การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (จังหวัดปัตตานี)
 
  ชื่อโครงการภาษาไทย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (จังหวัดปัตตานี)
  ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
  ชนิดโครงการ งานวิจัย
  ปีงบประมาณ
  ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  หัวข้อหลัก อื่นๆ
  ประเด็น ความเสี่ยงและผลกระทบ
  ที่ปรึกษา/บริษัทผู้รับจ้าง
  วงเงินงบประมาณ
  งบประมาณที่ใช้จริง
  แหล่งเงินทุน
  วันที่เริ่มต้นโครงการ
  วันที่สิ้นสุดโครงการ
  สถานะโครงการ
  ประเภทโครงการ งานวิจัย
  แหล่งกำเนิดมลพิษที่เกี่ยวข้อง
  สารพิษที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
  จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประมาณ
  พื้นที่โครงการ จ.ปัตตานี
  ผลที่ได้ ศึกษา สำรวจ สภาพปัจจุบันของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
 
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ไม่พบเอกสาร
เลขทะเบียน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ภาพหน้าปก
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักพิมพ์
เลขเรียก
ปีที่พิมพ์
วันที่รับสื่อ
 
  ข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวข้องในห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร
 
  โครงการที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับ ชื่อโครงการ
1 (คู่มือ) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสานในพื้นที่ระดับตำบล
2 กระจายอำนาจการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ภูมิภาคประชาชนอยู่ที่ไหน
3 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำมูล และแม่น้ำสาขาในจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษา หาดพัทยาน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
4 กังหันรักษาสิ่งแวดล้อม
5 การกำหนดมาตรฐานการกำหนดมาตรฐานมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะกรรม
6 การกำหนดเขตพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม บริเวณบึงทุ่งกะโล่ด้วยระบสารสนเทศภูมิศาสตร์
7 การขยายผลเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กรณีศึกษา : อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
8 การค้นหาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการขยะในชีวิตประจำวันของชุมชนนักวิชาการและประชาชนในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการรณรงค์จัดการขยะที่สัมฤทธิผล
9 การคาดคะเนผลผลิตของข้าวโพดจากอิทธิพลของภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
10 การจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง กรณีศึกษา ด้านทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
11 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริเพื่อฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพื้นที่เทศบาล ตำบลชามทะเลสอ
12 การจัดการด้านการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในประเทศไทย
13 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน กรณีศึกษา ลุ่มนำแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
14 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนประมง (บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
15 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาสมาคมหยาดฝน จังหวัดตรัง
16 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา ป่าชุมชนพบค้า ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
17 การจัดการบริเวรหาดกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมบริเวรหาดป่าตอง
18 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะของเมืองเชียงใหม่
19 การจัดการมลพิษทางเสียงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสะอาด ในกระบวนการผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
20 การจัดการมูลสัตว์เพื่อสิ่งแวดล้อมชนบท
21 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 14 พืชสมุนไพรและพืชอาหารในป่าชายเลน
22 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 15 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชในป่าชายเลน
23 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 13 ผักพื้นบ้านในป่าชายเลน
24 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (ส่วนเศรษฐกิจและสังคม)
25 การจัดการสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมไทย
26 การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
27 การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานบดย่อยพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม่
28 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปีการศึกษา 2542
29 การจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตปลานิลในภาคเหนือ
30 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนบ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
31 การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
32 การจัดการและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทย
33 การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และเหล็กกล้า เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
34 การจัดทำฐานข้อมูลจุลลินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
35 การจัดทำต้นฉบับรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
36 การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
37 การจัดทำมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
38 การจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
39 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรอุดรธานี 4 (หนองสำโรง) ซึ่งตั้งอยู่ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
40 การจัดทำรายงานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)ในการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว(เกาะช้าง จ.ตราด)
41 การจัดทำสื่อบูรณาการความรู้ ความรัก ความหวงแฟนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และศิลปะพื้นบ้านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
42 การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนบน
43 การจัดสมดุลโหลดแบบพลวัตสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
44 การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย
45 การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย
46 การตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสยามเบย์วิวและสยามเบย์เชอร์ (2549/2)
47 การตรวจติดตามคุณภาพอากาศแบบ Real-time ในสิ่งแวดล้อมเมือง โดยการใช้เครื่องตรวจวัดจากภาคพื้นดิน ชุดอุปกรณ์นาโนเทคโนโลยีก๊าซเซ็นเซอร์ชนิดทินออกไซด์ และภาพถ่ายดาวเทียมผ่านระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์แบบอินเตอร์เน็ท
48 การตรวจวัดระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลงของชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน
49 การตรวจวิเคราะห์มลภาวะบางประการของอากาศในเขตเทศบาลนครเมืองพิษณุโลก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
50 การตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนในระบบทางเดินอาหาร จากบริเวณอ่าวแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี)
51 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
