การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและความสัมพันธ์กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
 
  ชื่อโครงการภาษาไทย การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและความสัมพันธ์กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
  ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
  ชนิดโครงการ งานวิจัย
  ปีงบประมาณ
  ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ผู้รับผิดชอบโครงการ ทักษิณ อาชวคม
  หัวข้อหลัก เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง
  ประเด็น ความเสี่ยงและผลกระทบ
  ที่ปรึกษา/บริษัทผู้รับจ้าง
  วงเงินงบประมาณ
  งบประมาณที่ใช้จริง
  แหล่งเงินทุน
  วันที่เริ่มต้นโครงการ
  วันที่สิ้นสุดโครงการ
  สถานะโครงการ
  ประเภทโครงการ งานวิจัย
  แหล่งกำเนิดมลพิษที่เกี่ยวข้อง
  สารพิษที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
  จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประมาณ
  พื้นที่โครงการ
  ผลที่ได้ -
 
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ไม่พบเอกสาร
เลขทะเบียน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ภาพหน้าปก
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักพิมพ์
เลขเรียก
ปีที่พิมพ์
วันที่รับสื่อ
 
  ข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวข้องในห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร
 
  โครงการที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับ ชื่อโครงการ
1 (คู่มือ) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสานในพื้นที่ระดับตำบล
2 กระจายอำนาจการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ภูมิภาคประชาชนอยู่ที่ไหน
3 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำมูล และแม่น้ำสาขาในจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษา หาดพัทยาน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4 กังหันรักษาสิ่งแวดล้อม
5 การกำหนดมาตรฐานการกำหนดมาตรฐานมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะกรรม
6 การกำหนดเขตพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม บริเวณบึงทุ่งกะโล่ด้วยระบสารสนเทศภูมิศาสตร์
7 การขยายผลเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กรณีศึกษา : อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
8 การค้นหาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการขยะในชีวิตประจำวันของชุมชนนักวิชาการและประชาชนในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการรณรงค์จัดการขยะที่สัมฤทธิผล
9 การคาดคะเนผลผลิตของข้าวโพดจากอิทธิพลของภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
10 การจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง กรณีศึกษา ด้านทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
11 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริเพื่อฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพื้นที่เทศบาล ตำบลชามทะเลสอ
12 การจัดการด้านการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในประเทศไทย
13 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน กรณีศึกษา ลุ่มนำแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
14 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนประมง (บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
15 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาสมาคมหยาดฝน จังหวัดตรัง
16 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา ป่าชุมชนพบค้า ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
17 การจัดการบริเวรหาดกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวรหาดป่าตอง
18 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะของเมืองเชียงใหม่
19 การจัดการมลพิษทางเสียงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสะอาด ในกระบวนการผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
20 การจัดการมูลสัตว์เพื่อสิ่งแวดล้อมชนบท
21 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 14 พืชสมุนไพรและพืชอาหารในป่าชายเลน
22 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 15 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชในป่าชายเลน
23 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 13 ผักพื้นบ้านในป่าชายเลน
24 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (ส่วนเศรษฐกิจและสังคม)
25 การจัดการสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมไทย
26 การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
27 การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานบดย่อยพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม่
28 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปีการศึกษา 2542
29 การจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตปลานิลในภาคเหนือ
30 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนบ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
31 การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
32 การจัดการและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทย
33 การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และเหล็กกล้า เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
34 การจัดทำฐานข้อมูลจุลลินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
35 การจัดทำต้นฉบับรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
36 การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
37 การจัดทำมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
38 การจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
39 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรอุดรธานี 4 (หนองสำโรง) ซึ่งตั้งอยู่ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
40 การจัดทำรายงานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)ในการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว(เกาะช้าง จ.ตราด)
41 การจัดทำสื่อบูรณาการความรู้ ความรัก ความหวงแฟนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และศิลปะพื้นบ้านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
42 การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนบน
43 การจัดสมดุลโหลดแบบพลวัตสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
44 การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย
45 การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย
46 การตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสยามเบย์วิวและสยามเบย์เชอร์ (2549/2)
47 การตรวจติดตามคุณภาพอากาศแบบ Real-time ในสิ่งแวดล้อมเมือง โดยการใช้เครื่องตรวจวัดจากภาคพื้นดิน ชุดอุปกรณ์นาโนเทคโนโลยีก๊าซเซ็นเซอร์ชนิดทินออกไซด์ และภาพถ่ายดาวเทียมผ่านระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์แบบอินเตอร์เน็ท
48 การตรวจวัดระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลงของชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน
49 การตรวจวิเคราะห์มลภาวะบางประการของอากาศในเขตเทศบาลนครเมืองพิษณุโลก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
50 การตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนในระบบทางเดินอาหาร จากบริเวณอ่าวแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี)
51 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
52 การตรวจเมทติ้งไทป์ของเชื้อ Cryptococcusneoformans ที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่
53 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชต่อสภาวะเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
54 การติดตามคุณภาพน้ำทางด้านชีวภาพและเคมี เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของต้นน้ำ และลุ่มแม่น้ำปิง
55 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
56 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค (ภาคใต้) : การประเมินสถานภาพปัญหาคราบน้ำมันและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้
57 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างท่าเรือไทยอาซาฮี
58 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสางมีชีวิตในบริเวณแนวสายเคเบิลใต้น้ำโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว(เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธาน
59 การติดเชื้อปรสิต การปนเปื้อนแคดเมียมในผักและจุลินทรีย์ที่ทนและดูดซับแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
60 การตีค่าบริการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ: กรณีศึกษาดอยอินทนนท์
61 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และระบบการตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตร
62 การถ่ายโอนงานด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
63 การทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
64 การทดสอบผลผลิต ความต้านทานโรคและแมลง และความทนต่อ สภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของข้าว
65 การทำนายการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์
66 การนำส่งของเภสัชภัณฑ์ในวัสดุเพื่อระงับอาการปวดกล้ามเนื้อและโรคข้อ(ภายใต้แผนงานวิจัยนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
67 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
68 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
69 การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับกรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
