การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ “แนวทางการจัดการปัญหากลิ่นรบกวน” พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
 
  ชื่อโครงการภาษาไทย การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ “แนวทางการจัดการปัญหากลิ่นรบกวน” พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
  ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Nuisance Odor Management in Ampor Meuang Samutprakan Province
  ชนิดโครงการ โครงการ
  ปีงบประมาณ 2552
  ชื่อหน่วยงาน
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง _
  ผู้รับผิดชอบโครงการ
  หัวข้อหลัก
  ประเด็น
  ที่ปรึกษา/บริษัทผู้รับจ้าง
  วงเงินงบประมาณ 0
  งบประมาณที่ใช้จริง _
  แหล่งเงินทุน งบประมาณแผ่นดิน
  วันที่เริ่มต้นโครงการ
  วันที่สิ้นสุดโครงการ
  สถานะโครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  ประเภทโครงการ โครงการ
  แหล่งกำเนิดมลพิษที่เกี่ยวข้อง โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประเภทฟอกหนัง อาหาร อาหารสัตว์
  สารพิษที่เกี่ยวข้อง ไฮโดรเจนซัลไฟด์, เมอร์แคปแทน, มีแทน
  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ _
  จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประมาณ _
  พื้นที่โครงการ จ.สมุทรปราการ
  ผลที่ได้
 
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ไม่พบเอกสาร
เลขทะเบียน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ภาพหน้าปก
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักพิมพ์
เลขเรียก
ปีที่พิมพ์
วันที่รับสื่อ
 
  ข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวข้องในห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร
1 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ “แนวทางการจัดการปัญหากลิ่นรบกวน” พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เล่มที่ 1
 
  โครงการที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับ ชื่อโครงการ
1 Continuous emission monitoring systems from industrial sources
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ “แนวทางการจัดการปัญหากลิ่นรบกวน” พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
3 การพัฒนาและสร้างระบบสาธิตการกำจัดฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรมโม่ บด และย่อยหิน
4 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศโรงงานอุตสาหกรรม
5 คู่มือปฏิบัติการสำหรับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม
6 ระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและเสียงในกทม. และปริมณฑล พ.ศ. 2535
7 ระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและเสียงในประเทศไทย พ.ศ. 2537
8 รายงานของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ปัญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพและการแก้ไข
9 แผนปฏิบัติการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
10 โครงการการจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยเทคโนโลยีป้องกันมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
11 โครงการการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554
12 โครงการควบคุมและป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
13 โครงการคืนฟ้าใสให้ชุมชน กิจกรรมศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งโทรศัพท์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบการระบายฝุ่นละอองจากโรงโม่ บดและย่อยหินในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
14 โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจังหวัดสมุทรปราการ
15 โครงการดำเนินงานตามแผนแม่บทการควบคุมการเผาในที่โล่ง กิจกรรมข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
16 โครงการตรวจสอบและบันทึกผลมลพิษจากอุตสาหกรรม
17 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายการติดตามตรวจสอบผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอย่างต่อ
18 โครงการพัฒนาการตรวจสอบและกลไกทางตลาดในการควบคุมมลพิษทางอากาศอุตสาหกรรม
19 โครงการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานอากาศเสียจากอุตสาหกรรม
20 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของค่าความทึบแสงถึงปริมาณฝุ่นละออง จากการใช้ระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (CEMs) ที่ระบายจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
21 โครงการศึกษาปริมาณการระบายสารปรอทและโลหะหนักจากกระบวนการเผาไหม้ของอุตสาหกรรม
22 โครงการศึกษาลักษณะและแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่แม่เมาะ
 
แผนที่