ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรม
 
  ชื่อโครงการภาษาไทย ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรม
  ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
  ชนิดโครงการ งานวิจัย
  ปีงบประมาณ
  ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ผู้รับผิดชอบโครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ พรชัย สิทธิศรัณย์กุล สรันยา เฮงพระพรหม
  หัวข้อหลัก อื่นๆ
  ประเด็น การแก้ไขปัญหา
  ที่ปรึกษา/บริษัทผู้รับจ้าง
  วงเงินงบประมาณ
  งบประมาณที่ใช้จริง
  แหล่งเงินทุน
  วันที่เริ่มต้นโครงการ
  วันที่สิ้นสุดโครงการ
  สถานะโครงการ
  ประเภทโครงการ งานวิจัย
  แหล่งกำเนิดมลพิษที่เกี่ยวข้อง
  สารพิษที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
  จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประมาณ
  พื้นที่โครงการ
  ผลที่ได้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพอันเป็นผลจากสิ่งแวดล้อมเป็นที่สนใจของสาธารณชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากขึ้นในระยะนี้ หนึ่งในนั้นคือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เกิดจากการสัมผัสสารเบนซีน บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลงานวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรม โดยมีการสัมผัสสารเบนซีนเป็นเสมือนตัวแทนของปัญหาสิ่งแวดล้อม Health problems resulting from environmental issues have recently gained greater public and offficial attention. One of these health problems is leukemia resulting from benzene exposure. This review article collectively describes the results of a qualitative research study aimed at introducing policy recommendations to solve environmental issues leading to health problems among people living near an industrial zone. Benzene exposure was considered as a surrogate for such environmental issues.
 
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ไม่พบเอกสาร
เลขทะเบียน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ภาพหน้าปก
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักพิมพ์
เลขเรียก
ปีที่พิมพ์
วันที่รับสื่อ
 
  ข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวข้องในห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร
 
  โครงการที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับ ชื่อโครงการ
1 กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมสุขภาพบทเรียนจากคดีมาบตาพุด
2 การคมนาคมและสื่อสารสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทย
3 การจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบสุขภาพ
4 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่อนพิบูลย์
5 การจัดทำมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ : ระยะที่ 1 การทบทวนกระบวนการกำหนดค่ามาตรฐาน
6 การพัฒนากระบวนการและข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายสาธารณะที่ดีด้วยกรอบคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์(กรณีการจัดการขยะของประเทศไทย)
7 การพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8 การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับชุมชนใกล้แม่น้ำพอง
9 การศึกษาพฤติกรรมและเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในกลุ่มเยาวชน แม่บ้านและคนงานในโรงงาน
10 การศึกษาระบบข้อมูลทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
11 การศึกษาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
12 การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงงานที่มีมลพิษทางเสียง
13 การสำรวจองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในมิติสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์
14 ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรม
15 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องบทบาท อำนาจ หน้าที่ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
16 ถอดบทเรียนจากคดีมาบตาพุด: มุมมองนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม
17 นวัตกรรมการพยาบาล: U-Nest 3 การจำลองสิ่งแวดล้อมให้คล้ายมดลูกด้วยการจัดให้ทารกนอนในเบาะโค้งรูปตัวยู
18 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2544 (การจัดการมูลฝอย)
19 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตร
20 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2544
21 บทเรียนจากคดีมาบตาพุด: มุมมองนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม
22 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนชุมชนแออัดได้ถูกสุขลักษณะ
23 พจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม อักษร M
24 รายงานสถานการณ์การพัฒนาที่ดินที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม : โครงการสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทย
25 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพในประเทศไทย
26 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ ในประเทศไทย : รายงาน เสนอต่อ องค์การอนามัยโลก พ.ศ.2538
27 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทย
28 สภาพภูมิอากาศ
29 หลักการชดเชยของศาลในคดีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
30 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)กับการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย
31 แนวทางการศึกษาหลักการชดเชยของศาลในคดีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
32 แนวทางศึกษาหลักการชดเชยของศาลในคดีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
33 โครงการพัฒนาระบบการเผ้าระวังสิ่งคุกคามทางด้านอาขีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
34 โครงการสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทย : พลังงาน
35 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
 
แผนที่