70 การบูรณาการงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนตำบลในการพัฒนาศักยภาพของชาวประมงบ้านแหลมตะลุมพุกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อแก้ปัญหาความยากจน กรณีศึกษา:บ้านแหลมตะลุมพุก ม.2 แหลมตะลุมพุก อ.ปากน้ำ จ.นครศรีธรรมราช (พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล)
71 การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
72 การปฏิบัติงานของผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในชนบทของภาคตะวันตกของประเทศไทย
73 การปฏิบัติงานของพัฒนากรในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชนบทในภาคตะวันตกของประเทศไทย
74 การปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในสิ่งแวดล้อม
75 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของบุคลากรวิทยุชุมชน ในพื้นที่ภาคกลางตะวันตก
76 การประมวลองค์ความรู้ การนำสาหร่ายมาใช้ในทางเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
77 การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
78 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ผักแบบไร้ดิน ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษและผักทั่วไป
79 การประเมินการปนเปื้อนของอะทราซีนในสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคเรดิโออิมมูโนเอสเสย์
80 การประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ประจำปี 2550
81 การประเมินความต้องการจำเป็นของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
82 การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดละสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารของผักสดเพื่อการส่งออก
83 การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดและสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารเพื่อการส่งออก
84 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก
85 การประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่อุตสหากรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
86 การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต
87 การประเมินคุณภาพน้ำ โดยใช้ดัชนีทางด้านชีวภาพเพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของต้นแม่น้ำแม่กลางบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
88 การประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549)ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 3
89 การประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549)ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 3
90 การประเมินผลกระทบจากการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในเด็กนักเรียนจังหวัดชลบุรี
91 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงสีข้าวโดยหลักการเมินวงจรชีวิต
92 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (จังหวัดปัตตานี)
93 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง ต่อสุขภาพจากการบริโภคสัตว์น้ำจืดของประชาชนในพื้นที่ ที่มีการปนเปื้อนสารแคดเมี่ยม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
94 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงทางสุขภาพ่จากการบริโภคอาหารของประชาชนในพื้นที่มีการปนเปื้อนสารเคดเมี่ยมอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
95 การประเมินผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดสงขลา
96 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต2
97 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต2
98 การประเมินผลทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง
99 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ สกว. ให้ทุนสนับสนุนในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2545
100 การประเมินผลโครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและชนบท สนับสนุนโครงการร้อยเอ็ดก้าวหน้า
101 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐระดับอำเภอ จังหวัด และเขต ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น
102 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐระดับอำเภอ จังหวัดและเขตในพื้นที่รับผิดชอบของสคร.ที่6
103 การประเมินศักยภาพทางนิเวศวิทยาและยุทธวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
104 การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น
105 การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณี โรงงานอุตสาหกรรม
106 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม
107 การปลูกฝังพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยด้วยการใช้ชุดการสอนแบบโครงงาน
108 การปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้รักสิ่งแวดล้อมด้วยแบบฝึกกิจกรรมการบ้านและการปฎิบัติจริง
109 การปลูกฝังในคุณค่าของ "จิตสำนึกพอเพียงและยั่งยืน" เพื่อการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แบบยั่งยืน สมดุลและเป็นธรรม
110 การผลิตน้ำหมักจากมันสำปะหลังโดยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักในขั้นตอนเดียวกันเพื่อใช้สำหรับกลั่น เป็นเอทานอลระดับชุมชน (โครงการใหญ่) การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
111 การผลิตสินค้าจากทรัพยากรไม้ ภายใต้มาตรการทางการค้าและสิ่งแวดล้อม
112 การพัฒนากฎหมายในส่วนของการมีส่วนร่วมขององค์การพัฒนาเอกชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
113 การพัฒนากระบวนการประเมินตามสภาพจริง วิชา สุขภาพสิ่งแวดล้อม
114 การพัฒนากลไกการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางนิเวศเชิงยุทธศาสตร์ ; กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิ
115 การพัฒนาการบำบัดของเสียภายในห้องปฏิบัติการ : ของเสียจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
116 การพัฒนาการลดขนาดการเตรียมตัวอย่างแบบออนไลน์สำหรับการวิเคราะห์มลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วยโครมาโทกราฟี
117 การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา โดยใช้บทเรียนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอนอ่านและเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
118 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
119 การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้า โดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซี แมชชิ่นนิ่ง เซ็นเตอร์
120 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ
121 การพัฒนาดัชนีสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
122 การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
123 การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ ้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมใน จ. สุราษฎร์ธานี
124 การพัฒนานักเรียนโรงเรียนและชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
125 การพัฒนานาโนพาร์ติเคิลแอ็ดจูแวนท์จากวัสดุจำพวกพอลิแซคคาไรด์ เพื่อระบบต้นแบบการนำส่งสารก่อภูมิแพ้ เพื่อการกระตุ้นการตอบสนองภูมิคุ้มกัน (โครงการใหญ่:นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง)
126 การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใช้รังสีอาทิตย์เพื่อลดพลังงานช่วงต้นก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอล ในชุมชนตัวอย่าง (โครงการใหญ่) การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
127 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เด็กวัยเรียน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันชุมชน ภาคตะวันออก
128 การพัฒนาระบบการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
129 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง เพื่อการศึกษาวิจัยและการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล และสิ่งแวดล้อม
130 การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันสำหรับวิเคราะห์สารตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยปฎิกริยาการคายความร้อน
131 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจในบริบทไทย
132 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน "ขยะศึกษา" ที่ส่งเสริมความตระหนังและพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม
133 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าขอนยาว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
134 การพัฒนาวิธีตรวจวัดอะบาเมคติน เพื่อใช้ในการติดตามการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและอาหาร โดยใช้เทคนิค HPLC
135 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อม
136 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 4
137 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
138 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
139 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
140 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
141 การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษาภูหินลาดช่อฟ้าเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
142 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ "มหาวิทยาลัย-โรงเรียน" เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
143 การพัฒนาแกลบเพื่อการสังเคราะห์ MCM-41 มีโซพอรัสโมเลคิวลาร์ซีฟ เพื่องานทางสิ่งแวดล้อม
144 การพัฒนาแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีสไมโครชิพสำหรับงานวิเคราะห์ทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม
145 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายอายุการใช้งานที่ปลอดการบำรุงรักษาของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ในสิ่งแวดล้อมทะเล
