ชื่อหน่วยงาน
  เบอร์โทรศัพท์
  โทรสาร
  Email
  Website
 
  โครงการที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับ ชื่อโครงการ
1 โครงการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ ของแม่น้ำเจ้าพระยา
2 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤต คลองลำปำ และ คลองอู่ตะเภา
3 โครงการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ ของแม่น้ำแม่กลอง
4 การจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
5 การนำ BAT/BEP มาใช้เพื่อลดหรือเลิกการปลดปล่อยสารไดออกซิน/ ฟิวแรนจากแหล่งกำเนิดด้านการผลิตเหล็กและโลหะ
6 การนำ BAT/BEP มาใช้เพื่อลดหรือเลิกการปลดปล่อยสารไดออกซิน/ ฟิวแรนจากแหล่งกำเนิดด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อน
7 การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการจัดการสารพีซีบี
8 เสริมสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของสารไดออกซินและฟิวแรนต่อสาธารณชน
9 การจัดทำทำเนียบสารไดออกซินและฟิวแรนจากเตาเผาศพ
10 การจัดทำทำเนียบสารปรอท
11 โครงการพัฒนาศักยภาพของภูมิภาคสำหรับการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ภายใต้การดำเนินงานตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
12 การจัดทำแผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ
13 จัดทำเอกสารสารเคมีเฉพาะเรื่อง
14 วารสารข่าวสารอันตรายและของเสีย
15 โครงการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
16 การศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิ่งก่อสร้างสำหรับประเทศไทย
17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของท้องถิ่นในการลดและใช้ประโยชน์ของเสีย (ลุ่มน้ำทะเลสาบของนลา)
18 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่นในการคัดแยกและใช้ประโยชน์ของเสีย (ลุ่มน้ำปิง)
19 โครงการสาธิตระบบการทิ้งขยะแยกประเภทและกลไก การเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ และวัสดุเหลือใช้
20 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บรวบรวม ขนส่งและกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน
21 โครงการสำรวจปริมาณและชนิดของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
22 การจัดทำคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายผลิตภัณฑ์
23 โครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24 โครงการการจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซลว่าด้วยความรับผิดชอบและการ ชดใช้ความเสียหายเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
25 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลในการห้ามการส่งออกของเสียอันตราย
26 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
27 ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทย
28 โครงการ “การวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการทำความตกลงเขตการค้าเสรี”
29 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบการตกสะสมของกรดแบบแห้ง
30 การศึกษาภาระวิกฤติซัลเปอร์ของระบบนิเวศทางบกในประเทศไทย
31 โครงการควบคุมและป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
32 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายการติดตามตรวจสอบผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอย่างต่อ
33 โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจังหวัดสมุทรปราการ
34 โครงการดำเนินงานตามแผนแม่บทการควบคุมการเผาในที่โล่ง กิจกรรมข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
35 คู่มือปฏิบัติการสำหรับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม
36 โครงการศึกษาลักษณะและแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่แม่เมาะ
37 การพัฒนาและสร้างระบบสาธิตการกำจัดฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรมโม่ บด และย่อยหิน
38 แผนปฏิบัติการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
39 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศโรงงานอุตสาหกรรม
40 โครงการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานอากาศเสียจากอุตสาหกรรม
41 โครงการตรวจสอบและบันทึกผลมลพิษจากอุตสาหกรรม
42 โครงการพัฒนาการตรวจสอบและกลไกทางตลาดในการควบคุมมลพิษทางอากาศอุตสาหกรรม
43 ระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและเสียงในประเทศไทย พ.ศ. 2537
44 ระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและเสียงในกทม. และปริมณฑล พ.ศ. 2535
45 รายงานของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ปัญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพและการแก้ไข
46 โครงการคืนฟ้าใสให้ชุมชน กิจกรรมศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งโทรศัพท์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบการระบายฝุ่นละอองจากโรงโม่ บดและย่อยหินในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
47 Continuous emission monitoring systems from industrial sources
48 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ “แนวทางการจัดการปัญหากลิ่นรบกวน” พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
49 โครงการศึกษาปริมาณการระบายสารปรอทและโลหะหนักจากกระบวนการเผาไหม้ของอุตสาหกรรม
50 โครงการการจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยเทคโนโลยีป้องกันมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
51 โครงการการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554
52 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของค่าความทึบแสงถึงปริมาณฝุ่นละออง จากการใช้ระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (CEMs) ที่ระบายจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
53 การจัดทำรูปแบบการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์
54 โครงการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำปราจีนบุรี
55 แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและลดน้ำเสียและกากของเสียจากอุตสาหกรรมในชุมชนประเภทสุราพื้นบ้าน
56 การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันมลพิษจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมชุมชนประเภทแกะล้างวัตถุดิบสัตว์น้ำ
57 เสริมสร้างศักยภาพและขยายผลการจัดน้ำเสียอุตสาหกรรมชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางแผ่น
58 โครงการจัดทำค่าสัมประสิทธิ์ปริมาณการใช้น้ำ และค่าสัมประสิทธิ์ ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีในน้ำทิ้งอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชน
59 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ในโรงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมชุมชน
60 การจัดการน้ำเสียจากอุตสาหกรรมชุมชนการทำผลิตภัณฑ์จากกระดูกในพื้นที่ทะเลน้อย
61 โครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันมลพิษจากแหล่งกำเนิด กิจกรรมแนวทางการใช้ประโยชน์น้ำเสีย/น้ำทิ้ง อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน
62 โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต
63 การศึกษาแนวทางการจัดการมลพิษจากแหล่งน้ำ สำหรับในพื้นที่ของฝั่งทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนบน
64 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับอู่ซ่อมรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
65 สนับสนุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรม ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
66 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
67 การพัฒนา สนับสนุน และประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ
68 โครงการจัดทำคู่มือดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียและการใช้มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร
69 โครงการวิธีการตรวจสอบสารอันตรายจากแหล่งกำเนิด
70 โครงการศึกษาประเมินผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพอนามัยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
71 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
72 การติดตามตรวจสอบสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
73 โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูล
74 โครงการศึกษาจัดแผนปฏิบัติเพื่อลดอุบัติภัยจากเคมีภัณฑ์อันตรายในโกดังสินค้า
75 ระบบฐานข้อมูลของแหล่งกำเนิดอากาศเสียในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2535
76 โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษพัทยา
77 การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
78 Air and noise emission database for Thailand 1994
79 Air emission database of vehicles and industry in Bangkok metropolitan region 1992
80 โครงการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
81 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย กิจกรรมรณรงค์กำจัดผักตบชวาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
82 โครงการจัดทำแผนหลักการจัดการน้ำเสียชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่แหล่งน้ำสำคัญทั่วประเทศ
83 Master plan study of sewerage and waster management for some major river basin in the central plain of Thailand
84 โครงการรณรงค์เพื่อลดมลพิษประเภทไขมันในน้ำทิ้งจากชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ
85 โครงการจัดทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารอันตราย
86 โครงการจัดการน้ำเสียและระบบระบายน้ำเสียในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อจุดสูบน้ำดิบเพื่อการประปา
87 โครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
88 Development of an action plan to improve water quality in the Central river basin, Thailand
89 โครงการพัฒนาและสาธิตระบบลดระดับเสียงของเรือหางยาว
90 โรงแรมรักษ์น้ำ
91 โครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้และชายฝั่งทะเล
92 โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพการปนเปื้อนของสารหนูที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
93 การกำหนดกฎ ระเบียบการจัดการของเสียอันตรายในประเทศไทย
94 Formulation of regulations and standards on hazardous waste management
95 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำในพื้นที่ราบภาคกลาง (แม่น้ำท่าจีน)
96 โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแนวทางการจัดการการปนเปื้อนของน้ำชะมูลฝอยที่ลงสู่แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดินบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง
97 โครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออก
98 A survey of water quality of tributaries of major rever basins
99 โครงการการจัดทำระบบขนส่งลำเลียงสารอันตราย
100 โครงการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างถูกต้อง
101 A survey of coastal water quality along the andaman sea and the western gulf of Thailand
102 A survey of water pollution sources from coastal aquaculture
103 โครงการฝึกอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ตรวจจับยานพาหนะที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน ประจำปี 2542
104 โครงการการอบรมการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องและการควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด
105 โครงการสำรวจและตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาและแหล่งน้ำประปาทั่วประเทศ
106 โครงการจัดทำดัชนีด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
107 โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการจัดการน้ำเสียของเทศบาลและสุขาภิบาล
108 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแผนเร่งรัดพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
109 โครงการการฝึกอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ตรวจจับยานพาหนะที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน ประจำปี 2541
110 โครงการจัดหาข้อมูลการแปรสภาพของน้ำมันเพื่อการตรวจสอบการลักลอบทิ้งน้ำมัน
111 การสำรวจและวิเคราะห์องค์ประกอบของโอโซนเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร
112 โครงการการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรด้านสารอันตรายในระดับอาชีวศึกษา
113 การจัดทำแนวทางการออกแบบวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานโดยระบบไม่ใช้ออกซิเจน
114 โครงการจัดทำแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย เพื่อการออกแบบและตรวจรับโครงการ
115 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดอากาศเสียและน้ำเสียจากกระบวนการชุบโลหะขนาดเล็ก
116 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอยรวมภาคตะวันตก
117 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการน้ำเสียที่มีความเค็ม
118 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้าใจ และเครือข่ายในการจัดการน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง
119 โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์กำจัดของเสียอันตราย
120 โครงการการฝึกอบรมการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
121 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
122 Bangkok metropolitan region wastewater management master plan
123 การจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
124 Development of an action plan to improve the water quality in the Northeastern basin, Thailand
125 โครงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษของแหล่งกำเนิดมลพิษสู่สาธารณะ
126 Coastal sensibility mapping project : with its application for pollution surveillance and contingency planning : Main volume
127 โครงการสำรวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลทั่วประเทศ
128 โครงการนำร่องระบบจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
129 การกำจัดและนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
130 โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและฝึกอบรมท้องถิ่นในการออกใบอนุญาตตามมาตรา 73
131 โครงการแก้ไขปัญหามลพิษจากแผ่นดินในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน และชายฝั่งทะเลตะวันออก
132 โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
133 แผนหลักเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคใต้
134 การจัดทำแนวทางการวิจัยและจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
135 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมการเลี้ยงสุกร
136 โครงการประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษและการประเมินความเสี่ยงต่อนิเวศทางทะเล
137 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง : กิจกรรมการสำรวจข้อมูลระดับเสียงชุมชนแบ่งตามพื้นที่การใช้ประโยชน์
138 โครงการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย
139 โครงการศึกษาและทดสอบการใช้งานถังหมักอินทรีย์
140 โครงการพัฒนาแนวทางด้านเทคนิคและสาธิตระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์
141 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย
142 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำทะเล
143 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีฟื้นฟูพื้นดินที่ปนเปื้อนมลพิษ
144 โครงการพัฒนาและสาธิตรูปแบบการจัดการน้ำเสียแบบติดกับที่สำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
145 โครงการฟื้นฟูคุณภาพน้ำเพื่อการอนุรักษ์คลองภาษีเจริญ
146 โครงการปรับปรุงและจัดทำระบบเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
147 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการของเสียเคมีวัตถุจากชุมชน
148 โครงการเทคโนโลยีสะอาดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและท่าเทียบเรือประมง
149 โครงการสาธิตเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษสำหรับรถยนต์
150 โครงการศึกษาลักษณะและแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่แม่เมาะ ปี 2547
151 โครงการ UNEP GEF Project on "Reversing environment degradation trends in the South China Sea and Gulf of Thailand" (UNEP GEF SCS)
152 โครงการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน
153 โครงการสำรวจสถานการณ์และลักษณะปัญหามลพิษจากการเลี้ยงโคนม
154 โครงการจัดทำเกณฑ์การปฏิบัติในการจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟาร์มสุกร
155 โครงการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและลดมลพิษจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
156 โครงการสาธิตเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและสิ่งทอ
157 โครงการการจัดทำคู่มือการประเมินความเสียหายจากระบบนิเวศและทะเลจากน้ำมันรั่วไหล
158 โครงการสาธิตเทคโนโลยีการบำบัดกลิ่นจากระบบบำบัดน้ำเสียและโรงงานอุตสาหกรรม
159 โครงการการจัดทำมาตรการควบคุมคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้
160 โครงการจัดทำคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการป้องกันมลพิษสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและบริการ (ผลไม้แปรรูป)
161 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
162 โครงการกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม : กิจกรรมปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม
163 ร่างคู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะ
164 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล
165 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินลุ่มน้ำปากพนัง
166 โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนในลุ่มน้ำแม่สา
167 โครงการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กสำหรับชุมชนในพื้นที่เกาะช้าง
168 โครงการประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษและความเสียหายจากภาวะมลพิษที่ระบายลงสู่ลุ่มน้ำท่าจีน
169 โครงการนำร่องระบบการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมขนาดเล็ก
170 โครงการฟื้นน้ำเสีย คืนน้ำใน กิจกรรมจัดทำระบบการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยในวัดและมัสยิด
171 โครงการการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งและการจัดทำดัชนีความอ่อนไฟวของทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการมลพิษชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ
172 โครงการสำรวจปัญหาและการแพร่กระจายของกลิ่นจากฟาร์มสุกร
173 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
174 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านมลพิษ
175 โครงการการกำหนดประเภทแหล่งน้ำลุ่มน้ำภาคตะวันออก แม่น้ำระยอง จันทบุรี และตราด
176 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการมลพิษ
177 โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
178 โครงการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อประสิทธิภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
179 โครงการควบคุมและป้องกันปัญหาฝุ่นขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
180 โครงการการดำเนินงานตามแผนแม่บทการควบคุมการเผาในที่โล่งกิจกรรมข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
181 โครงการลดการใช้พลาสติกและโฟม
182 โครงการควบคุมและป้องกันปัญหาฝุ่นขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
183 โครงการยกร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง
184 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเลในลุ่มน้ำปากพนัง
185 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมลพิษ กิจกรรมการสำรวจและปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
186 โครงการสำรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล ตะกอนดินและสัตว์น้ำในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ ปี 2549
187 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลและรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการเตือนภัยและการจัดทำฐานข้อมูลด้านมลพิษเพื่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชน รายงานฉบับสมบูรณ์ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
188 โครงการศึกษาปัญหาและผลกระทบของฝุ่นขนาดเล็กในจังหวัดสระบุรี : กิจกรรมสำรวจข้อมูลมลพิษ ตรวจวัด และจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
189 การพัฒนาเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อควบคุมมลพิษจากเกษตรกรรมประเภทไม่มีแหล่งกำเนิดแน่นอน
190 โครงการรวมพลังลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี "กิจกรรม ประชาร่วมใจลดมลพิษ"
191 โครงการศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์จากการใช้น้ำมันไบโอดีเซล
192 โครงการการพัฒนาระบบลดฝุ่นจากโรงสีข้าว
193 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเครื่องยนต์สองจังหวะเป็นสี่จังหวะและติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงในรถสามล้อเครื่องใช้งาน
194 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
195 โครงการจัดการน้ำเสีย กิจกรรมแนวทางการใช้ปริมาณความสกปรกรวมในการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
196 การทดสอบเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำนา
197 โครงการสำรวจรายละเอียดวางแผนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล จำนวน 9 แห่ง
198 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลแะส่งเสิรมการมีส่วนร่วมชองประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน "กิจกรรมส่งเสิรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน"
199 โครงการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันมลพิษจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมชุมชนประเภทแกะล้างวัตถุดิบสัตว์
200 โครงการศึกษาแนวทางการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนใน
201 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการป้องกันและลดมลพิษจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง : รายงานฉบับสมบูรณ์
202 โครงการสำรวจฟาร์มสุกรและประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการกับกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง
203 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
204 โครงการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
205 โครงการสำรวจสถานภาพการจัดการน้ำเสียฟาร์มสุกรในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
206 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
207 โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบจัดทำเครื่องมือตรวจวัดควันระบบวัดความทึบแสงต้นแบบ (Opacity Meter) ระยะที่ 1
208 โครงการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากรถนยต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์
209 โครงการจัดทำค่าสัมประสิทธิ์ปริมาณการใช้น้ำและค่าสัมประสิทธิ์ปริมาณบีโอดีของอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชน
210 โครงการนำระบบอนุญาตระบายมลพิษ (Permit system) มาใช้ควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด
211 โครงการจัดทำแนวทางการจัดการมลพิษจากเกษตรกรรมและมาตรการการจัดการมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดที่ไม่มีจุดแน่นอนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
212 โครงการการจัดทำขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติสำหรับการประกาศให้สาร TBT เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการทำฉลากสารเคมีบนผลิตภัณฑ์ที่มีสาร TBT ภายใต้ระบบ GHS
213 โครงการ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่เร่งด่วนเชิงรุกลุ่มน้ำปิง-สา
