โครงการจัดกิจกรรมสำหรับชมรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทดลอง
 
  ชื่อโครงการภาษาไทย โครงการจัดกิจกรรมสำหรับชมรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทดลอง
  ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
  ชนิดโครงการ งานวิจัย
  ปีงบประมาณ
  ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ผู้รับผิดชอบโครงการ อัจฉรา นวจินดา เอื้ออารี แจ่มผล
  หัวข้อหลัก อื่นๆ
  ประเด็น องค์ความรู้ในชุมชน
  ที่ปรึกษา/บริษัทผู้รับจ้าง
  วงเงินงบประมาณ
  งบประมาณที่ใช้จริง
  แหล่งเงินทุน
  วันที่เริ่มต้นโครงการ
  วันที่สิ้นสุดโครงการ
  สถานะโครงการ
  ประเภทโครงการ งานวิจัย
  แหล่งกำเนิดมลพิษที่เกี่ยวข้อง
  สารพิษที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
  จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประมาณ
  พื้นที่โครงการ
  ผลที่ได้ -
 
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ไม่พบเอกสาร
เลขทะเบียน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ภาพหน้าปก
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักพิมพ์
เลขเรียก
ปีที่พิมพ์
วันที่รับสื่อ
 
  ข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวข้องในห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร
 