146 การพัฒนาและสร้างหุ่นยนต์บินต้นแบบเพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมและการตรวจการณ์บรรเทาภัย
147 การพัฒนาโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเด็กวัยอนุบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
148 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเชียงใหม่
149 การฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
150 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
151 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
152 การมีส่วนร่วมของชาวเขาเผ่าม้งบ้านดอยปุยช่างเคี่ยน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
153 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษา บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
154 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปัตตานี
155 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ริมแม่น้ำมูนและแม่น้ำสาขาในจ.อุบลฯ : กรณีศึกษา หากบุ่งสะพัง ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลฯ
156 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ริมแม่น้ำมูนและแม่น้ำสาขาในจ.อุบลฯ : กรณีศึกษาหาดคูเดื่อ ต.จาระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ
157 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
158 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ เขาคิชกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
159 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
160 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี
161 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองเปรมประชากร
162 การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
163 การมีส่วนร่วมของอาสาพัฒนาชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
164 การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
165 การมีส่วนร่วมในกาาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
166 การมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนริมน้ำมูลและแม่น้ำสาขาใน จ.อุบลฯ
167 การมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนริมน้ำมูลและแม่น้ำสาขาใน จ.อุบลฯ : กรณีศึกษาหาดพัทยาน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลฯ
168 การมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนริมน้ำมูลและแม่น้ำสาขาใน จ.อุบลฯ : กรณีศึกษาแก่งสะพือ ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ
169 การยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของท้องถิ่น
170 การย่อยเส้นใยมะพร้าวจากเปลือกมะพร้าวสดที่เหลือจาก การผลิตมะพร้าวแก้วโดยไม่ทำให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
171 การรับรู้และความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่ : การสำรวจในระยะต้นแผน 6
172 การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานกะโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1-13 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
173 การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของคนกรุงเทพมหานคร
174 การวิจัยการจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน
175 การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
176 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์องค์ความรู้กฏระเบียบของชุมชนและวิธีปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายชุมชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้ที่สูง
177 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุเหลือใช้ กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์โลหะแผ่น
178 การวิจัยและพัฒนาจุลลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม
179 การวิจัยและพัฒนาฝ้ายสีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
180 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเท็คโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
181 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย อ.บ.ต.ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
182 การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
183 การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวสารทางด้านสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
184 การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
185 การวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมแบบหลายธาตุพร้อมกันโดยใช้รังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงาน
186 การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของสิ่งแวดล้อม : จากข้อมูลของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลา
187 การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของสิ่งแวดล้อม: จากข้อมูลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลา
188 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 3/2 ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
189 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู (ระยะที่ 3/2 และ 4 ถนนทางหลวง เลขที่ 228 หนองบัว-ชุมแพ) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
190 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทรอุดรธานี 4 (หนองสำโรง) ซึ่งตั้งอยู่ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
191 การวิเคราะห์สถานภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดชัยนาท
192 การวิเคราะห์หาแคดเมียมปริมาณน้อยในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางคลินิกวิทยาด้วยการเพิ่มความเข้มข้นโดยวิธีการสกัดแบบคลาวด์พอยท์ควบคู่กับเทคนิคอิเล็คโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชัสเปคโตรเมตรีโดยใช้แพลตตินัมเป็นตัวโมดิไฟเออร์แบบถาวร
193 การศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การศึกษาทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน ผู้บริหารและผู้วางนโยบาย
194 การศึกษาการจัดทำน้ำสกัดชีวภาพจากของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทร้านขุนณรงค์โคราช
195 การศึกษาการปนเปื้อนสารตกค้างกลุ่ม Endocrine Disruptor Compound (EDCs)ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศ
196 การศึกษาความต้องการทางโภชนาการของกุ้งแช่บ๊วย Penaeus merguiensis เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
197 การศึกษาความต้องการใช้บริการและรับคำปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
198 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
199 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมผ่านระบบVideo Conference ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
200 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน การบริการและกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
201 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานธุรการภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
202 การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตในสถานศึกษาของนิสิต
203 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและความสัมพันธ์กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
204 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
205 การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคต
206 การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินเพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (biondicatior) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
207 การศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้ง จากชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่งทะเลแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี)
208 การศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์และการตอบสนองต่อสารพิษในสิ่งแวดล้อม
209 การศึกษาจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแผนการอนุรักษ์ จากชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
210 การศึกษาชนิดและความหนาแน่นของสัตว์หน้าดิน และผลกระทบคุณภาพน้ำและดินตะกอน บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี (ภายใต้แผน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมฉบังจังหวัด
211 การศึกษาด้าน Water Resource Engineering และ Water Impact Studies สำหรับใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยี ประเทศพม่า
212 การศึกษาทางชีววิทยา และ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของนากุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
213 การศึกษาทางชีววิทยาและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของนากุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
214 การศึกษาประสิทธิภาพและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเลือกระบบบำบัดน้ำเสียในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของฟาร์มสุกร
215 การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านเสียงจากการจราจร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
216 การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
217 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในประเทศไทย
218 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพ-ปัจจัยด้านดิน
219 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน(ปัจัยด้านภูมิอากาศ)
220 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการรอดชีวิตของ Fecal Coliform และ Fecal Streptococci ในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