214 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
215 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการของเสียและน้ำเสียและการฟื้นฟูประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำท่าจีน : รายงานฉบับสมบูรณ์
216 โครงการแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์
217 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างยั่งยืนในอาคารขนาดใหญ่
218 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการลดของเสียจากแหล่งกำเนิด สินค้าไทยรีไซเคิล ครั้ง 2 : รายงานฉบับสมบูรณ์
219 แผนการศึกษาแนวทางในการลดมลพิษโดยการพัฒนาของเสียหรือวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากสารพิษและกากของเสีย : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
220 โครงการออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรมและการเตรียมเอกสารประกวดราคาสำหรับระบบการจัดการน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษปริมณฑลพื้นที่ส่วนตะวันตก : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
221 โครงการศึกษาผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Health effects of particulate matter air pollution in Bangkok
222 โครงการพัฒนาและสาธิตระบบลดระดับเสียงของเรือหางยาว : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
223 โครงการศึกษาผลกระทบมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนต่อสุขภาพ : รายงานฉบับผู้บริหาร
224 โครงการพัฒนาและทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้คาดการณ์แนวทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ำมันในทะเล : รายงานหลัก
225 การจัดทำแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสีย = โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย
226 โครงการสาธิตเทคโนโลยีการลดของเสียในอุตสาหกรรมพลาสติก : โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศในการแก้ปัญหามลพิษ : รายงานฉบับสมบูรณ์
227 โครงการจัดแสดงสินค้าจากวัสดุเหลือใช้และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปี 2542 : รายงานฉบับสมบูรณ์
228 โครงการการตรวจสอบและบันทึกผลมลพิษจากอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
229 Preliminary engineering design and preparation of tender documents for BMR wastewater management system Northern area : Executive summary
230 โครงการบำบัดน้ำเสียนี้จะช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและในอ่าวไทยรวมทั้งลดปริมาณสารมลพิษและสารพิษจากโลหะหนักต่างๆ ที่ไปตกตะกอนสะสมอยู่ใต้อ่าวไทย
231 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับใช้เป็นคู่มือในการจัดการมลพิษ : รายงานหลัก
232 โครงการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยด้านตะวันตก : รายงานหลัก
233 โครงการศึกษาการพัฒนากลไกการคืนทุนของการจัดการน้ำเสีย
234 ระบบควบคุมและติดตามมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
235 โครงการสำรวจปริมาณโลหะหนักและปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรม : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร = Heavy Metals and Petroleum Hydrocarbons in Industrial Areas
236 Heavy metals and petroleum hydrocarbons in industrial areas : Executive summary report
237 โครงการพัฒนาและสร้างรถโดยสารประจำทางต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้า : รายงานฉบับสมบูรณ์
238 The bangkok metropolitan electric bus development project : Final report
239 โครงการทดสอบการใช้งานของรถโดยสารประจำทางต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า : รายงานฉบับสมบูรณ์
240 การปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : รายงานฉบับสมบูรณ์
241 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ
242 โครงการสำรวจและจัดหาข้อมูลพื้นฐานแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
243 โครงการสำรวจและจัดหาข้อมูลพื้นฐานแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน : ขอบเขตการศึกษา
244 โครงการวางแผนระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
245 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์มลพิษทางอากาศและเสียง
246 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแผนเร่งรัดพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : แนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
247 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการลดของเสียและการใช้ประโยชน์จากของเสีย : คู่มือการใช้งานระบบโปรแกรมบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก
248 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์มลพิษทางอากาศและเสียง : คลินิกไอเสียเพื่อคนรักรถและสิ่งแวดล้อม
249 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการระบบข้อมูลมลพิษ
250 โครงการวิเคราะห์ พัฒนา และดำเนินการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษแผนกลยุทธ์เทคโนโยลีสารสนเทศกรมควบคุมมลพิษ
251 โครงการออกแบบระบบประจุไฟสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า : รายงานฉบับสมบูรณ์
252 โครงการพัฒนาระบบกำจัดของเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : รายงานหลัก = Development of wastes treatment and disposal systems in ecotourism resources
253 การพัฒนาและสร้างระบบสาธิตการกำจัดฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรมโม่ บด และย่อยหิน : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
254 โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการน้ำเสียจากเกษตรกรรมพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน : กิจกรรมการศึกษาเพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันมลพิษจากนาข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน : รายงานหลัก
255 Thailand electric Tuk-Tuk demonstration management and performance
256 โครงการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในอ่าวไทยและชายฝั่งทะเลอันดามัน : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
257 การสำรวจและติดตามตรวจสอบสาหร่ายพิษในแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา : รายงานหลัก
258 การสาธิตการฉีดพ่นสารเคมี เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการก่อสร้างประเภทต่างๆ : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
259 โครงการวิจัย พัฒนาการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ : การนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และน้ำเสียอุตสาหกรรมมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
260 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ : รายงานฉบับสมบูรณ์
261 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการควบคุมผักตบชวาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีนบริเวณพื้นที่วิกฤต : รายงานฉบับสมบูรณ์
262 โครงการพัฒนาการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันมลพิษสำหรับกิจกรรมขนาดเล็กในชุมชน
263 โครงการสาธิตเทคโนโลยีการลดขอเสียในอุตสาหกรรมกระดาษ : รายงานฉบับสมบูรณ์
264 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน
265 โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและควบคุมมลพิษในอากาศ ระบบกำจัดกลิ่นแบบชีวภาพ : รายงานหลัก
266 Development and verification of mathematical model for prediction of oil spill movement : Chemical Use Handbook
267 โครงการจัดทำระเบียบและข้อปฏิบัติในการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างประเภทต่างๆ
268 โครงการศึกษาและพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ควบคุมมลพิษจากกิจกรรมการเกษตร : กิจกรรมการเลี้ยงสุกร
269 โครงการศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด : กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังในลุ่มน้ำพอง = A Study Project for Reducing the Impacts of Freshwater Aquaculture : Case Study of Cage Culture in Phong River Basin : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
270 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดอากาศเสียและน้ำเสียจากกระบวนการชุบโลหะขนาดเล็ก : รายงานฉบับสมบูรณ์
271 โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการควบคุมน้ำทิ้ง : แผนการติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
272 โครงการสำรวจความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำเพื่อการจัดการมลพิษในพื้นที่อนุรักษ์น้ำดิบ ลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีน
273 โครงการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานภายใต้มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
274 Unleaded gasoline policy : Health benefits for school children and trafic policmen in Bangkok Metropolitan adminstration : Executive summary
275 โครงการศึกษาแนวโน้มระดับตะกั่วในเลือดของตำรวจจราจรและเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานคร : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
276 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
277 โครงการการพัฒนาระบบการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้ในเชิงธุรกิจ พ.ศ. 2545 : ขยะบรรจุภัณฑ์ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
278 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการน้ำเสียที่มีความเค็ม : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
279 โครงการการประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล : รายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล
280 โครงการจัดหาข้อมูลพื้นฐานแหล่งกำเนิดมลพิษและจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ : ภาคผนวก ข้อมูลอุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ
281 โครงการสำรวจคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณที่มีความเสี่ยงด้านมลพิษในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาษาไทย-อังกฤษ
282 แผนการควบคุมฟื้นฟูปนเปื้อนตะกั่วในแม่น้ำปัตตานี : รายงานหลัก
283 โครงการจัดการมลพิษทางน้ำจากเกษตรกรรมประเภทไม่มีแหล่งกำเนิดแน่นอน
284 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก : รายงานหลัก
285 โครงการสำรวจคุณภาพน้ำในลำน้ำสาขาของพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
286 โครงการสร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง : รายงานฉบับสมบูรณ์
287 โครงการพัฒนาการจัดการระดับเสียงริมเส้นทางจราจรในกรงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์
288 โครงการการศึกษาผลกระทบการใช้สารอีเอ็มในสิ่งแวดล้อม : รายงานหลัก
289 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการหมักขยะอินทรีย์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
290 โครงการศึกษาเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการของเสียอันตราย : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
291 การสำรวจและประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลุ่มน้ำแม่กลองตอนบน
292 โครงการการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
293 โครงการปรับปรุงการจัดทำแบบจำลองคุณภาพน้ำและถ่ายทอดความรู้ในการใช้โปรแกรมการจัดทำแบบจำลอง
294 โครงการประเมินสมรรถนะผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
295 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการและควบคุมมลพิษในลุ่มน้ำท่าจีน : รายงานฉบับสมบูรณ์
296 โครงการศึกษาการวางระบบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามที่กฎหมายกำหนด : รายงานฉบับสมบูรณ์
297 โครงการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมตอกเสาเข็มในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมาณฑลและระบุแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากความสั่นสะเทือน
298 โครงการรวบรวมข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสั่นสะเทือนและความเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร
299 การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกำจัดมูลฝอย
300 การวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
301 การศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งตะวันออก
302 การศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการกำจัดน้ำเสียกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
303 การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยสำหรับชุมชนชายฝั่งทะเลตะวันออก
304 การแก้ไขปัญหาการฝังกากสารเคมี จังหวัดกาญจนบุรี
305 การศึกษาการลดอัตราอากรศุลกากรเครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม
306 การศึกษาความเหมาะสม การจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง
307 การศึกษาเพื่อพัฒนารถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้า
308 รายงานการศึกษาเปรียบเทียบมลพิษทางอากาศและเชิงเศรษฐศาสตร์ระหว่างรถจักรยานยนต์สองและสี่จังหวะ
309 Action plan for controlling of air pollution and noise from vehicles in Thailand
310 On-road evalution of electric TUK-TUKS in Bangkok Thailand
311 แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะในประเทศไทย
312 Preparation of Action Plan for Reduction and Eradication of Pollution in Pollution Control Area of Samut Prakarn Province : Executive Summary
313 Feasibility study on establishment of swine farming estate
314 การจัดทำแผนการจัดการน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
315 Bangkok metropolitan region wastewater management plan : Executive summary
316 Study on establishment of industrial air emission standards : Executive summary
317 การศึกษาเปรียบเทียบมลพิษทางอากาศและเชิงเศรษฐศาสตร์ระหว่างรถจักรยานยนต์สองและสี่จังหวะ : รายงานหลัก
318 Preparation of Action Plan for Pollution Reduction and Eradication in Pollution Control Area : Executive Summary Report
319 การศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยในเขตควบคุมมลพิษเมืองปริมณฑลและเมืองพัทยา : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
320 การศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพจากการฝังกลบมูลฝอย = Utilization of biogas from landfill : รายงานฉบับสมบูรณ์
321 A study and development project on biological indicators of pollution in the Petchaburi river : Appendix
322 การศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางการบริหารและจัดการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน : รายงานหลัก
323 Feasibility study for lower Tha Chin river basin wastewater management : Executive Summary
324 การศึกษาแนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกและโฟม
325 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการจัดองค์กรบริหารการจัดการมูลฝอย
326 การศึกษาออกแบบขั้นต้นระบบระบายและบำบัดน้ำเสียและระบบการจัดการขยะมูลฝอยของสุขาภิบาลเขาพระ
327 การพัฒนาระบบการจัดการและบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
328 สรุปการศึกษาสภาวะการปนเปื้อนสารปรอทในสิ่งแวดล้อมทางทะเลไทย
329 A study on proposition for draft of legislation to support the national master plan for open burning control
330 รายงานการศึกษาการศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิ่งก่อสร้างสำหรับประเทศไทย
331 การวิเคราะห์ผลกระทบและความเหมาะสมของการใช้แก๊สโซฮอล์ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชนและเครื่องยนต์
332 การประเมินคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ = Air quality mathematical model
333 การวิจัยและพัฒนาระบบกำจัดน้ำเสียจากมูลฝอยแบบประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่าย = Research and development of leachate treatment system with less area and cost effective approaches : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
334 การออกแบบใช้งานและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียจากมูลฝอย
335 Feasibility study for establishing solid waste disposal centers in pollution control zones for Bangkok Metropolitan Region and Pataya city : Executive summary report
336 รายงานการศึกษาปริมาณสารปรอทในสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย
337 การจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
338 Determination of oil weathering characteristics for spill modelling and the detection of deliberate discharges : Executive summary
339 การศึกษาและพัฒนาดัชนีบ่งชี้ภาวะมลพิษทางชีวภาพในแม่น้ำเพชรบุรี : ภาคผนวก
340 Feasibility study of regional solid waste facility : Report summary
341 Feasibility study on the collection and disposal system for hazardous waste generated from communities Kingdom of Thailand : Final Report
342 การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองด้านคุณภาพน้ำ : แบบจำลองการแพร่กระจายคราบน้ำมันและการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร
343 การใช้ประโยชน์ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
344 คู่มือการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโรงงาน
345 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน้ำ
346 การจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกรโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
347 คู่มือการจัดการน้ำเสียจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
348 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร : คู่มือสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
349 วิธีการตรวจวัดและมาตรการลดผลกระทบทางด้านกลิ่นจากฟาร์มสุกร
350 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษร้านอาหาร
351 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษตลาดสด
352 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษสำนักงานเทศบาล
353 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษโรงเรียน
354 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษโรงพยาบาล
355 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษโรงแรม
356 คู่มือการออกปฏิบัติงานเมื่อเกิดปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ
357 คู่มือการเลี้ยงปลาในกระชังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
358 คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น
359 คู่มือปฏิบัติการในการดูแลและเดินระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
360 เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
361 คู่มือการประเมินดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว
362 แนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชน
363 คู่มือการประกันและควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล
364 การจัดทำคู่มืออุตสาหกรรมในชุมชนประเภทสุราพื้นบ้าน
365 คู่มือปฏิบัติการจัดการน้ำเสียสำหรับวัดในพระพุทธศาสนา
366 คู่มือแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและการจัดการสิ่งแวดล้อม
367 คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตที่สะอาดสำหรับฟาร์มสุกร
368 คู่มือการเลี้ยงสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
369 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
370 ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
371 แผนการจัดการน้ำเสียชุมชน
372 คู่มือการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย
373 คู่มือการผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
374 คู่มือปฏิบัติงาน (Code of practice) เกี่ยวกับการใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งของหน่วยงานในระดับจังหวัด
375 คู่มือการประเมินมลพิษจากกิจกรรมการเกษตร
376 คู่มือการบำบัดน้ำทิ้งและการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
377 การจัดทำกลไกการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ = Mechanism for packaging and packaging waste managment in business scale
378 คู่มือการใช้สาหร่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
379 คู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะ
380 คู่มือแนวทางการลดการใช้พลาสติกและโฟมในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ง
381 คู่มือประชาชนเพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน
382 คู่มือการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
383 คู่มือปัญหามลพิษจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในสวนส้ม
384 คู่มือการเลือกซื้อและบริโภคส้มที่ปลอดภัยจากสารพิษ
385 คู่มือการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในสวนส้มอย่างถูกต้องปลอดภัย
386 คู่มือการปฏิบัติงานฉุกเฉินปลาตายกรณีเกิดเหตุมลพิษทางน้ำ
387 คู่มือการเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศด้วยถังเก็บตัวอย่าง
388 คู่มือสืบหาแหล่งที่มาของการระบายมลพิษ
389 คู่มือแนวทางการจัดการสารพีซีบี = PCBs management handbook
390 คู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
391 คู่มือปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล
392 คู่มือแนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน สำหรับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
393 คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
394 คู่มือสำหรับผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า : แนวทางปฏิบัติที่ดีในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับร้านรับซื้อของเก่า
395 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า
396 คู่มือการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง = Continuous emission monitoring system
397 คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย
398 การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำแม่กลอง
399 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการป้องกันมลพิษสำหรับสถานประกอบการยานพาหนะ
400 คู่มือประชาชนเพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
401 คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันสำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
402 คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันสำหรับร้านอาหาร
403 คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันสำหรับร้านชุมชน
404 คู่มือการออกแบบใช้งานและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียจากมูลฝอย
405 คู่มือการจัดการฟาร์มสุกรเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
406 การจัดการและแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
407 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
408 คู่มือเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับสถานที่เก็บสารเคมีขนาดเล็ก
409 แนวทางการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ปรอทในน้ำทะเลตะกอนดินและสัตว์น้ำ
410 คู่มือติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล
411 การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์
412 การนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองลำพูน
413 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษสำหรับโรงฆ่าสัตว์
414 คู่มือการตรวจสอบระบบการติดตามผลการตรวจวัดก๊าซอย่างต่อเนื่อง
415 คู่มือการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำจืดผิวดิน = Manual of inland water quality monitoring and assessment
