Browsing: Thailand’s Observed Changes

ในปี 2559 ประเทศไทยต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่ยาวนานที่สุดในรอบ 65 ปี อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนเมษายนในหลายภูมิภาคสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส และทุบสถิติเดิมที่อุณหภูมิ 44.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงที่สุดที่ 44.6 องศาเซลเซียส ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นับเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดของประเทศไทยเท่าที่เคยมีการบันทึกมา คลื่นความร้อนยังส่งผลให้มีการใช้พลังงานมากเป็นประวัติการณ์ อีกทั้งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำปัญหาสุขภาพ เช่น ภาวะอาหารเป็นพิษ (Food-borne illness) ไปจนถึงการจมน้ำตายในช่วงเวลาที่มีคลื่นความร้อนปกคุลม (Heatwave drowning) ซึ่งเกิดขึ้นทุกปีของเดือนเมษายน และเป็นช่วงเวลาปิดเทอมของประเทศไทยพอดี (Asian Correspondent Staff, 2016). แหล่งข้อมูล: Asian Correspondent Staff. (2016, April 27). Thailand faces longest heatwave in 65 Retrieved August 26, 2016, from https://asiancorrespondent.com/2016/04/thailand-faces-longest-heatwave-in-65-years/

หลายทศวรรตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาภัยแรงที่รุนแรงหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเกษตรมากที่สุด ในปี พ.ศ. 2548 ประชากร 11 ล้านคนใน 71 จังหวัดได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในปี พ.ศ. 2551 ประชาชนในภาคการเกษตรกว่า 10 ล้านคน ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่รุนแรงอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยจำต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งที่ร้ายแรงที่สุดในรอบสิบปีและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคการเกษตรเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งที่หลากหลายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการสำรองน้ำใช้จะมีไปจนหมดฤดูแล้ง ภัยแล้งส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อเกษตรกรไทยอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาการจำกัดน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร จนต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชผลที่ทนทานและต้องการน้ำน้อยแทน (Luedi, 2016) แหล่งข้อมูล: Luedi, J. (2016, January 23). Extreme drought threatens Thailand’s political stability. Retrieved August 26, 2016, from http://globalriskinsights.com/2016/01/extreme-drought-threatens-thailands-political-stability/

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศที่ต่ำซึ่งมีความเปราะบางที่จะเกิดเหตุการณ์ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และคลื่นพายุซัดฝั่ง IPCC ได้ระบุถึงระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นในอัตราเร่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 – 2546 และมีการคาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 18 – 60 เซนติเมตร ในปี พ.ศ. 2643 ในบางพื้นที่ของประเทศไทยนั้น การรุกล้าของน้าทะเลเข้าสู่ชั นน้าบาดาลตามแนวชายฝั่งทะเล (Seawater intrusion) ได้ทำให้น้ำในชั้นบาดาลมีการปนเปื้อนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการอุปโภคและบริโภคของชุมชนและหน่วยงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่ง (ปรัชญา และคณะ, 2555) นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งจากสาเหตุความแตกต่างของระดับน้ำทะเลที่มีช่วงแคบ และระดับน้ำที่ต่ำมาก ซึ่งส่งผลให้น้ำที่ท่วมเข้ามาในแผ่นดินใหญ่ไม่สามารถระบายได้ทันเวลา (Marks, 2011). มีการคาดการณ์ว่าคลื่นพายุซัดฝั่งในประเทศไทยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นร้อยละ 32.7 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด ซึ่งเป็นพื้นที่ลำดับที่สามในเอเชียตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมตามแนวชายฝั่ง แหล่งข้อมูล: MARKS, D. (2011). Climate Change and Thailand: Impact and Response (2nd ed., Vol. 33). Contemporary Southeast Asia. ปรัชญา และคณะ (2555). การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีป้องกันการรุกล้าของน้าทะเลในชั้นน้าบาดาลด้วยแบบจ้าลองทางกายภาพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (http://158.6.11:8080/sutir/bitstream/123456789/5399/2/fulltext.pdf)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยส่งผลโดยตรงต่อภัยแล้งที่ยาวนาน ผลผลิตทางการเกษตรและประมงลดลง อุทกภัย ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น โรคภัยไข้เจ็บที่ทวีความรุนแรง และกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทย กรมอุตุนิยมวิทยารายงานถึงอุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1 องศา เทียบจาก พ.ศ. 2524 – 2551 (รูปที่ 1) และแนวโน้มอุณหภูมิในประเทศไทยอาจเพิ่มสูงขึ้น 1.2 – 1.9 องศาเซลเซียสในปี พ.ศ. 2593 ยิ่งไปกว่านั้น จำนวนวันที่ฝนตกและระดับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเทียบกับ 15 ปีที่ผ่านมา (รูปที่ 2) โดยสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งแล้ว ประเทศไทยดูเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมากที่สุดประเทศหนึ่ง  อ่านเพิ่มเติม: โครงการศึกษาด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนที่สาคัญ, 2554, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (http://startcc.iwlearn.org/doc/Doc_thai_22.pdf) แหล่งข้อมูล: MARKS, D. (2011). Climate Change and Thailand: Impact and Response (2nd ed., Vol. 33). Contemporary Southeast Asia.
Menu Title