221 การศึกษาปัญหาและสิ่งแวดล้อมในการอ่านภาษาอังกฤษของ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2520
222 การศึกษาผลกระทบของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังจากเรือขนถ่ายสินค้าต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
223 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการความรู้แบบองค์รวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
224 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจากการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย
225 การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตกระเบื้องเซรามิคสำหรับปูพื้นในประเทศไทยโดยใช้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
226 การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยว ณ เกาะพีพี
227 การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานธุรกิจเรือเพื่อการท่องเที่ยวกรณีศึกษา:อ่าวฉลอง อ่าวปอ หาดป่าตอง
228 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยแปลงพื้นที่สีเขียวให้มีสิ่งปลูกสร้างประเภททาวเฮาส์ และอาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษา ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
229 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทรุดตัวของพื้นดินในกรุงเทพมหานคร
230 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชนจากน้ำทิ้งน้ำเสียของกระบวนการฟอกย้อมผ้าไหมและพัฒนาเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม
231 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
232 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคที่ใช้กากมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ
233 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และมาตรการป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
234 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการออกแบบรายละเอียดกระเช้าลอยฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 6 แห่ง บริเวณเชิง ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
235 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำฮัจยี ประเทศพม่า
236 การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
237 การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนเขตเทศบาลเมืองยะลา
238 การศึกษาพฤติกรรมมและการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบคำถามเชื่อมโยงประสบการณ์
239 การศึกษาพื้นฐานความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และการปฏิบัติตนของประชาชนชาวไทย ในชนบทที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
240 การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EEA)
241 การศึกษาระดับโทลูอีนและไซลีนในสิ่งแวดล้อมการทำงานและชีววัตถุในคนงานโรงงานผลิตสี
242 การศึกษารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนในการแปรรูปผักผลไม้ดอง กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
243 การศึกษารูปแบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินจากการกร่อนดินในพื้นที่ดินทราย : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่อง การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
244 การศึกษาลักษณะทางสิ่งแวดล้อมของน้ำในบริเวณที่มี การทำนากุ้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
245 การศึกษาวิจัยลักษณะเฉพาะสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง
246 การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงสภาพและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ผู้ปฏิบัติงานมีอาการปวดเมื่อย
247 การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะชุมชนให้แก่ท้องถิ่น
248 การศึกษาวิจัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
249 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยสาธิตและปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชน ตามแนวพระราชดำริการส่งเสริมเผยแพร่และการบริการทางวิชาการแก่สังคม
250 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการรายวิชามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม
251 การศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและประยุกต์ใช้ในการกำหนดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสารโทลูอีน
252 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)ในการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
253 การศึกษาวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในดินตะกอนบริเวณอ่าวแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี)
254 การศึกษาศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
255 การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นภาคกลาง การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
256 การศึกษาส่งเสริมการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
257 การศึกษาสถานการณ์สุขภาพ ความรู้ ความเชื่อ พฤติกรรมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านท้องคุ้ง ต.นาขำ อ.เมือง จ.ชลบุรี
258 การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพ และปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
259 การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
260 การศึกษาสถานภาพงานวิจัย พ.ศ. 2535-2539 เพื่อการวางนโยบายและแผนการวิจัยของชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
261 การศึกษาสถานภาพงานวิจัยของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2527 : งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
262 การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของปริมาณโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อโลหะแคดเมี่ยมและตะกั่ว ในน้ำนมสดและผลิตภัณฑ์นมสดที่ผลิตในประเทศไทย
263 การศึกษาสภาพการจัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
264 การศึกษาสภาพการจัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเขตการศึกษา 1
265 การศึกษาสภาพความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานเพื่อลดการเดินทางและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม:กรุงเทพมหานคร
266 การศึกษาสภาพปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณ สระตราวอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ
267 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตวิทยาในการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
268 การศึกษาส่วนของดีเอ็นเอที่ควบคุมการแสดงออกของยีนของแบคทีเรียที่ตอบสนองต่อสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม
269 การศึกษาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (บางชนิด) จากภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ภายใต้ชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
270 การศึกษาสิ่งแวดล้อมประเภทศิลปกรรมของวัด 17 แห่ง ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
271 การศึกษาหาแนวทางการจัดตั้งเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เมืองนครเดิด จังหวัดเพชรบูรณ์
272 การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย
273 การศึกษาอัตราการสะสมของสารพิษโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมแท่งตะกอนดิน บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก โดยเทคนิค Pb-210 radiometric dating
274 การศึกษาเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต
275 การศึกษาเบื้องต้นด้านสถานภาพและความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
276 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
277 การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสิ่งแวดล้อมของไทยกับญี่ปุ่น: กรณีการจัดการน้ำเสียในภาคอุตสาหกรรม
278 การศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีหลักเกณฑ์และเครื่องชี้วัด
279 การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทซบาลตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
280 การศึกษาเพื่อประเมินค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
281 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู รวมบทคัดย่อผลงาน วิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ (การเปรียบเทียบลักษณะมุ่ง อนาคตของ นร.ชั้น ม.3 ในวิชาสังคมศึกษาเรื่อง ปัญหา สิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์กับสอนแบบบรรยาย
282 การศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างลุ่มน้ำเพชรบุรี
283 การศึกษาแนวทางในการจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
284 การศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ณ สถานที่กองมูลฝอยบริเวณหาดอมรา เทศบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
285 การศึกษาและติดตามตรวจลสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขต 42 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีงบประมาณ 2550
286 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธุ์ของปลวกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
287 การศึกษาและพัฒนาเก้าอี้พับเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม
288 การศึกษาและพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบด้านการบริการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
289 การศึกษาโลหะหนัก (บางชนิด) จากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ภายใต้ชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
290 การส่งเสริมการพึ่งตนเองของประชาชนในงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 7
291 การสร้างฐานข้อมูลคำศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อม