416 คู่มือควบคุมมลพิษทางน้ำจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
417 การพัฒนามาตรฐานการจัดการน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
418 คู่มือแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
419 คู่มือการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและครบวงจรโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
420 คู่มือการตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดินจากสถานที่กำจัดมูลฝอย
421 คู่มือการตรวจสอบระบบการติดตามผลการตรวจวัดความทีบแสงอย่างต่อเนื่อง
422 ระบบติดตามผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง (40CFR75 US.EPA)
423 การศึกษาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
424 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2544 (การจัดการมูลฝอย)
425 การจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบสุขภาพ
426 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพในประเทศไทย
427 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนชุมชนแออัดได้ถูกสุขลักษณะ
428 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องบทบาท อำนาจ หน้าที่ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
429 การศึกษาพฤติกรรมและเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในกลุ่มเยาวชน แม่บ้านและคนงานในโรงงาน
430 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ ในประเทศไทย : รายงาน เสนอต่อ องค์การอนามัยโลก พ.ศ.2538
431 สภาพภูมิอากาศ
432 การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับชุมชนใกล้แม่น้ำพอง
433 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)กับการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย
434 การพัฒนากระบวนการและข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายสาธารณะที่ดีด้วยกรอบคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์(กรณีการจัดการขยะของประเทศไทย)
435 โครงการสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทย : พลังงาน
436 การจัดทำมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ : ระยะที่ 1 การทบทวนกระบวนการกำหนดค่ามาตรฐาน
437 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่อนพิบูลย์
438 โครงการพัฒนาระบบการเผ้าระวังสิ่งคุกคามทางด้านอาขีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
439 การสำรวจองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในมิติสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์
440 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตร
441 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทย
442 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2544
443 การคมนาคมและสื่อสารสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทย
444 การพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
445 การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงงานที่มีมลพิษทางเสียง
446 รายงานสถานการณ์การพัฒนาที่ดินที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม : โครงการสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทย
447 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
448 นวัตกรรมการพยาบาล: U-Nest 3 การจำลองสิ่งแวดล้อมให้คล้ายมดลูกด้วยการจัดให้ทารกนอนในเบาะโค้งรูปตัวยู
449 พจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม อักษร M
450 แนวทางศึกษาหลักการชดเชยของศาลในคดีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
451 หลักการชดเชยของศาลในคดีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
452 บทเรียนจากคดีมาบตาพุด: มุมมองนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม
453 ถอดบทเรียนจากคดีมาบตาพุด: มุมมองนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม
454 แนวทางการศึกษาหลักการชดเชยของศาลในคดีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
455 กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมสุขภาพบทเรียนจากคดีมาบตาพุด
456 การศึกษาระบบข้อมูลทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
457 ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรม
458 การศึกษาและวิจัยวัตถุมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
459 การค้นคว้าสำรวจวัตถุมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
460 ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำลายระบบของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
461 การศึกษาผลของพันธุกรรม, สิ่งแวดล้อมและ interactions ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีต่อการเจริญเติบโตของปลา rainbow trout (Salmo gairdnori Richardson)
462 ศักย์ของน้ำผิวดินจากพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติและไร่ร้างบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
463 คุณภาพของน้ำบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
464 ค่านิยมของนักหนังสือพิมพ์ไทยรายวันที่มีต่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
465 การใช้แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เฉพาะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นประถมปีที่ 3
466 การจัดการที่ดินกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
467 การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา
468 การใช้ทรัพยากรป่าชายเลนกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
469 Change of salinity in Pattani river caused by Bang Lang dam, and their impact on environment
470 การวิเคราะห์ปรอท แคดเมี่ยม และตะกั่ว ในน้ำที่มาจากแหล่งน้ำที่มีการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
471 โครงการพัฒนาวัสดุการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
472 สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนชายฝั่งทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนใน
473 การใช้นกเป็นตัวแสดงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
474 การศึกษาสิ่งแวดล้อมโดยภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
475 การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากโครงการผลิตไฟฟ้า
476 การเปรียบเทียบลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์กับการสอนแบบบรรยาย
477 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่ากับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
478 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาพลังงาน
479 การศึกษาสถานภาพและปัญหาของครูที่สอนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
480 โครงการจัดกิจกรรมสำหรับชมรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทดลอง
481 ความรู้ ทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้ยาปราบศัตรูพืชและแหล่งข่าวสารเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
482 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนเขาแหลม
483 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม: การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท
484 การศึกษาสภาพและแนวโน้มการใช้ที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงตอนกลาง โดยใช้เทคนิครีโมท เซนซิ่ง
485 สิ่งแวดล้อมทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นตอนต้น
486 สนามกอล์ฟกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
487 การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาอาชีพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
488 การควบคุมเชื้อ Listeria spp. ในโรงงานน้ำนม 1. การแยกเชื้อ Listeria spp. จากสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำนม
489 Comparative study of women's role in participation of environment protection between Ban Saunplu and Ban Huchang, Amphoe Ban Rai, Changwat Uthai Thani
490 ระบบสารสนเทศทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำหรับลุ่มน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย
491 การสื่อสารระหว่างองค์กร การประสานงาน และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้สิ่งแวดล้อม
492 อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นของสิ่งแวดล้อมต่อการผลิตนม และความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โคนมเอเอฟเอส (แอพเพนดิกซ์ 3)
493 ผลของสิ่งแวดล้อมในดินต่อการดูดซับสารรังสีของต้นข้าวสาลี
494 การใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญทำนายปรากฎการณ์น้ำท่วมฉับพลันอันเป็นผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ตัวเมือง
495 การติดตามและการประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง
496 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม I. น้ำเสีย
497 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม II. ดิน และน้ำใต้ดิน
498 การใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมทำนายการชะล้างพังทลายของดิน อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนา
499 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม I. น้ำเสีย
500 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม II. ดิน และน้ำใต้ดิน
501 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา
502 การประเมินต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำนากุ้ง
503 การย้ายถิ่นภายในประเทศ : ปัจจัยกำหนดและผลกระทบทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
504 Impact of population on environmental change in Thailand
505 ระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
506 Environmental preservation and utilization of sustainable agricultural technology
507 ทางเลือกของการจัดการความขัดแย้ง: กรณีโครงการนำร่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่เตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
508 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซลในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
509 การจัดทำคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา-สตูล
510 รูปแบบการทําความเข้าใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนจากสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม
511 พลวัตของออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ: กรณีศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
512 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการวางไข่และการพัฒนาการของตัวอ่อนทากเปลือย
513 การตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมในการกำจัดมูลฝอยจากชุมชนโดยใช้เตาเผาขยะแบบครัวเรือน
514 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ
515 ต้นไม้ที่ผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
516 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการจัดการ และการหาจำนวนของปัจจัยที่จำกัดการให้ผลผลิตของข้าวนาสวนนาน้ำฝน
517 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารโฆษณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางสื่อโทรทัศน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
518 การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
519 การปฏิบัติงานของครูตำรวจตระเวนชายแดนในการพัฒนาจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
520 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
521 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
522 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
523 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับรายการสารคดีทางโทรทัศน์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
524 ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
525 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มตามแนวคิดแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคล และองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
526 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และภูมิทัศน์ที่มีผลต่อการกระจายเมล็ดพืชโดยนก ในพื้นที่ป่าพื้นฟูสภาพ
527 การเปิดรับสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ เจ้าหน้าที่ในโรงพิมพ์คุรุสภา
528 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกับความเครียดในงาน ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนตามทฤษฎีการพยาบาลของนิวแมน
529 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดราชบุรี
530 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
531 ปัจจัยด้านครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะอ้วนของนักเรียนวัยรุ่นหญิงในจังหวัดชลบุรี
532 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิต เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ได้รับการสอนแบบโครงการกับ การสอนตามปกติ
533 การสร้างชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
534 การพัฒนาบทปฏิบัติการการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
535 การวิเคราะห์เนื้อหาและความหมายของรายการสารคดีสิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์ (2532-2534)
536 ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์โครงการธิงค์เอริ์ธในการให้ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เด็กนักเรียนมัธยมตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร
537 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวแพ จังหวัดพิษณุโลก
538 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
539 การศึกษาสภาพและปัญหาโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
540 บทบาทของครูในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
541 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาประชากรกับสิ่งแวดล้อม เขตการศึกษา 9
542 การสำรวจค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดภาคใต้
543 มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคใต้
544 ความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
545 ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับประชากรกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในจังหวัดมหาสารคาม
546 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
547 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาวิทยาครู
548 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
549 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
550 ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษา
551 มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาเฉพาะกรณีระบบอุทยานแห่งชาติทางบก
552 การศึกษาการบริหารงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
553 การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งแวดล้อมสำหรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
554 การจัดหลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
555 การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งแวดล้อมสำหรับหลักสูตรประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
556 การจัดหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี
557 การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งแวดล้อมสำหรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
558 การวิเคราะห์เนื้อหาในโฆษณาทางโทรทัศน์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
559 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
560 การเปิดรับข่าวสารสิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์ ความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
561 ข้อขัดข้องในทางวิธีพิจารณาความของผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม
562 การระงับข้อพิพาทสิ่งแวดล้อมโดยอนุญาโตตุลาการ
563 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
564 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะบทบาททางเพศ และการสนับสนุนทางสังคม กับความเครียดในบทบาทของนักศึกษาพยาบาลชายวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
565 ความต้องการและการใช้สารนิเทศสิ่งแวดล้อมของนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
566 บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการสื่อสารเรื่องความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมกรณี มลพิษจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
567 พฤติกรรมการเปิดรับสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
568 การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหนังสืออ่านสำหรับเด็ก ที่จัดพิมพ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2530-2536
569 มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
570 มโนทัศน์และพฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของอาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
571 ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
572 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
573 การใช้หนังสือพิมพ์รายวันเป็นสื่อการสอนด้านสิ่งแวดล้อมของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
574 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการสารคดีทางโทรทัศน์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
575 นโยบายสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป: ศึกษาการตัดสินใจเรื่องข้อกำหนดแนวทางว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
576 การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งแวดล้อมศึกษาในหนังสือพิมพ์รายวันจากเดือนมีนาคม 2537 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2538
577 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมตามการรับ รู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
578 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหาร และครูสังคมศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
579 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อมประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความมีวินัยในตนเองกับเจตคติต่อการใช้มาตรการทางสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 5
580 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินโครงการสุขภาพด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะใน โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
581 การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
582 การศึกษารูปแบบการนำเสนอและเนื้อหาสิ่งแวดล้อมศึกษาในนิตยสารสำหรับเด็กระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2537 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
583 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและการยอมรับโรงไฟฟ้าบ่อนอก
584 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับความตระหนัก ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมเรื่องสิ่งแวดล้อมของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม เขตอำเภอบางบ่อ จังหวัด-สมุทรปราการ
585 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับความรู้ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจแพท่องเที่ยวของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
586 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
587 อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม
588 การประกันภัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษอุตสาหกรรม
589 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ : ศึกษาเฉพาะกรณีการควบคุมกำจัดวัชพืชน้ำชนิดร้ายแรง
590 สารเคมีเป็นพิษที่ปนเปื้อนจากขยะและสิ่งแวดล้อม ในเม็ดพลาสติกรีไซคลิ่ง
591 การประเมินทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการ วางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย
592 การศึกษาอุปสงค์ต่อการท่องเที่ยวชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
593 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประ มาณเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
594 รูปแบบและโครงสร้างของคณะกรรมการระงับข้อพิพาทสิ่งแวดล้อม
595 ผลของความน่าเชื่อถือของหนังสือพิมพ์ และน้ำหนักข้อโต้แย้งในเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อเส้นทางการยอมรับข่าวสารโน้มน้าวใจในสถานการณ์ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม
596 ความสัมพันธ์ระหว่างความทันสมัย การเปิดรับข่าวสาร และสิ่งแวดล้อมทางสังคมกับพฤติกรรมการแต่งกายและการใช้ภาษาพื้นเมืองของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
597 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารสิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้ กับความรู้ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี
598 ประสิทธิผลของรายการ ทุ่งแสงตะวัน ในด้านความรู้และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็ก
599 การศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
600 ปริมาณสารมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายควันของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแบบของกองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
601 สภาพและปัญหาการจัดค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
602 การเมืองของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย
603 ผลกระทบของภาษีสิ่งแวดล้อมกับการส่งออกกุ้งของประเทศไทย
604 การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รูปแบบและแนวทาง
605 สถานภาพทางกฎหมายต่อการนำมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
606 การบังคับใช้มาตรการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
607 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพของหมู่พระวิมานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร
608 แนวทางการทำดัชนีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับอาคารประเภทโรงแรม
609 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของแหล่งวางไข่และสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่เต่าหญ้า Lepidochelys olivaceaจากธรรมชาติและจากบ่อเลี้ยง
610 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของพนักงานในโรงงาน กลุ่มบริษัทมินีแบ(ประเทศไทย)
611 การศึกษาการจัดโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมสามัญศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
612 การศึกษาการใช้หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด บริเวณพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
613 การวิเคราะห์ระดับความเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมและการรับรู้ความหมายของเนื้อหาสารในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนิสิตนักศึกษานิเทศศาสตร์
614 กระบวนการคัดเลือกและนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
615 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาครูเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
616 ผลของสัดส่วนที่ต่างกันของข้อกระทงทางบวกและทางลบ ที่มีต่อฉันทามติ ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของผู้เชี่ยวชาญ
617 ผลของแบบการให้ผลย้อนกลับที่แตกต่างกันที่มีผลต่อฉันทามติด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ในอนาคตของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดลฟาย
618 สภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
