึงกับระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยร่วมด้วย การเก็บกัก: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกนำไปเก็บกักไว้ในแหล่งต่างๆ ทั่วโลกทั้งบริเวณนอกชายฝั่งและบนพื้นดิน ยกตัวอย่างเช่น…
Menu Title