292 การสร้างฐานข้อมูลชื่อหมู่บ้านในประเทศไทย เพื่อการศึกษาลักษณะองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐาน
293 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสำหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
294 การสลายตัวของโลหะสีเคลือบผิวโลหะและพลาสติก : การศึกษาการสลายตัวของวัสดุจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและพัฒนาวิธีป้องกัน
295 การสอนกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย
296 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืชบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
297 การสำรวจคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในประเทศไทย
298 การสำรวจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในประเทศไทย
299 การสำรวจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาเผ่าม้งในประเทศไทย
300 การสำรวจคุณภาพสิ่งก่อสร้างประปาขนาดเล็ก ปี 2525-2534 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัย สิ่งแวดล้อม 12
301 การสำรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของชาวเขาเผ่าลีซอและมูเซอ ในหมู่บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
302 การสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณลุ่มน้ำทะเลน้อย : การสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณลุ่มน้ำทะเลน้อย
303 การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อมของการพัฒนาความร่วมมือบริเวณสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
304 การสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมและประชากรปลาในอ่างเก็บน้ำท่วมจระเข้มาก
305 การสำรวจสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดลพบุรี
306 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่ม ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในภาคเหนือของไทย
307 การหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา จากบริเวณอ่าวแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี)
308 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศออสเตรเลีย
309 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ในเขตการศึกษาพื้นฐานกรุงเทพมหานคร เขต 2
310 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ในเขตการศึกษาพื้นฐานกรุงเทพมหานคร เขต 2
311 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนในเขตภาคกลาง
312 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
313 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
314 การออกแบบและสร้างระบบโพลอินเจกชันอะนาลิซีส สำหรับการประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
315 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและเภสัชกรรม (ปีที่ 5)
316 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและประยุกต์กับการวิเคราะห์ ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางเภสัชกรรม
317 การเตรียมข้อมูลสำหรับการศึกษาทบทวนสถานภาพ และแนวโน้มการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) ของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจา เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
318 การเปรียบเทียบความหลากหล้าของชนิดของผีเสื้อกลางวันระหว่างป่าเต็งรังปละป่าดิบแล้งในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา
319 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำในสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการชลประธานน้ำเค็มเพื่อกากรเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
320 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของฝั่งทะเลหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยรีโมทเซนซิ่ง
321 การเปลี่ยนแปลงประชากรสัตว์น้ำทะเล บริเวณชายฝั่งแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี)
322 การเปิดรับการสื่อสารที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
323 การเฝ้าคุมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านชีวภาพของคนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารตะกั่วในโรงงานที่ใช้ตะกั่วเป็นหลักในการผลิตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
324 การเฝ้าคุมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านชีวภาพของคนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารตะกั่วในโรงงานที่ใช้สารตะกั่วเป็นหลักในการผลิตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
325 การเฝ้าคุมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านชีวภาพของคนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารแมงกานีสเป็นหลักในการผลิตใน เขตจังหวัดสมุทรปราการ
326 การเฝ้าคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมและทางด้านชีวภาพของคนงานที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังประเภทผลิตตะปู น๊อต และสกรู
327 การเฝ้าคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมและทางด้านชีวภาพของคนงานที่เกี่ยวข้องกับสารพิษกำจัดแมลงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
328 การเฝ้าคุมระดับเสียงดังในสิ่งแวดล้อมและสมรรถภาพการได้ยินของคนงานที่ทำงานในโรงงานผลิตภาชนะโลหะในเขต จังหวัดสมุทรปราการ
329 การเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อออกนอกโรงพยาบาลระยองไปสู่สิ่งแวดล้อม
330 การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมของการทำงานและสุขภาพของคนงานที่เกี่ยวข้องกับแมงกานีส, ตะกั่ว, ยาฆ่าแมลง และเสียงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มกราคม สิงหาคม 2527
331 การเร่งรัดถ่ายทอดเทคโนโลยีพันธุ์อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
332 การเลี้ยงสุกรกึ่งชีวภาพเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
333 การเลือกขนาดของโรงกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับชุมชนชนบท (โครงการใหญ่) การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชน ด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร
334 การแก้ปัญหาความยากจนโดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม กรณีศึกษาพื้นที่และเส้นทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงระดับประเทศอินโดจีนบริเวณเขาพนมรุ้ง-เมืองต่ำ-บ้านบุ อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
335 การแพร่กระจายของสารป้องกันและกำจัดศัตรพืชจากแปลงเพาะปลูกมะลิสู่สิ่งแวดล้อมทางอากาศ ดิน และน้ำ (37.1)
336 การแพร่กระจายและการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของสาร Di (2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) ในน้ำผิวดิน
337 การแพร่กระจายและสะสมของสารปรอทในสิ่งแวดล้อมทางทะเล บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก
338 การแยกเชื้อวัณโรคเทียมจากสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ
339 การใช้ความไม่สมดุลย์ขึ้นๆ ลงๆ ในสัตว์น้ำเป็นตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาของความเครียดทางสิ่งแวดล้อมในนิเวศน้ำจืด
340 การใช้ประโยชน์ของน้ำกากส่า สำหรับการผลิตอ้อยเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม
341 การใช้ประโยชน์ของน้ำกากส่าสำหรับการผลิตอ้อยเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม
342 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
343 การใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์ในการบำบัดทางสิ่งแวดล้อม (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
344 การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา
345 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
346 ครุวิจัย-สิ่งแวดล้อมศึกษา
347 ความคิดเห็นของครู-อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เกี่ยวกับการพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
348 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อการสอบข้อเขียนพิสดาร
349 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม
350 ความคิดเห็นของนักเรียน / นักศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
351 ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาต่อการบริหารอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อมการจัดสวัสดิการและการบริการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
352 ความตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของอาจารย์วิทยาศาสตร์
353 ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสะท้อนแนวการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเกษตรกรชาวไทยภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย
354 ความต้องการปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการเจริญเติบโตของข้าว (Environmental Requirements of Rice Crop)
355 ความน่าเชื่อถือในการออกแบบระเบิดหิน และการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
356 ความพร้อมขององค์กรเพื่อการนำใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย ISO 14001 ในโรงพยาบาลพะเยา
357 ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายใน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ
358 ความรู้ ความคิดเห็น พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเขต 1
359 ความรู้ และความตระหนักของประชาชน ในท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลหัวหิน
360 ความรู้ และพฤติกรรมเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนี เขตภาคเหนือตอนบน
361 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ต่อปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