52 การตรวจเมทติ้งไทป์ของเชื้อ Cryptococcusneoformans ที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่
53 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชต่อสภาวะเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
54 การติดตามคุณภาพน้ำทางด้านชีวภาพและเคมี เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของต้นน้ำ และลุ่มแม่น้ำปิง
55 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
56 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค (ภาคใต้) : การประเมินสถานภาพปัญหาคราบน้ำมันและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้
57 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างท่าเรือไทยอาซาฮี
58 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสางมีชีวิตในบริเวณแนวสายเคเบิลใต้น้ำโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว(เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธาน
59 การติดเชื้อปรสิต การปนเปื้อนแคดเมียมในผักและจุลินทรีย์ที่ทนและดูดซับแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
60 การตีค่าบริการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ: กรณีศึกษาดอยอินทนนท์
61 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และระบบการตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตร
62 การถ่ายโอนงานด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
63 การทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
64 การทดสอบผลผลิต ความต้านทานโรคและแมลง และความทนต่อ สภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของข้าว
65 การทำนายการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์
66 การนำส่งของเภสัชภัณฑ์ในวัสดุเพื่อระงับอาการปวดกล้ามเนื้อและโรคข้อ(ภายใต้แผนงานวิจัยนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
67 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
68 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
69 การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับกรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
70 การบูรณาการงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนตำบลในการพัฒนาศักยภาพของชาวประมงบ้านแหลมตะลุมพุกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อแก้ปัญหาความยากจน กรณีศึกษา:บ้านแหลมตะลุมพุก ม.2 แหลมตะลุมพุก อ.ปากน้ำ จ.นครศรีธรรมราช (พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล)
71 การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
72 การปฏิบัติงานของผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในชนบทของภาคตะวันตกของประเทศไทย
73 การปฏิบัติงานของพัฒนากรในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชนบทในภาคตะวันตกของประเทศไทย
74 การปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในสิ่งแวดล้อม
75 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของบุคลากรวิทยุชุมชน ในพื้นที่ภาคกลางตะวันตก
76 การประมวลองค์ความรู้ การนำสาหร่ายมาใช้ในทางเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
77 การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
78 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ผักแบบไร้ดิน ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษและผักทั่วไป
79 การประเมินการปนเปื้อนของอะทราซีนในสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคเรดิโออิมมูโนเอสเสย์
80 การประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ประจำปี 2550
81 การประเมินความต้องการจำเป็นของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
82 การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดละสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารของผักสดเพื่อการส่งออก
83 การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดและสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารเพื่อการส่งออก
84 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก
85 การประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่อุตสหากรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
86 การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต
87 การประเมินคุณภาพน้ำ โดยใช้ดัชนีทางด้านชีวภาพเพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของต้นแม่น้ำแม่กลางบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
88 การประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549)ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 3
89 การประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549)ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 3
90 การประเมินผลกระทบจากการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในเด็กนักเรียนจังหวัดชลบุรี
91 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงสีข้าวโดยหลักการเมินวงจรชีวิต
92 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (จังหวัดปัตตานี)
93 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง ต่อสุขภาพจากการบริโภคสัตว์น้ำจืดของประชาชนในพื้นที่ ที่มีการปนเปื้อนสารแคดเมี่ยม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
94 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงทางสุขภาพ่จากการบริโภคอาหารของประชาชนในพื้นที่มีการปนเปื้อนสารเคดเมี่ยมอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
95 การประเมินผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดสงขลา
96 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต2
97 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต2
98 การประเมินผลทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง
99 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ สกว. ให้ทุนสนับสนุนในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2545
100 การประเมินผลโครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและชนบท สนับสนุนโครงการร้อยเอ็ดก้าวหน้า
101 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐระดับอำเภอ จังหวัด และเขต ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น
102 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐระดับอำเภอ จังหวัดและเขตในพื้นที่รับผิดชอบของสคร.ที่6
103 การประเมินศักยภาพทางนิเวศวิทยาและยุทธวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
104 การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น
105 การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณี โรงงานอุตสาหกรรม
106 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม
107 การปลูกฝังพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยด้วยการใช้ชุดการสอนแบบโครงงาน
108 การปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้รักสิ่งแวดล้อมด้วยแบบฝึกกิจกรรมการบ้านและการปฎิบัติจริง
109 การปลูกฝังในคุณค่าของ "จิตสำนึกพอเพียงและยั่งยืน" เพื่อการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แบบยั่งยืน สมดุลและเป็นธรรม
110 การผลิตน้ำหมักจากมันสำปะหลังโดยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักในขั้นตอนเดียวกันเพื่อใช้สำหรับกลั่น เป็นเอทานอลระดับชุมชน (โครงการใหญ่) การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
111 การผลิตสินค้าจากทรัพยากรไม้ ภายใต้มาตรการทางการค้าและสิ่งแวดล้อม
112 การพัฒนากฎหมายในส่วนของการมีส่วนร่วมขององค์การพัฒนาเอกชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
