ชื่อหน่วยงาน
  เบอร์โทรศัพท์
  โทรสาร
  Email
  Website
 
  โครงการที่เกี่ยวข้อง
  This message return by mysql server : error no . 126 , message : Incorrect key file for table 'C:\WINDOWS\TEMP\#sql_71c_0.MYI'; try to repair it
SELECT COUNT(*) as c FROM (SELECT p.projectID, p.projectTypeID, p.projectNameThai, p.projectNameEng, p.budgetYear, p.divisionID, p.divisionRelate, p.personID, p.divisionID_consult, p.budget, p.budgetReal, p.budgetSource, p.beginDate, p.endDate, p.projectStatusID, p.projectCategory, p.pollutionSource, p.toxin, p.numberOfPersonRelate, p.numberOfPersonEffect, p.projectDescription, ps.projectStatusName, dv.divisionName as divisionNameDuty, dc.divisionName as divisionNameConsult, tt.Name AS Title, iss.Name as Issues,p.ProjectResults, pt.projectTypeName, psn.name as personName FROM project p LEFT JOIN project_status ps ON p.projectStatusID = ps.projectStatusID INNER JOIN project_type pt ON p.projectTypeID = pt.projectTypeID LEFT JOIN division dv ON p.divisionID = dv.divisionID LEFT JOIN division dc ON p.divisionID_consult = dc.divisionID LEFT JOIN person psn ON p.personID = psn.personID LEFT JOIN title tt ON p.TitleID = tt.TitleID LEFT JOIN issues iss ON p.IssuesID = iss.IssuesID WHERE 1=1 ) a
ลำดับ ชื่อโครงการ