362 ความรู้และความตระหนักต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากครัวเรือนของแม่บ้านชุมชนบ้านเด่นสามัคคี เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
363 ความรู้และความตระหนักในการรักษากฎหมายสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
364 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันและระบบนิเวศป่าแบบต่างๆ ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
365 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายของผีเสื้อและระบบนิเวศป่าแบบต่างๆในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
366 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน : ศึกษากรณีอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
367 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางครอบครัว สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน : กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
368 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
369 ความสามารถในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง
370 ความหลากหลายทางชีวภาพในน้ำสกัดชีวภาพที่ใช้ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
371 ความเสียหายต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องมาจากการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาอาคารประเภทโรงแรม เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
372 คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนพื้นที่สูง
373 คุณภาพชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำของคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม
374 คุณภาพชีวิตชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำของคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม
375 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาในประเทศไทย
376 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาในประเทศไทย
377 งานศึกษาด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา งานศึกษาผลกระทบทางสังคม งานศึกษาผลกระทบทางสุขอนามัยและงานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองโพแทช จังหวัดอุดรธานี
378 จัดทำระบบช่วยตัดสินใจ (DSS) เพื่อการจัดการทรัพยากรในมิติชุมชน เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเครือข่ายชุมชน
379 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน บริเวณจุดปล่อยน้ำเสีย อ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี)
380 ฐานข้อมูลเพื่อการจัดบริการทางวิชาการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภาคกลางตอนบน
381 ดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรายจังหวัดของประเทศไทย
382 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบน
383 ติดตามและจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปัองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
384 ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา-โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ ศึกษาและโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
385 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก และพื้นที่ใกล้เคียง : ตะกอนพื้นผิวบริเวณ จังหวัดนครนายก
386 ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
387 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ.2548 (ประเมินผลครั้งที่ 2)
388 นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
389 นโยบายรัฐ : บทบาทของผู้นำท้องถิ่นด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
390 บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
391 บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) กับการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
392 บทบาทของชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ในบริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
393 บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีอ่าวนครศรีธรรมราช
394 บทบาทของพืชพรรณ เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ และสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่
395 บทบาทของรัฐในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลจากกิจการอุตสาหกรรม
396 บทบาทของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อการ พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
397 บทบาทของสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
398 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535
399 บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
400 บทบาทพระสงฆ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ : กรณีศึกษาการจัดการป่าต้นน้ำ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
401 บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
402 บทบาทสตรีในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน : กรณีศึกษาตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
403 บล็อคเบาจากกากแร่สังกะสีและเพอร์ไลต์ : ผลการชะโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม
404 ประสิทธิผลการใช้สื่อวีดีทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
405 ประเทศไทยกับสนธิสัญญาพหุภาคีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
406 ประเมินผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสิ่งแวดล้อมกับการจัดสรรเวลาทำกิจวัตรประจำวัน : ศึกษานำร่องกรณีจังหวัดเชียงใหม่
407 ปริมาณโลหะทองแดง ตะกั่ว นิกเกิล อาร์เซนิก สังกะสี แคดเนียม ปรอท และโคบอลต์ในหอยเสียบ (Donax faba Gamelin) บริเวณอ่าวอุดม แหลมฉบัง เกาะลอยศรีราชา และบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถ
408 ปัจจัยกกระบวนการบริหารจัดการและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
409 ปัจจัยทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทางสังคม และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหนังสือแนวคิดเศรษฐกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
410 ปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการทำงานของเอ็นไซม์ CYP2A6 ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงยาและสารก่อมะเร็ง
411 ปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในระบบการศึกษา จังหวัดระยอง พ.ศ. 2535
412 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทางสังคม และลักษณะส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน ขวัญ และพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการในพื้นที่ที่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
413 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
414 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
415 ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของเยาวชนไทย
416 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร
417 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของการเจริญของ Listeria monocytogenes ในอาหารทะเลแช่แข็ง
418 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา
419 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางบ้าน โรงเรียน และท้องถิ่นตามวิถีไทย ที่ส่งผลต่อศักยภาพทางปัญญาของเด็กปฐมวัยในชนบท
420 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ
421 ปัญหาทางกฏหมายในการบริหารงานของรัฐกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองเชียงใหม่
422 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิคซ์ พ.ศ.2527
423 ผลกระทบการเพาะเลี้ยงกุ้งต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
424 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโลก จากก๊าซเรือนกระจกต่อการทำนาข้าว
425 ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผู้บริหารและแรงกดดันจากสังคม ที่มีต่อประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ได้รับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ในประเทศไทย
426 ผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชต่อทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรม
427 ผลกระทบของสารทำละลายจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพในประเทศไทย
428 ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
429 ผลกระทบจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล
430 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพในระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่ง เขตพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง
431 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจาก โครงการอีสานเขียว : ศึกษากรณีบ้านหม้อ อ.เมือง จ. มหาสารคาม
432 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซล ในเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดสมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์
433 ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซล
434 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรหลังอุทกภัยในพ.ทลุ่มชายเขาต.นานกกกอ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
435 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรหลังอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำชายเขา ตำบลนานกกา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
436 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงปลานิลในกระชังเชิงพาณิชย์ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี (โครงการวิจัยต่อเนื่อง 49-50)
437 ผลการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยชุดสื่อพลังงาน