619 สภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
620 การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
621 การศึกษาการจัดโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม จากกรุงเทพมหานคร
622 ระบบอุปถัมภ์กับวิชาชีพนิยมของผู้ผลิตรายการสารคดีสิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์
623 การพัฒนากฎหมายในส่วนของการมีส่วนร่วมขององค์การพัฒนาเอกชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
624 ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของกระบวนการการทำงานของนักข่าวสายสิ่งแวดล้อม
625 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแอมเวย์
626 พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของเด็กในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการสิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์สำหรับเด็ก
627 รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
628 แนวทางการพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
629 ความรับผิดทางแพ่งของผู้ก่อมลพิษในคดีสิ่งแวดล้อม
630 ผลของการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของสถาบัน ของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
631 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อมการทำงานกับพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานที่ทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์
632 สภาพ ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม ศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ ในสถาบันราชภัฎ
633 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยตามหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับประถมศึกษา
634 การสร้างสื่อแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมขององค์กรพัฒนาเอกชน
635 ผลของการสอนตามแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนที่มีต่อความรู้และเจตคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
636 การพัฒนาโปรแกรมการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องสารเป็นพิษใกล้ตัว ด้วยวิธีสอนแบบศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร
637 ผลของการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
638 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อม :การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยโมเดลเอชแอลเอ็ม และโมเดลลิสเรล
639 กระบวนการสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจให้แก่สื่อมวลชน
640 กระบวนการคัดเลือกและนำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อมต่างประเทศทางสถานีโทรทัศน์ไทย
641 กลยุทธ์การใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์ของ บอดี้ ช็อป เพื่อนำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อม
642 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินของจังหวัดกระบี่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
643 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านมารดาและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกับความผูกพันต่อทารกในครรภ์ของมารดานอกสมรส
644 องค์การการค้าโลกกับกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศอุตสาหกรรม : ผลกระทบต่อประเทศไทย
645 กฎหมายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง
646 แนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีตัวอย่างอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ.1992
647 แนวทางการตั้งถิ่นฐานของชุมชนบนพื้นที่สูง ในบริบทของการจัดการเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
648 ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชากรไทย
649 การประเมินทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อคัดเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะในจังหวัดฉะเชิงเทรา
650 การวิเคราะห์ลำดับของยีน ~igyrA~i และ ~iparC~i ในเชื้อ ~iVibrio parahaemolyticus~iสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยา ciprofloxacin จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
651 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาสตรีที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคตะวันออก
652 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวการสอนแบบโครงงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
653 ผลของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยวิธีการวิจัยปฏิบัติการที่มีต่อมโนทัศน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและความสามารถในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
654 การศึกษาการบริหารการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษาที่ร่วมโครงการรุ่งอรุณในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
655 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยศัลยกรรมหลังผ่าตัด
656 ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม :โรงแรมตากอากาศชายทะเล จังหวัดภูเก็ต
657 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ
658 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
659 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
660 บทบาทของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อสุขภาพ
661 ประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
662 การเปรียบเทียบความสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2536และ พ.ศ. 2541
663 การสร้างบุคลิกภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวัยรุ่นทางสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์
664 การเปิดรับสารและทัศนคติของกลุ่มคนวัยทำงานจากการโฆษณาเพื่อสิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์
665 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาโครงการสะพานพระราม 8
666 บทบาทของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
667 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
668 การเมืองเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอกจ.ประจวบคีรีขันธ์ ชื่อวิทยานิพนธ์
669 การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
670 การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
671 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
672 การศึกษาการนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไปใช้ของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
673 ผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักต่อลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
674 การพัฒนาโมดูลวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยวิธีการเรียนแบบการนำตนเองหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
675 การพัฒนาโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กวัยอนุบาลโดยใช้แนวการสอนแบบผูกเป็นเรื่องราว
676 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
677 การศึกษาการดำเนินงานในการส่งเสริมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
678 สถานการณ์การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย พ.ศ. 2543
679 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ กรณีศึกษาโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
680 การจัดทำเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง: กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านจัดสรรระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพมหานคร
681 การพัฒนาโปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ปกครองเด็กอนุบาลด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม
682 สภาพและปัญหาการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
683 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านองค์การปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม กับความเครียดในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
684 การรับฟังรายการกรีนเวฟกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
685 การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนเขาแหลม
686 การประเมินมลพิษสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมก่อสร้างทางด้วยดัชนีมลพิษ
687 การศึกษาเปรียบเทียบวัฏจักรพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตระหว่างการใช้ดีเซลผสมเอทานอลชนิด 95% และ 99.5% ในภาคการขนส่งของประเทศไทย
688 การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงก๊าซจากถ่านหินคุณภาพต่ำเพื่ออนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
689 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาบันราชภัฏ
690 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมที่เหมาะสมสำหรับการวัดความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
691 ฉลากสิ่งแวดล้อมกับองค์การการค้าโลก : กรณีศึกษาฉลากประเภทที่ 1
692 วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
693 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน :จากจารีตปฏิบัติสู่การปฏิรูปการเมืองไทย
694 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
695 ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลที่มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมต่ออุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอด
696 การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมู่บ้านกะเหรี่ยงคลิตี้ล่างจังหวัดกาญจนบุรี
697 ผลของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและดนตรีบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยศัลยกรรมระยะวิกฤติ
698 การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีสิ่งแวดล้อม
699 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมของรัฐ และบุคคล ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : ศึกษาในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998
700 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542
701 ภาวะผู้นำกับความสำเร็จในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนในกรุงเทพมหานคร
702 การพัฒนาแบบจำลองทำนายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตกระดาษอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปร
703 การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษาไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
704 กลยุทธ์การสื่อสารของกองทัพบกเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะเรื่อง สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม
705 แนวการปฏิบัติและแนวโน้มทางการบัญชีการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมประเภทที่มีผลกระทบโดยตรงหรือมีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
706 การประยุกต์บัญชีบริหารสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาโรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
707 กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน
708 การปรับที่อยู่อาศัยเดิมเป็น "โฮมสเตย์" ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.ปลายโพงพางอ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
709 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
710 การเกิดน้ำเปลี่ยนสีเนื่องจากแพลงก์ตอน ~iCeratium furca~i ที่สัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
711 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูประถมศึกษา
712 การผนวกประเด็นความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบการประเมินประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม:กรณีศึกษาอุตสาหกรรมซีเมนต์ไทย
713 การพัฒนาแนวทางสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
714 การประมาณค่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้อนุภาคซิลิกอนไดออกไซด์ในระดับนาโน
715 การพัฒนาดัชนีชี้วัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการเหมืองแร่
716 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินคุณค่าสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติในจังหวัดตรัง
717 สหรัฐอเมริกากับพิธีสารเกียวโต : บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์กับความร่วมมือต่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
718 กระบวนการสื่อสารและประสิทธิผลของโครงการรณรงค์นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
719 การดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
720 การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3
721 การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้แบบการวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนามโนทัศน์สิ่งแวดล้อมและความสามารถในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียน
722 ผลของกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบเทคนิคการต่อภาพในการเรียนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
723 การนำเสนอรูปแบบกิจกรรมนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
724 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะประชากร สภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม กับปัญหาคุณภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา
725 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่ม สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องสิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยวิธีสอนแบบเทคนิคศึกษากรณี ตัวอย่างกับการสอนแบบปกติ
726 การเปรียบเทียบเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทปฏิบัติการสำรวจสิ่งแวดล้อมกับการสอนแบบปกติ
727 การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาเทศบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในเขตพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
728 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนเกษตรนอก โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี
729 การศึกษาเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด
730 ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงใหม่
731 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมการเผชิญ ความเครียดของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ตามทฤษฎีการพยาบาลของ นิวแมน
732 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่
733 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวประมง (บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
734 การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
735 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการจัดการ และการหาจำนวนของปัจจัยที่จำกัดการให้ผลผลิตของข้าวนาสวนนาน้ำฝน
736 ปัญหาและความต้องการได้รับความรู้เรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกร:ศึกษาเฉพาะกรณีเขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร
737 ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรในประเทศไทย
738 สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อมาตรฐานพันธุ์และวิทยาการเมล็ดพันธุ์บางอย่างของพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
739 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ดข้าว
740 สิ่งแวดล้อมกับงานวิจัยข้าว
741 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการจัดการและปัจจัยจำกัดการผลิตข้าวนาสวนในพื้นที่นาน้ำฝน
742 ต้นไม้ที่ผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
743 ชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในสังคมป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
744 การศึกษาและวิจัยวัตถุมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
745 การค้นคว้าสำรวจวัตถุมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
746 ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำลายระบบของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
747 การศึกษาผลของพันธุกรรม, สิ่งแวดล้อมและ interactions ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีต่อการเจริญเติบโตของปลา rainbow trout (Salmo gairdnori Richardson)
748 ศักย์ของน้ำผิวดินจากพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติและไร่ร้างบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
749 คุณภาพของน้ำบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
750 ค่านิยมของนักหนังสือพิมพ์ไทยรายวันที่มีต่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
751 การใช้แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เฉพาะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นประถมปีที่ 3
752 การจัดการที่ดินกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
753 การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา
754 การใช้ทรัพยากรป่าชายเลนกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
755 การเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของน้ำในแม่น้ำปัตตานีหลังการสร้างเขื่อนบางลางและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
756 การวิเคราะห์ปรอท แคดเมี่ยม และตะกั่ว ในน้ำที่มาจากแหล่งน้ำที่มีการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
757 โครงการพัฒนาวัสดุการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
758 สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนชายฝั่งทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนใน
759 การใช้นกเป็นตัวแสดงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
760 การศึกษาสิ่งแวดล้อมโดยภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
761 การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากโครงการผลิตไฟฟ้า
762 การเปรียบเทียบลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์กับการสอนแบบบรรยาย
763 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่ากับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
764 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาพลังงาน
765 Study of status and problems of secondary school teachers in teaching environment in the northeast of Thailand
766 โครงการจัดกิจกรรมสำหรับชมรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทดลอง
767 ความรู้ ทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้ยาปราบศัตรูพืชและแหล่งข่าวสารเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
768 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนเขาแหลม
769 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม: การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท
770 การศึกษาสภาพและแนวโน้มการใช้ที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงตอนกลาง โดยใช้เทคนิครีโมท เซนซิ่ง
771 สิ่งแวดล้อมทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นตอนต้น
772 สนามกอล์ฟกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
773 การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาอาชีพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
774 การควบคุมเชื้อ Listeria spp. ในโรงงานน้ำนม 1. การแยกเชื้อ Listeria spp. จากสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำนม
775 การเปรียบเทียบบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างบ้านสวนพลูกับบ้านหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
776 Watershed resources and environmental information system for the north of Thailand
777 การสื่อสารระหว่างองค์กร การประสานงาน และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้สิ่งแวดล้อม
778 อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นของสิ่งแวดล้อมต่อการผลิตนม และความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โคนมเอเอฟเอส (แอพเพนดิกซ์ 3)
779 ผลของสิ่งแวดล้อมในดินต่อการดูดซับสารรังสีของต้นข้าวสาลี
780 Application of expert system for predicting flash flood, an important environmental impact in urban areas
781 การติดตามและการประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง
782 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม I. น้ำเสีย
783 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม II. ดิน และน้ำใต้ดิน
784 การใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมทำนายการชะล้างพังทลายของดิน อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนา
785 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม I. น้ำเสีย
786 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม II. ดิน และน้ำใต้ดิน
787 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา
788 อ.บ.ต.พร้อมจริงหรือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
789 การประเมินต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำนากุ้ง
790 การย้ายถิ่นภายในประเทศ : ปัจจัยกำหนดและผลกระทบทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
791 ผลกระทบทางด้านประชากรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
792 ระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
793 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีการทางเกษตรแบบยั่งยืน
794 ทางเลือกของการจัดการความขัดแย้ง: กรณีโครงการนำร่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่เตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
795 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซลในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
796 การจัดทำคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา-สตูล
797 รูปแบบการทําความเข้าใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนจากสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม
798 พลวัตของออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ: กรณีศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
799 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการวางไข่และการพัฒนาการของตัวอ่อนทากเปลือย
800 การตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมในการกำจัดมูลฝอยจากชุมชนโดยใช้เตาเผาขยะแบบครัวเรือน
801 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ
802 การคำนวณระบบบัญชีเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรที่ดินของไทย
803 ปัจจัยกระบวนการบริหารจัดการและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
804 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1
805 เอกสารประกอบการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 2
806 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 432204 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1
807 ENVIRONMENTAL ASPECT OF THE POLYSTYRENE FOAM DEGRADATION
808 PLANT COMMUNITY VARIATIONS BASED ON TOPOGRAPHICAL GRADIENTS AND ENVIRONMENTAL FACTORS OF KHAO SO, PHU LUANG NATIONAL RESERVED FOREST, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
809 Application of DNA techniques to monitor cyanobacterial behaviour in environments
810 STUDY OF GROUND DWELLING ANT POPULATIONS AND THEIR RELATIONSHIP TO SOME ECOLOGICAL FACTORS IN SAKAERAT ENVIRONMENTAL RESEARCH STATION, NAKHON RATCHASIMA
811 ความเป็นพิษของ BACILLUS THURINGIENSIS VAR. ISRAELE ต่อลูกน้ำยุงลาย (AEDES AEGYPTI) ในภาชนะเก็บน้ำต่างชนิดภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน
812 การอบรมโอลิมปิก ค่าย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เคมีสิ่งแวดล้อม
813 กลยุทธ์ในการจัดการด้านอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้ผลผลิตของสัตว์เคี้ยวเอื้องและเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
814 อิทธิพลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ในอ่างเก็บนํ้าห้วยสะกาด จังหวัดนครราชสีมา
815 ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนและความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศแหล่งน้ำไหลของลุ่มน้ำลำพระเพลิง
816 คู่มือปฏิบัติการรายวิชา 432207 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
817 การประเมินวงจรชีวิตเชิงสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้าว
818 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ของเจเนอเรชั่นวาย
819 The population dynamics and distribution of terrestrial earthworms at Sakaerat Environmental Research Station and adjacent areas, Nakhon Ratchasima Province
820 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ของความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันและระบบนิเวศป่าแบบต่างๆ ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
821 Population dynamics and health status of small mammals at Sakaerat environmental research station, Nakhon Ratchasima
822 The use of lichen as an indicatior for environmental monitoring in Nakhon Ratchasima municipality and Sakaerat environmental research station
823 การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
824 Diet and habitat use of viverrid group at Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima
825 รายงานการวิจัยการจัดสมดุลโหลดแบบพลวัตสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สายเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
826 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการผลิตน้ำตาลจากอ้อยโดยหลักการประเมินวงจรชีวิต
827 การประเมินสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมของอาคารที่พักอาศัยโดยการประเมินวัฏจักรชีวิต
828 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยอาศัยหลักการการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
829 Microbial congribution to the carbon mineralization and decomposition rate of litter on the forest floor in dry evergreen forest at Sakaerat Environmental Research Station
830 ผลของการพัฒนาระบบนิเวศน์ที่มีต่อลักษณะทางอุทกวิทยาของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
831 บล็อคเบาจากกากแร่สังกะสีและเพอร์ไลต์ : ผลการชะโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม
832 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535
833 บทบาทของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อการ พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
834 การศึกษาลักษณะทางสิ่งแวดล้อมของน้ำในบริเวณที่มี การทำนากุ้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
835 การสำรวจคุณภาพสิ่งก่อสร้างประปาขนาดเล็ก ปี 2525-2534 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัย สิ่งแวดล้อม 12
836 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค (ภาคใต้) : การประเมินสถานภาพปัญหาคราบน้ำมันและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้
837 การประเมินศักยภาพทางนิเวศวิทยาและยุทธวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
838 การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านเสียงจากการจราจร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
839 ความรู้ และความตระหนักของประชาชน ในท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลหัวหิน
840 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก และพื้นที่ใกล้เคียง : ตะกอนพื้นผิวบริเวณ จังหวัดนครนายก
841 ความรู้ และพฤติกรรมเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนี เขตภาคเหนือตอนบน
842 การตรวจวัดระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลงของชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน
843 การประเมินคุณภาพน้ำ โดยใช้ดัชนีทางด้านชีวภาพเพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของต้นแม่น้ำแม่กลางบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
844 การสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณลุ่มน้ำทะเลน้อย : การสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณลุ่มน้ำทะเลน้อย
845 บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีอ่าวนครศรีธรรมราช
846 การแพร่กระจายและสะสมของสารปรอทในสิ่งแวดล้อมทางทะเล บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก
847 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และมาตรการป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
848 โครงการจัดทำดัชนีด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
849 การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานบดย่อยพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม่
850 การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานกะโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1-13 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
851 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของฝั่งทะเลหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยรีโมทเซนซิ่ง
852 การวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมแบบหลายธาตุพร้อมกันโดยใช้รังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงาน
853 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : ระยะที่สอง
854 การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
855 การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และเหล็กกล้า เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
856 ประเทศไทยกับสนธิสัญญาพหุภาคีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
857 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
858 การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของสิ่งแวดล้อม : จากข้อมูลของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลา
859 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม
860 โครงการศึกษาสถานภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2540
861 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
862 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตวิทยาในการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
863 การพัฒนาดัชนีสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
864 โครงการวิจัยสำรวจพรมแดนความรู้ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรไทย
865 การประเมินผลทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง
866 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพในระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่ง เขตพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง
867 การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
868 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ในเขตการศึกษาพื้นฐานกรุงเทพมหานคร เขต 2
869 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโลก จากก๊าซเรือนกระจกต่อการทำนาข้าว
870 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
871 โมเดลทางคณิตศาสตร์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงประชากรของหอยหลอด (ระยะที่ 2)
872 การศึกษาอัตราการสะสมของสารพิษโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมแท่งตะกอนดิน บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก โดยเทคนิค Pb-210 radiometric dating
873 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการรอดชีวิตของ Fecal Coliform และ Fecal Streptococci ในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
874 การตรวจวิเคราะห์มลภาวะบางประการของอากาศในเขตเทศบาลนครเมืองพิษณุโลก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
875 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อม
876 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจในบริบทไทย
877 การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของสิ่งแวดล้อม: จากข้อมูลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลา
878 การวิเคราะห์สถานภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดชัยนาท
879 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยสาธิตและปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชน ตามแนวพระราชดำริการส่งเสริมเผยแพร่และการบริการทางวิชาการแก่สังคม
880 การศึกษาวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในดินตะกอนบริเวณอ่าวแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี)
881 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการความรู้แบบองค์รวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
882 โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง จากชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
883 การศึกษาจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแผนการอนุรักษ์ จากชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
884 การจัดการมลพิษทางเสียงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสะอาด ในกระบวนการผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
885 การกำหนดเขตพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม บริเวณบึงทุ่งกะโล่ด้วยระบสารสนเทศภูมิศาสตร์
886 ความเสียหายต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องมาจากการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาอาคารประเภทโรงแรม เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
887 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
888 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ สกว. ให้ทุนสนับสนุนในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2545
889 การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะชุมชนให้แก่ท้องถิ่น
890 การตรวจติดตามคุณภาพอากาศแบบ Real-time ในสิ่งแวดล้อมเมือง โดยการใช้เครื่องตรวจวัดจากภาคพื้นดิน ชุดอุปกรณ์นาโนเทคโนโลยีก๊าซเซ็นเซอร์ชนิดทินออกไซด์ และภาพถ่ายดาวเทียมผ่านระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์แบบอินเตอร์เน็ท
891 การพัฒนากลไกการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางนิเวศเชิงยุทธศาสตร์ ; กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิ
892 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
893 การเฝ้าคุมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านชีวภาพของคนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารตะกั่วในโรงงานที่ใช้ตะกั่วเป็นหลักในการผลิตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
894 การเฝ้าคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมและทางด้านชีวภาพของคนงานที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังประเภทผลิตตะปู น๊อต และสกรู
895 การเฝ้าคุมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านชีวภาพของคนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารตะกั่วในโรงงานที่ใช้สารตะกั่วเป็นหลักในการผลิตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
896 การเฝ้าคุมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านชีวภาพของคนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารแมงกานีสเป็นหลักในการผลิตใน เขตจังหวัดสมุทรปราการ
897 การเฝ้าคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมและทางด้านชีวภาพของคนงานที่เกี่ยวข้องกับสารพิษกำจัดแมลงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
898 การเฝ้าคุมระดับเสียงดังในสิ่งแวดล้อมและสมรรถภาพการได้ยินของคนงานที่ทำงานในโรงงานผลิตภาชนะโลหะในเขต จังหวัดสมุทรปราการ
899 การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมของการทำงานและสุขภาพของคนงานที่เกี่ยวข้องกับแมงกานีส, ตะกั่ว, ยาฆ่าแมลง และเสียงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มกราคม สิงหาคม 2527
900 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิคซ์ พ.ศ.2527
901 พิษสารหนูจากสิ่งแวดล้อม : ความสำคัญทางคลินิคกับระดับของสารหนูในน้ำบ่อ
902 การเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อออกนอกโรงพยาบาลระยองไปสู่สิ่งแวดล้อม
903 ผลการให้ความรู้และการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
904 การศึกษาระดับโทลูอีนและไซลีนในสิ่งแวดล้อมการทำงานและชีววัตถุในคนงานโรงงานผลิตสี
905 ความรู้ ความคิดเห็น พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเขต 1
906 การสำรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของชาวเขาเผ่าลีซอและมูเซอ ในหมู่บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
907 ผลกระทบของสารทำละลายจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพในประเทศไทย
908 การประเมินผลโครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและชนบท สนับสนุนโครงการร้อยเอ็ดก้าวหน้า
909 ประสิทธิผลการใช้สื่อวีดีทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
910 คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนพื้นที่สูง
911 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ
912 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
913 การประมวลองค์ความรู้ การนำสาหร่ายมาใช้ในทางเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
914 การศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและประยุกต์ใช้ในการกำหนดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสารโทลูอีน
915 การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงสภาพและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ผู้ปฏิบัติงานมีอาการปวดเมื่อย
916 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เด็กวัยเรียน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันชุมชน ภาคตะวันออก
917 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในประเทศไทย
918 การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
919 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง ต่อสุขภาพจากการบริโภคสัตว์น้ำจืดของประชาชนในพื้นที่ ที่มีการปนเปื้อนสารแคดเมี่ยม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
920 การพัฒนาวิธีตรวจวัดอะบาเมคติน เพื่อใช้ในการติดตามการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและอาหาร โดยใช้เทคนิค HPLC
921 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐระดับอำเภอ จังหวัด และเขต ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น
922 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของบุคลากรวิทยุชุมชน ในพื้นที่ภาคกลางตะวันตก
923 การประเมินผลกระทบจากการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในเด็กนักเรียนจังหวัดชลบุรี
924 การติดเชื้อปรสิต การปนเปื้อนแคดเมียมในผักและจุลินทรีย์ที่ทนและดูดซับแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
925 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม
926 ผลของการใช้ตัวแปรด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำพองศึกษา ณ บริเวณแม่น้ำที่เกิดการปนเปื้อนเป็นประจำ
927 การสลายตัวของโลหะสีเคลือบผิวโลหะและพลาสติก : การศึกษาการสลายตัวของวัสดุจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและพัฒนาวิธีป้องกัน
928 การออกแบบและสร้างระบบโพลอินเจกชันอะนาลิซีส สำหรับการประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
929 การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันสำหรับวิเคราะห์สารตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยปฎิกริยาการคายความร้อน
930 การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของปริมาณโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อโลหะแคดเมี่ยมและตะกั่ว ในน้ำนมสดและผลิตภัณฑ์นมสดที่ผลิตในประเทศไทย
931 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและประยุกต์กับการวิเคราะห์ ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางเภสัชกรรม
932 การพัฒนาแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีสไมโครชิพสำหรับงานวิเคราะห์ทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม
933 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 13 ผักพื้นบ้านในป่าชายเลน
934 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 14 พืชสมุนไพรและพืชอาหารในป่าชายเลน
935 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 15 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชในป่าชายเลน
936 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 16 การแยกสารต้านอนุมูลอิสระจากจิกทะเล
937 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 17 การแยกสารต้านการเกิดมะเร็งจากพังกาหัวสุมดอกแดง
938 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและเภสัชกรรม (ปีที่ 5)
939 โครงการการพัฒนาการสกัดด้วยวัฏภาคของเหลวระบบจุลภาคโดยใช้เมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงเป็นตัวพยุงในการหาปริมาณสารออร์แกโนทินจากตัวอย่างน้ำทางสิ่งแวดล้อม
940 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ในเขตการศึกษาพื้นฐานกรุงเทพมหานคร เขต 2
941 คุณภาพชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำของคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม
942 การใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์ในการบำบัดทางสิ่งแวดล้อม (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
943 การศึกษาโลหะหนัก (บางชนิด) จากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ภายใต้ชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
944 การคาดคะเนผลผลิตของข้าวโพดจากอิทธิพลของภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
945 การทดสอบผลผลิต ความต้านทานโรคและแมลง และความทนต่อ สภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของข้าว
946 เทคโนโลยีการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการใช้ที่ดินลุ่มน้ำบนภูเขา จังหวัดเชียงใหม่
947 เทคโนโลยีการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการใช้ที่ดินลุ่มน้ำบนภูเขา จังหวัดเชียงใหม่
948 การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย
949 การจัดการและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทย
950 ระบาดวิทยาของการพบเชื้อ B.pseudomallei ในสัตว์และในสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์ที่เป็นโรคเมลิออยโดสีส ที่จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาเบื้องต้น
951 ฟาร์มโคนมกับสิ่งแวดล้อม
952 การใช้ความไม่สมดุลย์ขึ้นๆ ลงๆ ในสัตว์น้ำเป็นตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาของความเครียดทางสิ่งแวดล้อมในนิเวศน้ำจืด
953 ผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชต่อทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรม
954 การเร่งรัดถ่ายทอดเทคโนโลยีพันธุ์อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
955 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืชบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
956 ระบาดวิทยาของการพบเชื้อเลปโตสไปร่าในสัตว์และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์เป็นโรคเลปโตสไปโรซิส ที่จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาเบื้องต้น
957 การศึกษาความต้องการทางโภชนาการของกุ้งแช่บ๊วย Penaeus merguiensis เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
958 การติดตามคุณภาพน้ำทางด้านชีวภาพและเคมี เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของต้นน้ำ และลุ่มแม่น้ำปิง
959 การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
960 ศึกษาการสะสมและการแพร่กระจายของวัตถุมีพิษในระบบนิเวศเกษตรและสิ่งแวดล้อม
961 การใช้ประโยชน์ของน้ำกากส่าสำหรับการผลิตอ้อยเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม
962 การฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
963 การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคต
964 การจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตปลานิลในภาคเหนือ
965 การปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในสิ่งแวดล้อม
966 การศึกษาทางชีววิทยาและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของนากุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
967 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันและระบบนิเวศป่าแบบต่างๆ ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
968 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคที่ใช้กากมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ
969 โครงการบทบาทของการปลูกไม้ป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
970 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การเติบโตและอัตราการรอดตายของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบางชนิดในวัสดุเพาะชำที่ต่างกัน บริเวณเรือนเพาะชำ ศูนย์วิจัยป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
971 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ผลของความเค็มที่มีต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของต้นกล้าลำพู
972 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : เทคนิคการเพาะลำพู เพื่อการปลูกบริเวณทะเลสาบสงขลา
973 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การศึกษาผลของแสงต่อการงอกของเมล็ดไม้ฝาดดอกขาว
974 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้งร้างบริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช : การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้ง บริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
975 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย การสะสมคาร์บอนของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
976 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ดัชนีพื้นที่เรือนยอดของสวนป่าชายเลน ที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง บริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
977 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การเติบโตและการรอดตายของโกงกางใบใหญ่ปลูกบนพื้นที่หาดเลนงอกใหม่ บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
978 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : พื้นฐานความเป็นมาการวิจัยการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บิรเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
979 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง เพื่อการศึกษาวิจัยและการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล และสิ่งแวดล้อม
980 การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพ และปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
981 อณูระบาดวิทยาของเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Streptococci จากสิ่งแวดล้อมที่ก่อเกิดเต้านมอักเสบในโคนม
982 การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย
983 การผลิตน้ำหมักจากมันสำปะหลังโดยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักในขั้นตอนเดียวกันเพื่อใช้สำหรับกลั่น เป็นเอทานอลระดับชุมชน (โครงการใหญ่) การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
984 ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
