Browsing: Mitigation Actions

ในปี พ.ศ. 2555 กิจกรรมการบินระหว่างประเทศและการขนส่งทางเรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 1.3 และ 2.2 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยร้อยละ 62 และ 79 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นการปล่อยในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายความว่าในแต่ละประเทศไม่ได้มีการนับรวมก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ในบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตัวเอง องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ได้นำแนวคิดการรักษาระดับก๊าซเรือนกระจกไม่ให้เพิ่มมากขึ้นหลังจากปี 2563 โดยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นหลังจากปีนั้นจะต้องถูกชดเชยเพื่อบรรลุเป้าหมายการชดเชยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral Growth 2020) ส่วนองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ยังไม่มีการวางแผนหรือข้อตกลงใดๆ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จนกระทั่งได้มีการระบุในพิธีสารเกียวโตให้กลุ่มประเทศในภาคผนวกที่ 1 (Annex I) หรือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกำหนดแนวทางในการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบินระหว่างประเทศและการขนส่งทางเรือ โดยให้ทำงานร่วมกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ จากคู่มือการเตรียมบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ IPCC และคู่มือการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีของ UNFCCC ระบุว่าควรจะต้องมีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในกลุ่มสมาชิก แต่ให้ทำการรายงานแยกจากค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ เนื่องจากไม่ได้มีการระบุในข้อตกลงพิธีสารเกียวโต แนวทางในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการบินต่างประเทศ สามารถพิจารณาได้จาก 2 มุมมอง คือ ฝั่งผู้ใช้บริการ: ร้อยละ 80 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากการบินที่มีระยะไกลกว่า 1,500 กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่ไม่สามารถเดินทางบนดินได้ มีการเสนอให้ใช้เทคโนโลยีการประชุมระยะไกลผ่านวีดิโอซึ่งนอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางแล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วย ฝั่งผู้ให้บริการ: ผู้ให้บริการสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงและการเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงสะอาด หรือแนวทางอื่นๆ เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีการจัดเก็บภาษีเชื้อเพลิงจากการให้บริการการบินภายในประเทศ…

นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation: REDD) คือ นโยบายภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCC (link)) ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า รวมไปถึงการเก็บสะสมคาร์บอนในป่าและการจัดการป่าอย่างยั่งยืน โดยการสร้างแรงจูงใจทางบวกด้วยการมอบผลตอบแทนให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาจากมาตรการ REDD เรดด์พลัส (REDD+) คืออะไร? แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบาย REDD+ ได้ถูกนำเข้าที่ประชุม COP14 และมีการประกาศอย่างเป็นทางการใน COP15 ในปี 2009 โดยความแตกต่างระหว่าง REDD และ REDD+ คือ การให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า และการเก็บสะสมคาร์บอนโดยการจัดการทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน ในการประมาณค่าการปล่อยและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวควรพิจารณาในเชิงผลกระทบที่เกิดจากพื้นที่แทนที่จะเป็นผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม เพราะจะมีความแม่นยำในการหาผลกระทบที่แท้จริง พิจารณาสิทธิมนุษยชนของชาวพื้นเมืองและมุมมองด้านการปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ มีการกล่าวถึงกลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการกระจายความช่วยเหลือเรื่องเงินทุนอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ยังมีการหารือในเรื่องความเป็นไปได้ที่จะรวมมาตรการ REDD+ ให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (NAMA) การประยุกต์ใช้นโยบายเรดด์พลัส (REDD+) ในประเทศกำลังพัฒนา ประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการเข้าร่วมนโยบาย REDD+ จะต้องดำเนินกิจกกรมการลดก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าโดยคำนึงถึงความสามารถและสถานการณ์ของประเทศนั้นๆ โดยมีกระบวนการดำเนินงานอยู่ 3 ระยะ คือ จัดทำแผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ นโยบาย และ/หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ REDD โดยจะต้องดำเนินงานตามเป้าหมายหรือแผนกิจกกรมที่ระบุไว้ในแผนและนโยบายแห่งชาติหรือเส้นฐานอ้างอิงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของป่า (Reference emission level หรือ Forest reference level)…

มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMA) คือ นโยบาย แผนปฏิบัติการ และโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศสมาชิกทั้งที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาได้จัดทำขึ้น และดำเนินการโดยสมัครใจโดยไม่มีการจำกัดรูปแบบของนโยบายหรือโครงการ การกำหนดนโยบายหรือโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกจะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการขจัดปัญหาความยากจน ความพร้อมในเชิงนโยบาย เทคโนโลยี เงินทุน และขีดความสามารถ ดังนั้นในแต่ละประเทศจะมีการกำหนดมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แตกต่างกัน การได้รับการสนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นในด้านการการลงทุน เทคโนโลยี หรือแม้แต่การเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศกำลังพัฒนา NAMA สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ การกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศ และการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นรายกิจกรรมโดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (NAMA) และกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) คือ กลไกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กำหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโต เพื่อช่วยให้ประเทศพัฒนาแล้วสามารถบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตจากประเทศกำลังพัฒนาที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ในขณะที่มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (NAMA) เป็นนโยบายหรือโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศพัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาดำเนินการโดยสมัครใจภายใต้ UNFCCC เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แต่ละประเทศกำหนดโดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้ให้การสนับสนุน การพัฒนา ส่งเสริม และการดำเนินโครงการ NAMA โครงการ NAMA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ ขั้นตอน 1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรึกษาและการพูดคุยกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับประเทศ ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุน ผู้ประกอบการ นักวางแผนและนโยบาย ผู้กำหนดนโยบาย และผู้ให้การสนับสนุนอื่นๆ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดให้การสนับสนุนและดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ NAMA…

จากการประชุมร่วมของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change) ทุกภาคส่วนฝ่ายต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบและความสามารถที่จะกำหนดและดำเนินงานตามมาตรการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการ การลดโลกร้อน อาจจะมีผลครอบคลุมทางเศรษฐกิจในวงกว้างทั้งหลายภาคส่วนหรือภาคเดียว เช่น การจัดหาพลังงาน การขนส่ง อาคาร อุตสาหกรรม การเกษตรการป่าไม้และการจัดการของเสีย มาตรการการลดโลกร้อน มีหลายมาตรการตัวเลือกซึ่งภาคีแต่ละประเทศนำไปพิจารณาให้เหมาะกับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ ความพร้อมของเทคโนโลยีและฐานะทางการเงิน รวมทั้งศักยภาพการลดผลกระทบจากโลกร้อนและลดอุปสรรคในการดำเนินนโยบาย นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงระหว่างส่วนการลดโลกร้อน การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคีประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้ดำเนินนโยบายการและมาตรการการลดโลกร้อน โดยเน้นที่ภาคส่วนที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก เช่น พลังงานและการขนส่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทำให้สร้างข้อกำหนดที่เข้มงวด มากขึ้น กว้างขวางขึ้นและคุ้มครองการลงทุน ที่เพิ่มขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในเชิงการกำกับดูแลและการเงินถูกนำมาประยุกต์โดยระบบตลาดมาใช้ในการการซื้อขายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการรายงานการดำเนินการลดโลกร้อนเป็นระยะ ๆ เพื่อสื่อสารรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศโดยสรุปและเมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ตกลงที่จะ ดำเนินการภายใต้ อนุสัญญาโดยตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับปี 2563 มาตรการลดผลกระทบมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มป่าไม้ธรรมชาติ เพื่อดำเนินมาตรการนี้ให้สำเร็จ ทุกฝ่ายจำเป็นต้องพัฒนาความรับผิดชอบและขีดความสามารถซึ่งครอบคลุมภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งหรือหลายภาคส่วน ทั้งนี้ทางเลือกในการลดผลกระทบนั้นมีหลายประเภท ซึ่งอาจต้องคำนึงถึงสภาวการณ์ภายในที่แตกต่างกันไปของแต่ละประเทศ เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการเงิน ความเป็นไปได้ในการลดผลกระทบ และการดำเนินนโยบาย นอกจากนี้ การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเกี่ยวข้องกับทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย มาตรการจำกัดหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับโลก ได้แก่ มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (NAMA) ประเทศกำลังพัฒนาสามารถปรับลดหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ประเทศกำลังพัฒนายังมีส่วนร่วมในมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้บริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถเป็นความริเริ่มระดับรัฐบาลหรือปฏิบัติการข้ามภาคส่วน นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา  (REDD)…

The climate crisis is becoming more apparent, when looking at recent photos of lakes, archipelagos, and coral reefs and comparing them to photos taken 20 years ago — and in some cases, just a decade ago. As the ozone layer continues to evaporate and polar ice caps continue to melt, this causes erratic weather patterns and dramatic sea level rises. NASA is now saying that…
Menu Title