113 การพัฒนากระบวนการประเมินตามสภาพจริง วิชา สุขภาพสิ่งแวดล้อม
114 การพัฒนากลไกการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางนิเวศเชิงยุทธศาสตร์ ; กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิ
115 การพัฒนาการบำบัดของเสียภายในห้องปฏิบัติการ : ของเสียจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
116 การพัฒนาการลดขนาดการเตรียมตัวอย่างแบบออนไลน์สำหรับการวิเคราะห์มลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วยโครมาโทกราฟี
117 การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา โดยใช้บทเรียนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอนอ่านและเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
118 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
119 การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้า โดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซี แมชชิ่นนิ่ง เซ็นเตอร์
120 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ
121 การพัฒนาดัชนีสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
122 การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
123 การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ ้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมใน จ. สุราษฎร์ธานี
124 การพัฒนานักเรียนโรงเรียนและชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
125 การพัฒนานาโนพาร์ติเคิลแอ็ดจูแวนท์จากวัสดุจำพวกพอลิแซคคาไรด์ เพื่อระบบต้นแบบการนำส่งสารก่อภูมิแพ้ เพื่อการกระตุ้นการตอบสนองภูมิคุ้มกัน (โครงการใหญ่:นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง)
126 การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใช้รังสีอาทิตย์เพื่อลดพลังงานช่วงต้นก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอล ในชุมชนตัวอย่าง (โครงการใหญ่) การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
127 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เด็กวัยเรียน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันชุมชน ภาคตะวันออก
128 การพัฒนาระบบการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
129 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง เพื่อการศึกษาวิจัยและการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล และสิ่งแวดล้อม
130 การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันสำหรับวิเคราะห์สารตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยปฎิกริยาการคายความร้อน
131 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจในบริบทไทย
132 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน "ขยะศึกษา" ที่ส่งเสริมความตระหนังและพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม
133 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าขอนยาว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
134 การพัฒนาวิธีตรวจวัดอะบาเมคติน เพื่อใช้ในการติดตามการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและอาหาร โดยใช้เทคนิค HPLC
135 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อม
136 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 4
137 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
138 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
139 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
140 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
141 การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษาภูหินลาดช่อฟ้าเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
142 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ "มหาวิทยาลัย-โรงเรียน" เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
143 การพัฒนาแกลบเพื่อการสังเคราะห์ MCM-41 มีโซพอรัสโมเลคิวลาร์ซีฟ เพื่องานทางสิ่งแวดล้อม
144 การพัฒนาแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีสไมโครชิพสำหรับงานวิเคราะห์ทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม
145 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายอายุการใช้งานที่ปลอดการบำรุงรักษาของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ในสิ่งแวดล้อมทะเล
146 การพัฒนาและสร้างหุ่นยนต์บินต้นแบบเพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมและการตรวจการณ์บรรเทาภัย
147 การพัฒนาโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเด็กวัยอนุบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
148 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเชียงใหม่
149 การฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
150 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
151 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
152 การมีส่วนร่วมของชาวเขาเผ่าม้งบ้านดอยปุยช่างเคี่ยน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
153 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษา บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
154 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปัตตานี
155 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ริมแม่น้ำมูนและแม่น้ำสาขาในจ.อุบลฯ : กรณีศึกษา หากบุ่งสะพัง ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลฯ
156 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ริมแม่น้ำมูนและแม่น้ำสาขาในจ.อุบลฯ : กรณีศึกษาหาดคูเดื่อ ต.จาระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ
157 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
158 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ เขาคิชกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
159 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
160 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี
161 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองเปรมประชากร
162 การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
163 การมีส่วนร่วมของอาสาพัฒนาชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
164 การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
165 การมีส่วนร่วมในกาาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
166 การมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนริมน้ำมูลและแม่น้ำสาขาใน จ.อุบลฯ
167 การมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนริมน้ำมูลและแม่น้ำสาขาใน จ.อุบลฯ : กรณีศึกษาหาดพัทยาน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลฯ
168 การมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนริมน้ำมูลและแม่น้ำสาขาใน จ.อุบลฯ : กรณีศึกษาแก่งสะพือ ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ
169 การยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของท้องถิ่น
170 การย่อยเส้นใยมะพร้าวจากเปลือกมะพร้าวสดที่เหลือจาก การผลิตมะพร้าวแก้วโดยไม่ทำให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
171 การรับรู้และความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่ : การสำรวจในระยะต้นแผน 6
172 การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานกะโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1-13 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
173 การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของคนกรุงเทพมหานคร
174 การวิจัยการจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน
175 การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
176 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์องค์ความรู้กฏระเบียบของชุมชนและวิธีปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายชุมชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้ที่สูง
177 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุเหลือใช้ กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์โลหะแผ่น
178 การวิจัยและพัฒนาจุลลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม
179 การวิจัยและพัฒนาฝ้ายสีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
180 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเท็คโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
181 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย อ.บ.ต.ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
182 การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
183 การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวสารทางด้านสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
184 การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
185 การวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมแบบหลายธาตุพร้อมกันโดยใช้รังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงาน
186 การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของสิ่งแวดล้อม : จากข้อมูลของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลา
187 การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของสิ่งแวดล้อม: จากข้อมูลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลา
188 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 3/2 ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
189 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดหนองบัวลำภู (ระยะที่ 3/2 และ 4 ถนนทางหลวง เลขที่ 228 หนองบัว-ชุมแพ) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
190 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทรอุดรธานี 4 (หนองสำโรง) ซึ่งตั้งอยู่ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
191 การวิเคราะห์สถานภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดชัยนาท
192 การวิเคราะห์หาแคดเมียมปริมาณน้อยในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางคลินิกวิทยาด้วยการเพิ่มความเข้มข้นโดยวิธีการสกัดแบบคลาวด์พอยท์ควบคู่กับเทคนิคอิเล็คโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชัสเปคโตรเมตรีโดยใช้แพลตตินัมเป็นตัวโมดิไฟเออร์แบบถาวร
193 การศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การศึกษาทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน ผู้บริหารและผู้วางนโยบาย
194 การศึกษาการจัดทำน้ำสกัดชีวภาพจากของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทร้านขุนณรงค์โคราช
195 การศึกษาการปนเปื้อนสารตกค้างกลุ่ม Endocrine Disruptor Compound (EDCs)ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศ
196 การศึกษาความต้องการทางโภชนาการของกุ้งแช่บ๊วย Penaeus merguiensis เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
197 การศึกษาความต้องการใช้บริการและรับคำปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
198 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
199 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมผ่านระบบVideo Conference ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
200 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน การบริการและกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
201 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานธุรการภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
202 การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตในสถานศึกษาของนิสิต
203 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและความสัมพันธ์กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
204 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
205 การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคต
206 การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินเพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (biondicatior) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
207 การศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้ง จากชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่งทะเลแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี)
208 การศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์และการตอบสนองต่อสารพิษในสิ่งแวดล้อม
209 การศึกษาจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแผนการอนุรักษ์ จากชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
210 การศึกษาชนิดและความหนาแน่นของสัตว์หน้าดิน และผลกระทบคุณภาพน้ำและดินตะกอน บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี (ภายใต้แผน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมฉบังจังหวัด
211 การศึกษาด้าน Water Resource Engineering และ Water Impact Studies สำหรับใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยี ประเทศพม่า
212 การศึกษาทางชีววิทยา และ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของนากุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
213 การศึกษาทางชีววิทยาและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของนากุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
214 การศึกษาประสิทธิภาพและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเลือกระบบบำบัดน้ำเสียในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของฟาร์มสุกร
215 การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านเสียงจากการจราจร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
216 การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
217 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในประเทศไทย
218 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพ-ปัจจัยด้านดิน
219 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน(ปัจัยด้านภูมิอากาศ)
220 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการรอดชีวิตของ Fecal Coliform และ Fecal Streptococci ในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
221 การศึกษาปัญหาและสิ่งแวดล้อมในการอ่านภาษาอังกฤษของ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2520
222 การศึกษาผลกระทบของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังจากเรือขนถ่ายสินค้าต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
223 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการความรู้แบบองค์รวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
224 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจากการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย
225 การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตกระเบื้องเซรามิคสำหรับปูพื้นในประเทศไทยโดยใช้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
226 การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยว ณ เกาะพีพี