985 ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานวิจัย โครงการชุด "ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดช
986 การหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา จากบริเวณอ่าวแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี)
987 การศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้ง จากชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่งทะเลแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี)
988 การตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนในระบบทางเดินอาหาร จากบริเวณอ่าวแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี)
989 ปริมาณโลหะทองแดง ตะกั่ว นิกเกิล อาร์เซนิก สังกะสี แคดเนียม ปรอท และโคบอลต์ในหอยเสียบ (Donax faba Gamelin) บริเวณอ่าวอุดม แหลมฉบัง เกาะลอยศรีราชา และบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถ
990 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน บริเวณจุดปล่อยน้ำเสีย อ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี)
991 การเปลี่ยนแปลงประชากรสัตว์น้ำทะเล บริเวณชายฝั่งแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี)
992 การศึกษาชนิดและความหนาแน่นของสัตว์หน้าดิน และผลกระทบคุณภาพน้ำและดินตะกอน บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี (ภายใต้แผน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมฉบังจังหวัด
993 แนวทางการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้สารพิษทางการเกษตรในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
994 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก
995 การศึกษารูปแบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินจากการกร่อนดินในพื้นที่ดินทราย : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่อง การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
996 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
997 การศึกษาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (บางชนิด) จากภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ภายใต้ชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
998 ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
999 โครงการย่อย 1 การจำลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภูมิทัศน์ป่าไม้ และการกระจายของชนิดพันธุ์ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา จากชุดโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาระบบนิเวศระยะยาวในแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครรา
1000 โครงการย่อย 2 โครงสร้างป่า องค์ประกอบชนิดพรรณพืช และการกระจายของชนิดป่า ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ภายใต้ชุดโครงการ จัดตั้งการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาระบบนิเวศระยะยาวในแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
1001 เศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
1002 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1003 การย่อยเส้นใยมะพร้าวจากเปลือกมะพร้าวสดที่เหลือจาก การผลิตมะพร้าวแก้วโดยไม่ทำให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
1004 ผลของการใช้วัสดุห่อต่างชนิดในการรักษาคุณภาพดอกกล้วยไม้ : การวิจัยการบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
1005 การจัดการสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมไทย
1006 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทรุดตัวของพื้นดินในกรุงเทพมหานคร
1007 ความน่าเชื่อถือในการออกแบบระเบิดหิน และการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1008 การจัดการมูลสัตว์เพื่อสิ่งแวดล้อมชนบท
1009 การพัฒนาการบำบัดของเสียภายในห้องปฏิบัติการ : ของเสียจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
1010 การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้า โดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซี แมชชิ่นนิ่ง เซ็นเตอร์
1011 การศึกษาเบื้องต้นด้านสถานภาพและความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
1012 การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น
1013 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (จังหวัดปัตตานี)
1014 โครงการการจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร
1015 การเลือกขนาดของโรงกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับชุมชนชนบท (โครงการใหญ่) การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชน ด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร
1016 การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใช้รังสีอาทิตย์เพื่อลดพลังงานช่วงต้นก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอล ในชุมชนตัวอย่าง (โครงการใหญ่) การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
1017 การทำนายการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์
1018 การพัฒนาและสร้างหุ่นยนต์บินต้นแบบเพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมและการตรวจการณ์บรรเทาภัย
1019 วัสดุเส้นใยนาโนราคาถูกจากแร่ไทยโดยวิธีการสังเคราะห์แบบง่ายและไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม
1020 โครงการ การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต
1021 การแพร่กระจายและการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของสาร Di (2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) ในน้ำผิวดิน
1022 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายอายุการใช้งานที่ปลอดการบำรุงรักษาของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ในสิ่งแวดล้อมทะเล
1023 โครงการเฝ้าระวัง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
1024 การศึกษาหาแนวทางการจัดตั้งเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เมืองนครเดิด จังหวัดเพชรบูรณ์
1025 พุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1026 การสำรวจสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดลพบุรี
1027 การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นภาคกลาง การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
1028 การค้นหาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการขยะในชีวิตประจำวันของชุมชนนักวิชาการและประชาชนในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการรณรงค์จัดการขยะที่สัมฤทธิผล
1029 ความตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของอาจารย์วิทยาศาสตร์
1030 การศึกษาสิ่งแวดล้อมประเภทศิลปกรรมของวัด 17 แห่ง ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
1031 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนในเขตภาคกลาง
1032 การศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างลุ่มน้ำเพชรบุรี
1033 โครงการคุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเรือนพื้นถิ่นไทยมุสลิมพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย และเรือนพื้นถิ่นมุสลิมในรัฐเปรักและปีนังประเทศมาเลเซีย
1034 สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่นไท-ลาวในภาคอีสานของประเทศไทยและ สปป. ลาว
1035 การศึกษาและพัฒนาเก้าอี้พับเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม
1036 ปัญหาทางกฏหมายในการบริหารงานของรัฐกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองเชียงใหม่
1037 การพัฒนากฎหมายในส่วนของการมีส่วนร่วมขององค์การพัฒนาเอกชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
1038 แนวคิดการเลือกมาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น : กรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างระดับชั้นในจังหวัดเชียงใหม่
1039 ความรู้และความตระหนักในการรักษากฎหมายสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
1040 การสอนกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย
1041 โครงการศึกษาการปรับปรุงและพัฒนานิติบุคคล ผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1042 การศึกษาสถานภาพงานวิจัยของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2527 : งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
1043 กระจายอำนาจการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ภูมิภาคประชาชนอยู่ที่ไหน
1044 รูปแบบการบริหารจัดการโครงการอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมในประเทศ
1045 บทบาทของรัฐในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลจากกิจการอุตสาหกรรม
1046 (คู่มือ) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสานในพื้นที่ระดับตำบล
1047 การถ่ายโอนงานด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
1048 โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติการ 21 เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาแบบยั่งยืน ในส่วนของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
1049 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศออสเตรเลีย
1050 บทบาทของสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
1051 องค์กรพัฒนาเอกชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1052 ความสามารถในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง
1053 นโยบายรัฐ : บทบาทของผู้นำท้องถิ่นด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
1054 พัฒนาการด้านแนวคิดและยุทธวิธีของการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
1055 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
1056 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ.2548 (ประเมินผลครั้งที่ 2)
1057 ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
1058 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
1059 สิ่งแวดล้อมกับนโยาบการค้าของประเทศไทย
1060 การประเมินผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดสงขลา
1061 การตีค่าบริการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ: กรณีศึกษาดอยอินทนนท์
1062 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาสมาคมหยาดฝน จังหวัดตรัง
1063 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
1064 การจัดการด้านการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในประเทศไทย
1065 การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
1066 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
1067 โครงการศึกษาประชากรและสิ่งแวดล้อม : ปัจจัยทางประชากรและเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนไปเป็นนากุ้งในประเทศไทย
1068 ดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรายจังหวัดของประเทศไทย
1069 แนวทางในการวางแผนระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบน
1070 ศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ : โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบน
1071 การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับกรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
1072 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซล ในเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดสมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์
1073 การผลิตสินค้าจากทรัพยากรไม้ ภายใต้มาตรการทางการค้าและสิ่งแวดล้อม
1074 สถานภาพของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชายฝั่งในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
1075 สถานภาพทางการคลัง เพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
1076 การศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีหลักเกณฑ์และเครื่องชี้วัด
1077 ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสะท้อนแนวการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเกษตรกรชาวไทยภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย
1078 ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซล
1079 เศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์การพัฒนาคน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ
1080 การศึกษาประสิทธิภาพและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเลือกระบบบำบัดน้ำเสียในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของฟาร์มสุกร
1081 การเตรียมข้อมูลสำหรับการศึกษาทบทวนสถานภาพ และแนวโน้มการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) ของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจา เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
1082 พัฒนาความรู้ และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม
1083 ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผู้บริหารและแรงกดดันจากสังคม ที่มีต่อประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ได้รับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ในประเทศไทย
1084 ปัจจัยทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทางสังคม และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหนังสือแนวคิดเศรษฐกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
1085 ลักษณะของธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูลภาคสมัครใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1086 โครงการการศึกษาทบทวนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
1087 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการทำเหมืองแร่ของไทย
1088 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจเชิงมหภาค และการปรับตัวของภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม : ศึกษากรณี WEEE และ RoHs.
1089 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ต่อปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
1090 การเปิดรับการสื่อสารที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1091 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน : ศึกษากรณีอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1092 ปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในระบบการศึกษา จังหวัดระยอง พ.ศ. 2535
1093 มนุษยศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
1094 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่ม ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในภาคเหนือของไทย
1095 การสำรวจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาเผ่าม้งในประเทศไทย
1096 โครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1097 การสำรวจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในประเทศไทย
1098 ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของเยาวชนไทย
1099 การมีส่วนร่วมของชาวเขาเผ่าม้งบ้านดอยปุยช่างเคี่ยน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
1100 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางครอบครัว สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน : กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1101 โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
1102 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาในประเทศไทย
1103 การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของคนกรุงเทพมหานคร
1104 บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) กับการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
1105 การปฏิบัติงานของผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในชนบทของภาคตะวันตกของประเทศไทย
1106 บทบาทของชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ในบริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
1107 โครงการการย้ายถิ่นภายในประเทศ : ปัจจัยกำหนดและผลกระทบทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1108 การมีส่วนร่วมของอาสาพัฒนาชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
1109 บทบาทสตรีในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน : กรณีศึกษาตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1110 การมีส่วนร่วมในกาาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1111 ผู้นำสตรีกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
1112 แนวทางในการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม ของตำหนักในวังสุนันทา
1113 การปลูกฝังในคุณค่าของ "จิตสำนึกพอเพียงและยั่งยืน" เพื่อการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แบบยั่งยืน สมดุลและเป็นธรรม
1114 บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1115 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาในประเทศไทย
1116 การสำรวจคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในประเทศไทย
1117 การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อมของการพัฒนาความร่วมมือบริเวณสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
1118 โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์น่านชั้นใน
1119 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษา บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1120 บทบาทพระสงฆ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ : กรณีศึกษาการจัดการป่าต้นน้ำ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
1121 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนบ้านงิ้วเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1122 ความพร้อมขององค์กรเพื่อการนำใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย ISO 14001 ในโรงพยาบาลพะเยา
1123 ประเมินผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสิ่งแวดล้อมกับการจัดสรรเวลาทำกิจวัตรประจำวัน : ศึกษานำร่องกรณีจังหวัดเชียงใหม่
1124 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (ส่วนเศรษฐกิจและสังคม)
1125 โครงการธรรมาภิบาล (Good Governmance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Purticipation) ในกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม
1126 การศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การศึกษาทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน ผู้บริหารและผู้วางนโยบาย
1127 การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนเขตเทศบาลเมืองยะลา
1128 การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
1129 การพัฒนาโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเด็กวัยอนุบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
1130 การรับรู้และความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่ : การสำรวจในระยะต้นแผน 6
1131 การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณี โรงงานอุตสาหกรรม
1132 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจาก โครงการอีสานเขียว : ศึกษากรณีบ้านหม้อ อ.เมือง จ. มหาสารคาม
1133 ผลกระทบการเพาะเลี้ยงกุ้งต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
1134 การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวสารทางด้านสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
1135 การส่งเสริมการพึ่งตนเองของประชาชนในงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 7
1136 การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
1137 การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนบน
1138 การปฏิบัติงานของพัฒนากรในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชนบทในภาคตะวันตกของประเทศไทย
1139 บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1140 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยแปลงพื้นที่สีเขียวให้มีสิ่งปลูกสร้างประเภททาวเฮาส์ และอาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษา ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
1141 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนประมง (บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
1142 บทบาทของพืชพรรณ เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ และสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่
1143 ความรู้และความตระหนักต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากครัวเรือนของแม่บ้านชุมชนบ้านเด่นสามัคคี เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1144 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะของเมืองเชียงใหม่
1145 การศึกษาความต้องการใช้บริการและรับคำปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
1146 ผลกระทบจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล
1147 โครงการการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
1148 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
1149 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : บทเรียนจากการปลูกป่าชายเลนบริเวณเหมืองแร่ร้างกลางอ่าวพังงา
1150 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนของประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล
1151 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ทัศนะที่มีต่อป่าชายเลนของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง : กรณีศึกษาที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
1152 โครงการจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : กลยุทธ์ของการสร้างพรมสีเขียวที่ชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช
1153 โครงการจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : แรงจูงใจในการฟื้นฟูและพัฒนาป่าชายเลน : กรณีศึกษาปมุ่บ้านประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม
1154 ศักยภาพของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา หมู่บ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
1155 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจากการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย
1156 การศึกษาศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1157 การศึกษารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนในการแปรรูปผักผลไม้ดอง กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1158 จัดทำระบบช่วยตัดสินใจ (DSS) เพื่อการจัดการทรัพยากรในมิติชุมชน เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเครือข่ายชุมชน
1159 การขยายผลเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กรณีศึกษา : อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
1160 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี
1161 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองเปรมประชากร
1162 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1163 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเชียงใหม่
1164 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำมูล และแม่น้ำสาขาในจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษา หาดพัทยาน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
1165 การสร้างฐานข้อมูลคำศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อม
1166 สารสนเทศสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย
1167 โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการเผยแพร่สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
1168 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ : การใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการ และบริหารพื้นที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ที่สืบเนื่องมาจากธุรกิจเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
1169 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษ ขั้นที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษใน มจธ.