438 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
439 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
440 ผลการใช้วิธีสอนแบบค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
441 ผลการให้ความรู้และการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
442 ผลของการพัฒนาระบบนิเวศน์ที่มีต่อลักษณะทางอุทกวิทยาของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
443 ผลของการใช้ตัวแปรด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำพองศึกษา ณ บริเวณแม่น้ำที่เกิดการปนเปื้อนเป็นประจำ
444 ผลของการใช้วัสดุห่อต่างชนิดในการรักษาคุณภาพดอกกล้วยไม้ : การวิจัยการบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
445 ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
446 ผลสัมฤทธิ์ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในโครงการซีฟู้ด แบงค์ในแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน
447 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา โดยการใช้สื่อวีดีทัศน์สอนเทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ในวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
448 ผู้นำสตรีกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
449 พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมที่เน้นสื่อตามธรรมชาติในท้องถิ่น
450 พฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา กศ.บป. สถาบันราชภัฏเชียงราย
451 พัฒนาการด้านแนวคิดและยุทธวิธีของการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
452 พัฒนาความรู้ และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม
453 พัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทยแก่มูลนิธิสถาบันรวมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
454 พิษสารหนูจากสิ่งแวดล้อม : ความสำคัญทางคลินิคกับระดับของสารหนูในน้ำบ่อ
455 พุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
456 ฟาร์มโคนมกับสิ่งแวดล้อม
457 มนุษยศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
458 มลภาวะสิ่งแวดล้อมจากการผลิตยางแผ่นรมควันในโรงรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
459 มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : บทบาทของหน่วยงานท้องถิ่นมุมมองหลักธรรมภิบาล
460 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจเชิงมหภาค และการปรับตัวของภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม : ศึกษากรณี WEEE และ RoHs.
461 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการทำเหมืองแร่ของไทย
462 มิติการพัฒนาและผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม บริเวณระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
463 มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก
464 ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองการบริหารสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการพัฒนาการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวอ.เชียงแสน จ.เชียงราย
465 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ : การใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการ และบริหารพื้นที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ที่สืบเนื่องมาจากธุรกิจเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
466 ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานวิจัย โครงการชุด "ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดช
467 ระบาดวิทยาของการพบเชื้อ B.pseudomallei ในสัตว์และในสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์ที่เป็นโรคเมลิออยโดสีส ที่จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาเบื้องต้น
468 ระบาดวิทยาของการพบเชื้อเลปโตสไปร่าในสัตว์และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์เป็นโรคเลปโตสไปโรซิส ที่จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาเบื้องต้น
469 ระเบียบวิธีเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการแพทย์:ทฤษฎีและการประยุกต์
470 รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาโดยใช้สื่อจากสิ่งแวดล้อม
471 รายงานผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยใช้บทเรียนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอนอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
472 รูปแบบการบริหารจัดการโครงการอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมในประเทศ
473 รูปแบบการใช้ประโยชน์จากส่าเหล้าเพื่อเสริมสร้างรายได้ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยความร่วมมือของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และเกษตรกรผู้ผลิตสุราพื้นบ้าน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
474 ลักษณะของธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูลภาคสมัครใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
475 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนบ้านงิ้วเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
476 วัสดุเส้นใยนาโนราคาถูกจากแร่ไทยโดยวิธีการสังเคราะห์แบบง่ายและไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม
477 ศักยภาพของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา หมู่บ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
478 ศักยภาพความพร้อมและสถานภาพของปัจจัยสิ่งแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(2547-2556)กรณีศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้
479 ศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ : โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบน
480 ศึกษาการสะสมและการแพร่กระจายของวัตถุมีพิษในระบบนิเวศเกษตรและสิ่งแวดล้อม
481 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและออกแบบสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้านครหลวง
482 ศึกษาสภาพการเรียนรู้ และทักษะการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าพันธุ์ช้างกระ (Rhynchostylis Gigantea) เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโนนสง่า สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอด่านขุนทด
483 ศึกษาสภาพปัญหาด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ปีการศึกษา 2545
484 สถานภาพของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชายฝั่งในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
485 สถานภาพทางการคลัง เพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
486 สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่นไท-ลาวในภาคอีสานของประเทศไทยและ สปป. ลาว
487 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้กิจกรรมกลุ่มและเน้นนักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
488 สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนแออัด ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ สงขลา, 2528
489 สารสนเทศสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย
490 สาเหตุที่มีผลต่อค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงของนักศึกษารหัส 50 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
491 สำรวจและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปและแหล่งกำเนิดมลพิษจังหวัดนนทบุรี (2550)
492 สิ่งแวดล้อมกับนโยาบการค้าของประเทศไทย
493 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
494 หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนา และบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุรนารี
495 หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนา และบริการวิชาการด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
496 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
497 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
498 องค์กรพัฒนาเอกชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
499 อณูระบาดวิทยาของเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Streptococci จากสิ่งแวดล้อมที่ก่อเกิดเต้านมอักเสบในโคนม
500 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรม ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนในเขตภาคกลาง
501 อิทธิพลของพันธุกรรมร่วมกันสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอาการโรคจิตที่เกิดจากการเสพสารเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า
502 อุตสาหกรรมชุมชนประเภทปลาหมึกตากแห้ง และการหาแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวคลองสำโรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
503 เครือข่ายการจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
504 เทคนิคชีววิธีกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงปลาบึกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพเนื้อปลาแบบยั่งยืน
505 เทคโนโลยีการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการใช้ที่ดินลุ่มน้ำบนภูเขา จังหวัดเชียงใหม่
506 เทคโนโลยีการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการใช้ที่ดินลุ่มน้ำบนภูเขา จังหวัดเชียงใหม่
507 เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
508 เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องทรัพยากรน้ำของชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
509 เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
510 เศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
511 เศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์การพัฒนาคน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ
512 แนวคิดการเลือกมาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น : กรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างระดับชั้นในจังหวัดเชียงใหม่
513 แนวทางการ จัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
514 แนวทางการทำ SIA: ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
515 แนวทางการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้สารพิษทางการเกษตรในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
516 แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของมรดกทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยจังหวัดสิงห์บุรี
517 แนวทางในการวางแผนระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบน
518 แนวทางในการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม ของตำหนักในวังสุนันทา
519 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม
520 แผนงานวิจัย : การวิจัยศักยภาพและแนวทางพัฒนาสิ่งแวดล้อมอำเภอป่าพะยอมและพื้นที่ใกล้เคียง
521 แผนที่สิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
522 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2550 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราฃดำริ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก "แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำ"
523 แมลงผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศป่า ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
524 แรงจูงใจการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
525 โครงการ การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต
526 โครงการการจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร
527 โครงการการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
528 โครงการการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น : กรณีศึกษาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านแม่แฮง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
529 โครงการการพัฒนาการสกัดด้วยวัฏภาคของเหลวระบบจุลภาคโดยใช้เมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงเป็นตัวพยุงในการหาปริมาณสารออร์แกโนทินจากตัวอย่างน้ำทางสิ่งแวดล้อม
530 โครงการการย้ายถิ่นภายในประเทศ : ปัจจัยกำหนดและผลกระทบทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
531 โครงการการศึกษาทบทวนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
532 โครงการกิจกรรมการสนับสนุนการตรวจประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
533 โครงการคุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเรือนพื้นถิ่นไทยมุสลิมพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย และเรือนพื้นถิ่นมุสลิมในรัฐเปรักและปีนังประเทศมาเลเซีย
534 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้งร้างบริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช : การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้ง บริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
535 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนของประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล
536 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การเติบโตและอัตราการรอดตายของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบางชนิดในวัสดุเพาะชำที่ต่างกัน บริเวณเรือนเพาะชำ ศูนย์วิจัยป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
537 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : เทคนิคการเพาะลำพู เพื่อการปลูกบริเวณทะเลสาบสงขลา
538 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
539 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : พื้นฐานความเป็นมาการวิจัยการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บิรเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
540 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การศึกษาผลของแสงต่อการงอกของเมล็ดไม้ฝาดดอกขาว
541 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ทัศนะที่มีต่อป่าชายเลนของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง : กรณีศึกษาที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
542 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : บทเรียนจากการปลูกป่าชายเลนบริเวณเหมืองแร่ร้างกลางอ่าวพังงา
543 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ผลของความเค็มที่มีต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของต้นกล้าลำพู
544 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 16 การแยกสารต้านอนุมูลอิสระจากจิกทะเล
545 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 17 การแยกสารต้านการเกิดมะเร็งจากพังกาหัวสุมดอกแดง
546 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย การสะสมคาร์บอนของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
547 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การเติบโตและการรอดตายของโกงกางใบใหญ่ปลูกบนพื้นที่หาดเลนงอกใหม่ บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
548 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ดัชนีพื้นที่เรือนยอดของสวนป่าชายเลน ที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง บริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
549 โครงการจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : กลยุทธ์ของการสร้างพรมสีเขียวที่ชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช
550 โครงการจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : แรงจูงใจในการฟื้นฟูและพัฒนาป่าชายเลน : กรณีศึกษาปมุ่บ้านประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม
551 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
552 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษ ขั้นที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษใน มจธ.
553 โครงการจัดทำดัชนีด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
554 โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติการ 21 เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาแบบยั่งยืน ในส่วนของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
555 โครงการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม (Enviroment Audit) เหมืองแร่ลิกไนต์ แม่เมาะ
556 โครงการธรรมาภิบาล (Good Governmance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Purticipation) ในกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม
557 โครงการบทบาทของการปลูกไม้ป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
558 โครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
559 โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการเผยแพร่สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
560 โครงการย่อย 1 การจำลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภูมิทัศน์ป่าไม้ และการกระจายของชนิดพันธุ์ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา จากชุดโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาระบบนิเวศระยะยาวในแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครรา
561 โครงการย่อย 2 โครงสร้างป่า องค์ประกอบชนิดพรรณพืช และการกระจายของชนิดป่า ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ภายใต้ชุดโครงการ จัดตั้งการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาระบบนิเวศระยะยาวในแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
562 โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง จากชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
563 โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ
564 โครงการวิจัยสำรวจพรมแดนความรู้ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรไทย
565 โครงการวิเคราะห์การลงทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการใช้เครื่องกรองรีเวอร์สออสโมซิสในการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์สูงในน้ำบริโภค
566 โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์น่านชั้นใน
567 โครงการศึกษาการปรับปรุงและพัฒนานิติบุคคล ผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
568 โครงการศึกษาความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่องานอนามัยสิ่งแวดล้อม
569 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดตากและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
570 โครงการศึกษาประชากรและสิ่งแวดล้อม : ปัจจัยทางประชากรและเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนไปเป็นนากุ้งในประเทศไทย
571 โครงการศึกษารูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานเทศกาล
572 โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
573 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : ระยะที่สอง
574 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
575 โครงการศึกษาสถานภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2540
576 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
577 โครงการศึกษาเทคโนโลยีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัย
578 โครงการเฝ้าระวัง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
579 โครงการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554 ไปสู่การปฏิบัติ
580 โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทย
581 โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทย
582 โมเดลทางคณิตศาสตร์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงประชากรของหอยหลอด (ระยะที่ 2)
 
แผนที่