การศึกษาการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 
  ชื่อโครงการภาษาไทย การศึกษาการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
  ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
  ชนิดโครงการ งานวิจัย
  ปีงบประมาณ
  ชื่อหน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ผู้รับผิดชอบโครงการ พรทิพย์ เหลี่ยมดี
  หัวข้อหลัก อื่นๆ
  ประเด็น องค์ความรู้ในชุมชน
  ที่ปรึกษา/บริษัทผู้รับจ้าง
  วงเงินงบประมาณ
  งบประมาณที่ใช้จริง
  แหล่งเงินทุน
  วันที่เริ่มต้นโครงการ
  วันที่สิ้นสุดโครงการ
  สถานะโครงการ
  ประเภทโครงการ งานวิจัย
  แหล่งกำเนิดมลพิษที่เกี่ยวข้อง
  สารพิษที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
  จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประมาณ
  พื้นที่โครงการ
  ผลที่ได้ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2541สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในด้านการจัดหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในบริเวณโรงเรียน และการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 130 คน ครูจำนวน 780 คน นักเรียนจำนวน15 คน และบุคคลในชุมชนจำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ด้านการจัดหลักสูตร พบว่า โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาครูมีการจัดทำแผนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการมีการใช้สื่อในการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา สำหรับการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาให้นักเรียนวาดภาพระบายสีและแต่งคำขวัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3) ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบว่า ผู้บริหารมีนโยบายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาผู้บริหารและครูเป็นผู้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดให้แก่นักเรียน คือ กิจกรรมสำรวจสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนมีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม 4) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในบริเวณโรงเรียนพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในบริเวณโรงเรียนนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนครูนำกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบูรณาการกับการสอนกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ช่วิต 5) ด้านการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน พบว่า ผู้บริหารครูและนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
 
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ไม่พบเอกสาร
เลขทะเบียน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ภาพหน้าปก
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักพิมพ์
เลขเรียก
ปีที่พิมพ์
วันที่รับสื่อ
 
  ข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวข้องในห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร
 
  โครงการที่เกี่ยวข้อง
  This message return by mysql server : error no . 126 , message : Incorrect key file for table 'C:\WINDOWS\TEMP\#sql_804_1.MYI'; try to repair it
SELECT COUNT(*) as c FROM (SELECT p.projectID, p.projectTypeID, p.projectNameThai, p.projectNameEng, p.budgetYear, p.divisionID, p.divisionRelate, p.personID, p.divisionID_consult, p.budget, p.budgetReal, p.budgetSource, p.beginDate, p.endDate, p.projectStatusID, p.projectCategory, p.pollutionSource, p.toxin, p.numberOfPersonRelate, p.numberOfPersonEffect, p.projectDescription, ps.projectStatusName, dv.divisionName as divisionNameDuty, dc.divisionName as divisionNameConsult, tt.Name AS Title, iss.Name as Issues,p.ProjectResults, pt.projectTypeName, psn.name as personName FROM project p LEFT JOIN project_status ps ON p.projectStatusID = ps.projectStatusID INNER JOIN project_type pt ON p.projectTypeID = pt.projectTypeID LEFT JOIN division dv ON p.divisionID = dv.divisionID LEFT JOIN division dc ON p.divisionID_consult = dc.divisionID LEFT JOIN person psn ON p.personID = psn.personID LEFT JOIN title tt ON p.TitleID = tt.TitleID LEFT JOIN issues iss ON p.IssuesID = iss.IssuesID WHERE 1=1 AND p.divisionID = 103000100 ORDER BY p.projectNameThai ) a
ลำดับ ชื่อโครงการ