1170 ฐานข้อมูลเพื่อการจัดบริการทางวิชาการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภาคกลางตอนบน
1171 การสร้างฐานข้อมูลชื่อหมู่บ้านในประเทศไทย เพื่อการศึกษาลักษณะองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐาน
1172 การวิจัยการจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน
1173 การจัดสมดุลโหลดแบบพลวัตสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
1174 การศึกษาพื้นฐานความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และการปฏิบัติตนของประชาชนชาวไทย ในชนบทที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
1175 การศึกษาปัญหาและสิ่งแวดล้อมในการอ่านภาษาอังกฤษของ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2520
1176 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1177 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู รวมบทคัดย่อผลงาน วิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ (การเปรียบเทียบลักษณะมุ่ง อนาคตของ นร.ชั้น ม.3 ในวิชาสังคมศึกษาเรื่อง ปัญหา สิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์กับสอนแบบบรรยาย
1178 ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาต่อการบริหารอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อมการจัดสวัสดิการและการบริการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
1179 การศึกษาสภาพการจัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
1180 การศึกษาสภาพการจัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเขตการศึกษา 1
1181 ความคิดเห็นของนักเรียน / นักศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
1182 พฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา กศ.บป. สถาบันราชภัฏเชียงราย
1183 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
1184 ความคิดเห็นของครู-อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เกี่ยวกับการพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
1185 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปีการศึกษา 2542
1186 การศึกษาสถานภาพงานวิจัย พ.ศ. 2535-2539 เพื่อการวางนโยบายและแผนการวิจัยของชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1187 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้กิจกรรมกลุ่มและเน้นนักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1188 ศึกษาสภาพการเรียนรู้ และทักษะการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าพันธุ์ช้างกระ (Rhynchostylis Gigantea) เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโนนสง่า สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอด่านขุนทด
1189 การทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
1190 การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา โดยใช้บทเรียนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอนอ่านและเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1191 รายงานผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยใช้บทเรียนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอนอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1192 รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาโดยใช้สื่อจากสิ่งแวดล้อม
1193 มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก
1194 การปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้รักสิ่งแวดล้อมด้วยแบบฝึกกิจกรรมการบ้านและการปฎิบัติจริง
1195 พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมที่เน้นสื่อตามธรรมชาติในท้องถิ่น
1196 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
1197 การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
1198 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางบ้าน โรงเรียน และท้องถิ่นตามวิถีไทย ที่ส่งผลต่อศักยภาพทางปัญญาของเด็กปฐมวัยในชนบท
1199 ศึกษาสภาพปัญหาด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ปีการศึกษา 2545
1200 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
1201 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน "ขยะศึกษา" ที่ส่งเสริมความตระหนังและพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม
1202 การแยกเชื้อวัณโรคเทียมจากสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ
1203 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
1204 ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา-โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ ศึกษาและโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
1205 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม
1206 สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนแออัด ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ สงขลา, 2528
1207 การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
1208 โครงการการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น : กรณีศึกษาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านแม่แฮง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
1209 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
1210 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสำหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
1211 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1212 ครุวิจัย-สิ่งแวดล้อมศึกษา
1213 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 4
1214 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนบ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
1215 การศึกษาเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต
1216 การปลูกฝังพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยด้วยการใช้ชุดการสอนแบบโครงงาน
1217 รูปแบบการใช้ประโยชน์จากส่าเหล้าเพื่อเสริมสร้างรายได้ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยความร่วมมือของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และเกษตรกรผู้ผลิตสุราพื้นบ้าน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
1218 ผลการใช้วิธีสอนแบบค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
1219 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ "มหาวิทยาลัย-โรงเรียน" เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
1220 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา โดยการใช้สื่อวีดีทัศน์สอนเทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ในวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
1221 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1222 ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายใน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ
1223 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร
1224 การประเมินความต้องการจำเป็นของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1225 สาเหตุที่มีผลต่อค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงของนักศึกษารหัส 50 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1226 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการรายวิชามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม
1227 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำในสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการชลประธานน้ำเค็มเพื่อกากรเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1228 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงปลานิลในกระชังเชิงพาณิชย์ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี (โครงการวิจัยต่อเนื่อง 49-50)
1229 ความต้องการปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการเจริญเติบโตของข้าว (Environmental Requirements of Rice Crop)
1230 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์องค์ความรู้กฏระเบียบของชุมชนและวิธีปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายชุมชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้ที่สูง
1231 การยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของท้องถิ่น
1232 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธุ์ของปลวกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1233 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพ-ปัจจัยด้านดิน
1234 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน(ปัจัยด้านภูมิอากาศ)
1235 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา
1236 การศึกษาการปนเปื้อนสารตกค้างกลุ่ม Endocrine Disruptor Compound (EDCs)ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศ
1237 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบน
1238 การพัฒนาระบบการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
1239 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเท็คโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
1240 การศึกษาส่วนของดีเอ็นเอที่ควบคุมการแสดงออกของยีนของแบคทีเรียที่ตอบสนองต่อสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม
1241 การประเมินการปนเปื้อนของอะทราซีนในสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคเรดิโออิมมูโนเอสเสย์
1242 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐระดับอำเภอ จังหวัดและเขตในพื้นที่รับผิดชอบของสคร.ที่6
1243 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต2
1244 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต2
1245 การศึกษาและพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบด้านการบริการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
1246 การศึกษาสถานการณ์สุขภาพ ความรู้ ความเชื่อ พฤติกรรมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านท้องคุ้ง ต.นาขำ อ.เมือง จ.ชลบุรี
1247 การประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549)ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 3
1248 โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ
1249 โครงการศึกษาเทคโนโลยีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัย
1250 โครงการศึกษาความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่องานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1251 โครงการศึกษารูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานเทศกาล
1252 การประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549)ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 3
1253 โครงการวิเคราะห์การลงทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการใช้เครื่องกรองรีเวอร์สออสโมซิสในการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์สูงในน้ำบริโภค
1254 การศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์และการตอบสนองต่อสารพิษในสิ่งแวดล้อม
1255 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและออกแบบสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้านครหลวง
1256 การพัฒนากระบวนการประเมินตามสภาพจริง วิชา สุขภาพสิ่งแวดล้อม
1257 การประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ประจำปี 2550
1258 การศึกษาวิจัยลักษณะเฉพาะสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง
1259 อิทธิพลของพันธุกรรมร่วมกันสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอาการโรคจิตที่เกิดจากการเสพสารเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า
1260 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการออกแบบรายละเอียดกระเช้าลอยฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 6 แห่ง บริเวณเชิง ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
1261 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำฮัจยี ประเทศพม่า
1262 การตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสยามเบย์วิวและสยามเบย์เชอร์ (2549/2)
1263 สำรวจและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปและแหล่งกำเนิดมลพิษจังหวัดนนทบุรี (2550)
1264 การกำหนดมาตรฐานการกำหนดมาตรฐานมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะกรรม
1265 การจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
1266 การศึกษาวิจัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1267 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างท่าเรือไทยอาซาฮี
1268 การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1269 การพัฒนานาโนพาร์ติเคิลแอ็ดจูแวนท์จากวัสดุจำพวกพอลิแซคคาไรด์ เพื่อระบบต้นแบบการนำส่งสารก่อภูมิแพ้ เพื่อการกระตุ้นการตอบสนองภูมิคุ้มกัน (โครงการใหญ่:นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง)
1270 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ
1271 โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทย
1272 การศึกษาด้าน Water Resource Engineering และ Water Impact Studies สำหรับใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยี ประเทศพม่า
1273 นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
1274 โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทย
1275 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ผักแบบไร้ดิน ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษและผักทั่วไป
1276 คุณภาพชีวิตชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำของคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม
1277 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย อ.บ.ต.ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
1278 การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
1279 การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1280 การวิจัยและพัฒนาฝ้ายสีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
1281 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของการเจริญของ Listeria monocytogenes ในอาหารทะเลแช่แข็ง
1282 การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดละสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารของผักสดเพื่อการส่งออก
1283 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
1284 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และระบบการตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตร
1285 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
1286 การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย
1287 การศึกษาผลกระทบของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังจากเรือขนถ่ายสินค้าต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
1288 การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดและสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารเพื่อการส่งออก
1289 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
1290 การพัฒนาการลดขนาดการเตรียมตัวอย่างแบบออนไลน์สำหรับการวิเคราะห์มลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วยโครมาโทกราฟี
1291 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู (ระยะที่ 3/2 และ 4 ถนนทางหลวง เลขที่ 228 หนองบัว-ชุมแพ) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
1292 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริเพื่อฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพื้นที่เทศบาล ตำบลชามทะเลสอ
1293 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทรอุดรธานี 4 (หนองสำโรง) ซึ่งตั้งอยู่ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1294 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรอุดรธานี 4 (หนองสำโรง) ซึ่งตั้งอยู่ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1295 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 3/2 ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1296 การแพร่กระจายของสารป้องกันและกำจัดศัตรพืชจากแปลงเพาะปลูกมะลิสู่สิ่งแวดล้อมทางอากาศ ดิน และน้ำ (37.1)
1297 การศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ณ สถานที่กองมูลฝอยบริเวณหาดอมรา เทศบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
1298 การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต
1299 การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EEA)
1300 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
1301 งานศึกษาด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา งานศึกษาผลกระทบทางสังคม งานศึกษาผลกระทบทางสุขอนามัยและงานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองโพแทช จังหวัดอุดรธานี
1302 การศึกษาส่งเสริมการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1303 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1304 การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินเพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (biondicatior) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1305 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
1306 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1307 การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา
1308 การแก้ปัญหาความยากจนโดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม กรณีศึกษาพื้นที่และเส้นทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงระดับประเทศอินโดจีนบริเวณเขาพนมรุ้ง-เมืองต่ำ-บ้านบุ อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1309 การตรวจเมทติ้งไทป์ของเชื้อ Cryptococcusneoformans ที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่
1310 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดตากและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
1311 การนำส่งของเภสัชภัณฑ์ในวัสดุเพื่อระงับอาการปวดกล้ามเนื้อและโรคข้อ(ภายใต้แผนงานวิจัยนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
1312 โครงการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554 ไปสู่การปฏิบัติ
1313 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชต่อสภาวะเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
1314 โครงการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม (Enviroment Audit) เหมืองแร่ลิกไนต์ แม่เมาะ
1315 พัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทยแก่มูลนิธิสถาบันรวมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1316 ความหลากหลายทางชีวภาพในน้ำสกัดชีวภาพที่ใช้ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
1317 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
1318 แผนงานวิจัย : การวิจัยศักยภาพและแนวทางพัฒนาสิ่งแวดล้อมอำเภอป่าพะยอมและพื้นที่ใกล้เคียง
1319 การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
1320 การพัฒนาแกลบเพื่อการสังเคราะห์ MCM-41 มีโซพอรัสโมเลคิวลาร์ซีฟ เพื่องานทางสิ่งแวดล้อม
1321 ปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการทำงานของเอ็นไซม์ CYP2A6 ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงยาและสารก่อมะเร็ง
1322 การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสิ่งแวดล้อมของไทยกับญี่ปุ่น: กรณีการจัดการน้ำเสียในภาคอุตสาหกรรม
1323 แนวทางการทำ SIA: ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1324 มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : บทบาทของหน่วยงานท้องถิ่นมุมมองหลักธรรมภิบาล
1325 การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทซบาลตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
1326 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2550 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราฃดำริ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก "แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำ"
1327 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานธุรการภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1328 แรงจูงใจการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1329 การศึกษาแนวทางในการจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1330 การเลี้ยงสุกรกึ่งชีวภาพเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1331 ติดตามและจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปัองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1332 การวิเคราะห์หาแคดเมียมปริมาณน้อยในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางคลินิกวิทยาด้วยการเพิ่มความเข้มข้นโดยวิธีการสกัดแบบคลาวด์พอยท์ควบคู่กับเทคนิคอิเล็คโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชัสเปคโตรเมตรีโดยใช้แพลตตินัมเป็นตัวโมดิไฟเออร์แบบถาวร
1333 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงทางสุขภาพ่จากการบริโภคอาหารของประชาชนในพื้นที่มีการปนเปื้อนสารเคดเมี่ยมอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1334 การประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่อุตสหากรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
1335 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1336 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1337 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าขอนยาว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
1338 ระเบียบวิธีเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการแพทย์:ทฤษฎีและการประยุกต์
1339 การจัดทำต้นฉบับรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
1340 การพัฒนานักเรียนโรงเรียนและชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
1341 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน กรณีศึกษา ลุ่มนำแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
1342 เทคนิคชีววิธีกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงปลาบึกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพเนื้อปลาแบบยั่งยืน
1343 การวิจัยและพัฒนาจุลลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม
1344 การจัดทำฐานข้อมูลจุลลินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
