CLIMATE CHANGE

GHG emission sources

3.3.5 GHG Thailand

สำหรับในประเทศไทย ผลการศึกษาขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับ 227.73 MtCO2-eq. (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) โดยพิจารณาจากปริมาณรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 350.68 MtCO2-eq. หักลบกับปริมาณที่ดูดกลับ 122.95 MtCO2-eq. จากรูป แสดงปริมาณและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศจำแนกรายสาขาในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งแบ่งเป็น 4…
Picture source: http://www.safeaccess.net.au/wp-content/uploads/2014/06/iStock-Offshore-Platform-Oil-Gas.jpg

ภาคพลังงานเป็นภาคที่ส่งผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด และโดยทั่วไปแล้ว จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง ร้อยละ 90 และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ร้อยละ 75 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในประเทศที่พัฒนาแล้ว การปล่อยก๊าซเรือกระจกหลัก (Stationary combustion) คิดเป็นร้อยละ 70 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ร้อยละ 50 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักนี้มีความเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงผลิตไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำมัน (Power plant and…
By GST HBK (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

แหล่งก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการจัดการของเสียเกิดจากการทิ้งขยะ การบำบัดขยะเชิงชีวภาพ (biological treatment of solid waste) เตาเผาขยะ และการเผาขยะแบบเปิด และการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งระหว่างกระบวนการได้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) (Pipatti & Vieira, 2006)…
Credit: pexels.com

Photo source: pexels.com IPCC (2549) ได้ให้ความหมายกับภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องและจัดการโดยมนุษย์ซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้น การจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินส่งผลกระทบโดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพของกระบวนการต่างๆในระบบนิเวศ ซึ่งส่งผลต่อเส้นทางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่นการสังเคราะห์แสง การหายใจ การสลายตัวทางเคมีหรือทางชีวภาพ (decomposition) วัฏจักรไนโตรเจน (nitrification/denitrification) การย่อยอาหารโดยการหมักในกระเพาะอาหาร (Enteric Fermentation) ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง…

Climate Change Navigators

13

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนย์กลางในการผลักดันพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน" พันธกิจ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ…
3.6.2.10 MOE

วิสัยทัศน์ มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืนให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง พันธกิจ ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน กำหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ และกำกับดูแล ควบคุม การดำเนินงานด้านพลังงาน…
3.5.2.6 Industry_logo1

วิสัยทัศน์ กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน พันธกิจ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งชี้นำและเตือนภัยอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก สร้างโอกาสและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชนและสังคม บูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.industry.go.th
3.5.2.5 MOAC_logo

วิสัยทัศน์  "เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน"  พันธกิจ  ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เป้าประสงค์ เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้…
Menu Title