  โครงการที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับ ชื่อโครงการ
1 Application of expert system for predicting flash flood, an important environmental impact in urban areas
2 Change of salinity in Pattani river caused by Bang Lang dam, and their impact on environment
3 Comparative study of women's role in participation of environment protection between Ban Saunplu and Ban Huchang, Amphoe Ban Rai, Changwat Uthai Thani
4 Environmental preservation and utilization of sustainable agricultural technology
5 Impact of population on environmental change in Thailand
6 Study of status and problems of secondary school teachers in teaching environment in the northeast of Thailand
7 Watershed resources and environmental information system for the north of Thailand
8 การค้นคว้าสำรวจวัตถุมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
9 การค้นคว้าสำรวจวัตถุมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
10 การควบคุมเชื้อ Listeria spp. ในโรงงานน้ำนม 1. การแยกเชื้อ Listeria spp. จากสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำนม
11 การควบคุมเชื้อ Listeria spp. ในโรงงานน้ำนม 1. การแยกเชื้อ Listeria spp. จากสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำนม
12 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวประมง (บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
13 การจัดการที่ดินกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
14 การจัดการที่ดินกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
15 การจัดทำคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา-สตูล
16 การจัดทำคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา-สตูล
17 การตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมในการกำจัดมูลฝอยจากชุมชนโดยใช้เตาเผาขยะแบบครัวเรือน
18 การตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมในการกำจัดมูลฝอยจากชุมชนโดยใช้เตาเผาขยะแบบครัวเรือน
19 การติดตามและการประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง
20 การติดตามและการประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง
21 การประเมินต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำนากุ้ง
22 การประเมินต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำนากุ้ง
23 การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากโครงการผลิตไฟฟ้า
24 การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากโครงการผลิตไฟฟ้า
25 การย้ายถิ่นภายในประเทศ : ปัจจัยกำหนดและผลกระทบทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
26 การย้ายถิ่นภายในประเทศ : ปัจจัยกำหนดและผลกระทบทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
27 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ
28 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ
29 การวิเคราะห์ปรอท แคดเมี่ยม และตะกั่ว ในน้ำที่มาจากแหล่งน้ำที่มีการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
30 การวิเคราะห์ปรอท แคดเมี่ยม และตะกั่ว ในน้ำที่มาจากแหล่งน้ำที่มีการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
31 การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
32 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการวางไข่และการพัฒนาการของตัวอ่อนทากเปลือย
33 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการวางไข่และการพัฒนาการของตัวอ่อนทากเปลือย
34 การศึกษาผลของพันธุกรรม, สิ่งแวดล้อมและ interactions ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีต่อการเจริญเติบโตของปลา rainbow trout (Salmo gairdnori Richardson)
35 การศึกษาผลของพันธุกรรม, สิ่งแวดล้อมและ interactions ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีต่อการเจริญเติบโตของปลา rainbow trout (Salmo gairdnori Richardson)
36 การศึกษาสถานภาพและปัญหาของครูที่สอนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
37 การศึกษาสภาพและแนวโน้มการใช้ที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงตอนกลาง โดยใช้เทคนิครีโมท เซนซิ่ง
38 การศึกษาสภาพและแนวโน้มการใช้ที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงตอนกลาง โดยใช้เทคนิครีโมท เซนซิ่ง
39 การศึกษาสิ่งแวดล้อมโดยภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
40 การศึกษาสิ่งแวดล้อมโดยภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
41 การศึกษาและวิจัยวัตถุมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
42 การศึกษาและวิจัยวัตถุมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
43 การสื่อสารระหว่างองค์กร การประสานงาน และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้สิ่งแวดล้อม
44 การสื่อสารระหว่างองค์กร การประสานงาน และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้สิ่งแวดล้อม
45 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีการทางเกษตรแบบยั่งยืน
46 การเปรียบเทียบบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างบ้านสวนพลูกับบ้านหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
47 การเปรียบเทียบลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์กับการสอนแบบบรรยาย
48 การเปรียบเทียบลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์กับการสอนแบบบรรยาย
49 การเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของน้ำในแม่น้ำปัตตานีหลังการสร้างเขื่อนบางลางและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
50 การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา
51 การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา
52 การใช้ทรัพยากรป่าชายเลนกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
53 การใช้ทรัพยากรป่าชายเลนกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
54 การใช้นกเป็นตัวแสดงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
55 การใช้นกเป็นตัวแสดงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
56 การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาอาชีพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
57 การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาอาชีพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
58 การใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญทำนายปรากฎการณ์น้ำท่วมฉับพลันอันเป็นผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ตัวเมือง
59 การใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมทำนายการชะล้างพังทลายของดิน อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนา
60 การใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมทำนายการชะล้างพังทลายของดิน อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนา
61 การใช้แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เฉพาะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นประถมปีที่ 3
62 การใช้แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เฉพาะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นประถมปีที่ 3
63 ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรในประเทศไทย
64 ความรู้ ทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้ยาปราบศัตรูพืชและแหล่งข่าวสารเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
65 ความรู้ ทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้ยาปราบศัตรูพืชและแหล่งข่าวสารเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
66 ค่านิยมของนักหนังสือพิมพ์ไทยรายวันที่มีต่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
67 ค่านิยมของนักหนังสือพิมพ์ไทยรายวันที่มีต่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
68 คุณภาพของน้ำบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
69 คุณภาพของน้ำบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
70 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม I. น้ำเสีย
71 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม I. น้ำเสีย
72 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม I. น้ำเสีย
73 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม I. น้ำเสีย
74 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม II. ดิน และน้ำใต้ดิน
75 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม II. ดิน และน้ำใต้ดิน
76 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม II. ดิน และน้ำใต้ดิน
77 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโคนม II. ดิน และน้ำใต้ดิน
78 ชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในสังคมป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
79 ต้นไม้ที่ผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
80 ต้นไม้ที่ผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
81 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม: การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท
82 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม: การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท
83 ทางเลือกของการจัดการความขัดแย้ง: กรณีโครงการนำร่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่เตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
84 ทางเลือกของการจัดการความขัดแย้ง: กรณีโครงการนำร่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่เตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
85 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการจัดการ และการหาจำนวนของปัจจัยที่จำกัดการให้ผลผลิตของข้าวนาสวนนาน้ำฝน
86 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการจัดการ และการหาจำนวนของปัจจัยที่จำกัดการให้ผลผลิตของข้าวนาสวนนาน้ำฝน
87 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการจัดการและปัจจัยจำกัดการผลิตข้าวนาสวนในพื้นที่นาน้ำฝน
88 ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำลายระบบของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
89 ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำลายระบบของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
90 ปัญหาและความต้องการได้รับความรู้เรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกร:ศึกษาเฉพาะกรณีเขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร
91 ผลกระทบทางด้านประชากรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
92 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซลในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
93 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซลในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
94 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาพลังงาน
95 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาพลังงาน
96 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนเขาแหลม
97 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนเขาแหลม
98 ผลของสิ่งแวดล้อมในดินต่อการดูดซับสารรังสีของต้นข้าวสาลี
99 ผลของสิ่งแวดล้อมในดินต่อการดูดซับสารรังสีของต้นข้าวสาลี
100 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา
101 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา
102 พลวัตของออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ: กรณีศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
103 พลวัตของออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ: กรณีศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
104 ระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
105 ระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
106 ระบบสารสนเทศทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำหรับลุ่มน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย
107 รูปแบบการทําความเข้าใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนจากสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม
108 รูปแบบการทําความเข้าใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนจากสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม
109 ศักย์ของน้ำผิวดินจากพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติและไร่ร้างบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
110 ศักย์ของน้ำผิวดินจากพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติและไร่ร้างบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
111 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่ากับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
112 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่ากับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
113 สนามกอล์ฟกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
114 สนามกอล์ฟกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
115 สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนชายฝั่งทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนใน
116 สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนชายฝั่งทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนใน
117 สิ่งแวดล้อมกับงานวิจัยข้าว
118 สิ่งแวดล้อมทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นตอนต้น
119 สิ่งแวดล้อมทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นตอนต้น
120 สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อมาตรฐานพันธุ์และวิทยาการเมล็ดพันธุ์บางอย่างของพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
121 อ.บ.ต.พร้อมจริงหรือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
122 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ดข้าว
123 อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นของสิ่งแวดล้อมต่อการผลิตนม และความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โคนมเอเอฟเอส (แอพเพนดิกซ์ 3)
124 อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นของสิ่งแวดล้อมต่อการผลิตนม และความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โคนมเอเอฟเอส (แอพเพนดิกซ์ 3)
125 โครงการจัดกิจกรรมสำหรับชมรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทดลอง
126 โครงการจัดกิจกรรมสำหรับชมรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทดลอง
127 โครงการพัฒนาวัสดุการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
128 โครงการพัฒนาวัสดุการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
 
แผนที่