1345 การใช้ประโยชน์ของน้ำกากส่า สำหรับการผลิตอ้อยเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม
1346 ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองการบริหารสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการพัฒนาการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวอ.เชียงแสน จ.เชียงราย
1347 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)ในการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
1348 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสางมีชีวิตในบริเวณแนวสายเคเบิลใต้น้ำโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว(เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธาน
1349 การจัดทำมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
1350 การจัดทำรายงานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)ในการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว(เกาะช้าง จ.ตราด)
1351 เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
1352 การศึกษาเพื่อประเมินค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
1353 อุตสาหกรรมชุมชนประเภทปลาหมึกตากแห้ง และการหาแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวคลองสำโรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1354 มลภาวะสิ่งแวดล้อมจากการผลิตยางแผ่นรมควันในโรงรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
1355 การมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนริมน้ำมูลและแม่น้ำสาขาใน จ.อุบลฯ : กรณีศึกษาแก่งสะพือ ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ
1356 การมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนริมน้ำมูลและแม่น้ำสาขาใน จ.อุบลฯ : กรณีศึกษาหาดพัทยาน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลฯ
1357 การมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนริมน้ำมูลและแม่น้ำสาขาใน จ.อุบลฯ
1358 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ริมแม่น้ำมูนและแม่น้ำสาขาในจ.อุบลฯ : กรณีศึกษา หากบุ่งสะพัง ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลฯ
1359 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ริมแม่น้ำมูนและแม่น้ำสาขาในจ.อุบลฯ : กรณีศึกษาหาดคูเดื่อ ต.จาระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ
1360 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรม ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนในเขตภาคกลาง
1361 การศึกษาสภาพความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานเพื่อลดการเดินทางและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม:กรุงเทพมหานคร
1362 โครงการกิจกรรมการสนับสนุนการตรวจประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1363 ศักยภาพความพร้อมและสถานภาพของปัจจัยสิ่งแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(2547-2556)กรณีศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้
1364 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
1365 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทางสังคม และลักษณะส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน ขวัญ และพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการในพื้นที่ที่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
1366 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อการสอบข้อเขียนพิสดาร
1367 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและความสัมพันธ์กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
1368 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายของผีเสื้อและระบบนิเวศป่าแบบต่างๆในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
1369 แมลงผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศป่า ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
1370 การเปรียบเทียบความหลากหล้าของชนิดของผีเสื้อกลางวันระหว่างป่าเต็งรังปละป่าดิบแล้งในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา
1371 หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนา และบริการวิชาการด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1372 หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนา และบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุรนารี
1373 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงสีข้าวโดยหลักการเมินวงจรชีวิต
1374 ปัจจัยกกระบวนการบริหารจัดการและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
1375 การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตในสถานศึกษาของนิสิต
1376 แผนที่สิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
1377 มิติการพัฒนาและผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม บริเวณระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
1378 เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องทรัพยากรน้ำของชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
1379 เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
1380 แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของมรดกทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยจังหวัดสิงห์บุรี
1381 การศึกษาการจัดทำน้ำสกัดชีวภาพจากของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทร้านขุนณรงค์โคราช
1382 บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
1383 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชนจากน้ำทิ้งน้ำเสียของกระบวนการฟอกย้อมผ้าไหมและพัฒนาเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม
1384 การบูรณาการงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนตำบลในการพัฒนาศักยภาพของชาวประมงบ้านแหลมตะลุมพุกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อแก้ปัญหาความยากจน กรณีศึกษา:บ้านแหลมตะลุมพุก ม.2 แหลมตะลุมพุก อ.ปากน้ำ จ.นครศรีธรรมราช (พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล)
1385 การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตกระเบื้องเซรามิคสำหรับปูพื้นในประเทศไทยโดยใช้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
1386 การสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมและประชากรปลาในอ่างเก็บน้ำท่วมจระเข้มาก
1387 การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
1388 การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยว ณ เกาะพีพี
1389 การจัดการบริเวรหาดกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวรหาดป่าตอง
1390 การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานธุรกิจเรือเพื่อการท่องเที่ยวกรณีศึกษา:อ่าวฉลอง อ่าวปอ หาดป่าตอง
1391 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปัตตานี
1392 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ เขาคิชกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
1393 เครือข่ายการจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1394 การจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง กรณีศึกษา ด้านทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
1395 การจัดทำสื่อบูรณาการความรู้ ความรัก ความหวงแฟนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และศิลปะพื้นบ้านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1396 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมผ่านระบบVideo Conference ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1397 การศึกษาและติดตามตรวจลสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขต 42 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีงบประมาณ 2550
1398 แนวทางการ จัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1399 การศึกษาทางชีววิทยา และ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของนากุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1400 การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ ้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมใน จ. สุราษฎร์ธานี
1401 การศึกษาพฤติกรรมมและการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบคำถามเชื่อมโยงประสบการณ์
1402 การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษาภูหินลาดช่อฟ้าเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
1403 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรหลังอุทกภัยในพ.ทลุ่มชายเขาต.นานกกกอ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
1404 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรหลังอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำชายเขา ตำบลนานกกา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
1405 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา ป่าชุมชนพบค้า ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
1406 การศึกษาสภาพปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณ สระตราวอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ
1407 ผลการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยชุดสื่อพลังงาน
1408 ผลสัมฤทธิ์ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในโครงการซีฟู้ด แบงค์ในแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน
1409 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุเหลือใช้ กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์โลหะแผ่น
1410 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน การบริการและกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
1411 กังหันรักษาสิ่งแวดล้อม
1412 การประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม
1413 การแปรรูปมูลไก่เนื้อและวัสดุรองพื้นเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารข้นสำหรับโคขุนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกร
1414 การศึกษาระดับโทลูอีนและไซลีนในสิ่งแวดล้อมการทำงานและชีววัตถุในคนงานโรงงานผลิตสี
1415 การแพร่กระจายและสะสมของสารปรอทในสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก
1416 โครงการสนับสนุนการเขียนบทความเพื่อการสัมมนา เรื่อง ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม
1417 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
1418 ระบาดวิทยาของการพบเชื้อ B.pseudomallei ในสัตว์และในสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีผู้ป่วย และสัตว์ที่เป็นโรคเมลิออยโดสิสที่จังหวัดขอนแก่น:การศึกษาเบื้องต้น
1419 โครงการจัดทำสารสนเทศสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย
1420 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย (IUCRC)
1421 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษ
1422 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย (ขั้นที่ 1)
1423 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษ (ขั้นที่ 1) : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1424 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย:โครงการย่อยขั้นที่1การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตรายใน ม.สงขลาฯ
1425 การใช้ปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีในการผลิตทุเรียนคุณภาพที่ปลอดภัยและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
1426 การประเมินผลกระทบของการใช้สารคลอเรตในสวนลำไยต่อสิ่งแวดล้อม
1427 การพัฒนาดัชนีสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
1428 โครงการวิจัยสำรวจพรมแดนความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย
1429 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
1430 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
1431 ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
1432 การศึกษาวิจัยการทำเบนช์มาร์กกิ้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
1433 การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฎจักรชีวิตการผลิตปูนซีเมนต์และเหล็กกล้าเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
1434 ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระยะที่ 2
1435 โครงการการศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาว่าด้วยหมวดสินค้าเกษตรและอาหาร : สัตว์น้ำทะเลแช่แข็งและแปรรูป
1436 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ไม่มีีกระดูกสันหลังหน้าดินกับปัจจัยด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำพอง
1437 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อจัดทำแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับวิเคราะห์ระบบนิเวศในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1438 การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
1439 การวิเคราะห์ลักษณะทางจีโนไทป์ และฟีโนไทป์ของเชื้อชิก้าท๊อกซินโปรดิวซิ่งเอสเชอริเชีย คอไล ที่แยกได้จากคนไข้ และสิ่งแวดล้อม เพื่อบ่งชี้โคลนที่ทำให้เกิดโรค และ กลไกของการเกิดโรค
1440 ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำบางกลุ่มจากลุ่มน้ำเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการประเมินทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม
1441 บทบาทของการปลูกป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
1442 การขยายผลเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
1443 ครุวิจัย-สิ่งแวดล้อมศึกษา
1444 การจัดทำสื่อเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ: ศึกษากรณีบึงบอระเพ็ด
1445 การปนเปื้อนของตะกั่วในสิ่งแวดล้อมและเด็ก: บทบาทของอุตสาหกรรมการซ่อมเรือในภาคใต้ของประเทศไทย
1446 ระเบียบวิธีเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา สิ่งแวดล้อมและการแพทย์ : ทฤษฎีและการประยุกต์
1447 การพัฒนาการสกัดด้วยวัฏภาคของเหลวระบบจุลภาคโดยใช้เมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงเป็นตัวพยุงในการหาปริมาณสารออร์แกโนทินจากตัวอย่างน้ำทางสิ่งแวดล้อม
1448 ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียดและภาวะเครียด ออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
1449 การพัฒนาการลดขนาดการเตรียมตัวอย่างแบบออนไลน์สำหรับการวิเคราะห์มลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วยโครมาโทกราฟี
1450 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจากการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย
1451 การเตรียมข้อมูลสำหรับการศึกษาทบทวนสถานภาพและแนวโน้มการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) ของไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
1452 การศึกษาเบื้องต้นด้านสถานภาพและความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
1453 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจในบริบทไทย
1454 การศึกษาและพัฒนากรอบการดำเนินงานเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต
1455 การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐ
1456 หน่วยจัดการความรู้ด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์สากล
1457 การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาว่าด้วยหมวดสินค้าเกษตรและอาหาร: สัตว์น้ำทะเลแช่แข็งและแปรรูป (ระยะที่ 2)
1458 โครงการประมวลองค์ความรู้ การนำสาหร่ายมาใช้ในงานทางเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
1459 การจัดทำเอกสารการบรรยายทางวิชาการเรื่อง กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม : ประสบการณ์ของญี่ปุ่นและไทย
1460 การศึกษาสถานภาพการผลิต และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
1461 การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา กรณีศึกษาภาคบริการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1462 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางพาราไทย:กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ยางวงและเส้นยางยืด
1463 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง
1464 อณูระบาดวิทยาของเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Streptococci จากสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดเต้านมอักเสบในโคนม
1465 โครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (MEAs Intelligent Unit)
1466 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจเชิงมหภาคและปรับตัวของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
1467 การศึกษาทางกฎหมายและการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น โดยคำนึงถึงต้นทุนสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
1468 การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต
1469 การศึกษาทบทวนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การศึกษาทบทวนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
1470 การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ตลอดวัฏจักรชีวิตของรถบรรทุกปูนซีเมนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทย
1471 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ สกว.ให้ทุนสนับสนุน
1472 โครงการครุวิจัย-วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
1473 การพัฒนากลไกการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางนิเวศเชิงยุทธศาสตร์; กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิ
1474 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1475 ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท : คุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น”
1476 การศึกษาหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
1477 การพัฒนาทางเลือกการผลิตในพื้นที่นาขังน้ำเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมสู่พื้นที่ชุ่มน้ำกว๊านพะเยา
1478 อิทธิพลของพันธุกรรมร่วมกับสิ่งแวดล้อม ในการเกิดกลุ่มอาการโรคจิตจากการเสพสารเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า
1479 การตรวจติดตามคุณภาพอากาศแบบ Real-time ในสิ่งแวดล้อมเมืองโดยการใช้เครื่องตรวจวัดจากภาคพื้นดิน ชุดอุปกรณ์นาโนเทคโนโลยีก๊าซเซ็นเซอร์ชนิดทังเสต็นออกไซด์ และภาพถ่ายดาวเทียมผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบอินเตอร์เน็ท
1480 การควบคุมสมบัติการเปลี่ยนสีของพอลิไดอะเซทติลีนเวสสิเคิลในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆผลของโครงสร้างโมเลกุล อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และความแรงของไอออน
1481 การประยุกต์ระบบโฟลอินเจคชันและซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างยาและตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการสกัดด้วยของเหลวแบบออนไลน์
1482 การกำหนดมาตรฐานผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมในภาคอีสาน
1483 บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น:กรณีศึกษาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านแม่แลง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
1484 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนบ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
1485 การศึกษาพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่เหมาะสมกับพื้นที่อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด เสนอโดยกลุ่มพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม อำเภอปทุมรัตน์
1486 จักรยานสู่การเรียนรู้ รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
1487 รูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำโดมใหญ่ ของชุมชน ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
1488 พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาชีพชุมชนที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
1489 กระบวนการโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กเยาวชนโรงเรียนบ้านหนองเป้า ตำบลทุ่งนาโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1490 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
1491 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีนและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม
1492 การวิเคราะห์ genetic fingerprinting ของเชื้อ V. cholerae ที่แยกจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค PCR ทดสอบ pattern ของ VNTRs
1493 การพัฒนาวัสดุดูดซับการกระแทกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมป้องกันความเสียหายของผลไม้
1494 คอมเพรสเซอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
1495 กาวลิกนิน-ไคโตซาน: กาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1496 นาโน-ไททาเนีย (Nano Titania, TiO2) กับการสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด
1497 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
1498 ระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
1499 สมบัติของแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดผลิตจากกาวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1500 การพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20
1501 คู่มือป้องกันมลพิษในธุรกิจโรงพิมพ์แบบออฟเซ็ต ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1502 การออกแบบ+สิ่งแวดล้อม
1503 คู่มือการพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 ของประเทศไทย
1504 แนวทางการผลิตเซรามิก (ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและสวน) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1505 รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
1506 ชุดควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ECU)
1507 การประเมินพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศด้วยการทดสอบการกัดกร่อนจากบรรยากาศและเซนเซอร์การกัดกร่อนชนิด ACM
1508 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
1509 โครงการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์ชำนาญการด้านวัสดุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco-Materials)
1510 โครงการการเลียนแบบสภาพจริงของอากาศและความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาความเจริญในชนบท (ระยะที่ 1)