227 การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานธุรกิจเรือเพื่อการท่องเที่ยวกรณีศึกษา:อ่าวฉลอง อ่าวปอ หาดป่าตอง
228 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยแปลงพื้นที่สีเขียวให้มีสิ่งปลูกสร้างประเภททาวเฮาส์ และอาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษา ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
229 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทรุดตัวของพื้นดินในกรุงเทพมหานคร
230 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชนจากน้ำทิ้งน้ำเสียของกระบวนการฟอกย้อมผ้าไหมและพัฒนาเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม
231 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
232 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคที่ใช้กากมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ
233 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และมาตรการป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
234 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการออกแบบรายละเอียดกระเช้าลอยฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 6 แห่ง บริเวณเชิง ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
235 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำฮัจยี ประเทศพม่า
236 การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
237 การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนเขตเทศบาลเมืองยะลา
238 การศึกษาพฤติกรรมมและการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบคำถามเชื่อมโยงประสบการณ์
239 การศึกษาพื้นฐานความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และการปฏิบัติตนของประชาชนชาวไทย ในชนบทที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
240 การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EEA)
241 การศึกษาระดับโทลูอีนและไซลีนในสิ่งแวดล้อมการทำงานและชีววัตถุในคนงานโรงงานผลิตสี
242 การศึกษารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนในการแปรรูปผักผลไม้ดอง กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
243 การศึกษารูปแบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินจากการกร่อนดินในพื้นที่ดินทราย : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่อง การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
244 การศึกษาลักษณะทางสิ่งแวดล้อมของน้ำในบริเวณที่มี การทำนากุ้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
245 การศึกษาวิจัยลักษณะเฉพาะสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง
246 การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงสภาพและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ผู้ปฏิบัติงานมีอาการปวดเมื่อย
247 การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะชุมชนให้แก่ท้องถิ่น
248 การศึกษาวิจัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
249 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยสาธิตและปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชน ตามแนวพระราชดำริการส่งเสริมเผยแพร่และการบริการทางวิชาการแก่สังคม
250 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการรายวิชามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม
251 การศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและประยุกต์ใช้ในการกำหนดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสารโทลูอีน
252 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)ในการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
253 การศึกษาวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในดินตะกอนบริเวณอ่าวแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี)
254 การศึกษาศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
255 การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นภาคกลาง การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
256 การศึกษาส่งเสริมการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
257 การศึกษาสถานการณ์สุขภาพ ความรู้ ความเชื่อ พฤติกรรมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านท้องคุ้ง ต.นาขำ อ.เมือง จ.ชลบุรี
258 การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพ และปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
259 การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
260 การศึกษาสถานภาพงานวิจัย พ.ศ. 2535-2539 เพื่อการวางนโยบายและแผนการวิจัยของชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
261 การศึกษาสถานภาพงานวิจัยของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2527 : งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
262 การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของปริมาณโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อโลหะแคดเมี่ยมและตะกั่ว ในน้ำนมสดและผลิตภัณฑ์นมสดที่ผลิตในประเทศไทย
263 การศึกษาสภาพการจัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
264 การศึกษาสภาพการจัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเขตการศึกษา 1
265 การศึกษาสภาพความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานเพื่อลดการเดินทางและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม:กรุงเทพมหานคร
266 การศึกษาสภาพปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณ สระตราวอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ
267 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตวิทยาในการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
268 การศึกษาส่วนของดีเอ็นเอที่ควบคุมการแสดงออกของยีนของแบคทีเรียที่ตอบสนองต่อสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม
269 การศึกษาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (บางชนิด) จากภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ภายใต้ชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
270 การศึกษาสิ่งแวดล้อมประเภทศิลปกรรมของวัด 17 แห่ง ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
271 การศึกษาหาแนวทางการจัดตั้งเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เมืองนครเดิด จังหวัดเพชรบูรณ์
272 การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย
273 การศึกษาอัตราการสะสมของสารพิษโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมแท่งตะกอนดิน บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก โดยเทคนิค Pb-210 radiometric dating
274 การศึกษาเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต
275 การศึกษาเบื้องต้นด้านสถานภาพและความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
276 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
277 การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสิ่งแวดล้อมของไทยกับญี่ปุ่น: กรณีการจัดการน้ำเสียในภาคอุตสาหกรรม
278 การศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีหลักเกณฑ์และเครื่องชี้วัด
279 การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทซบาลตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
280 การศึกษาเพื่อประเมินค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
281 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู รวมบทคัดย่อผลงาน วิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ (การเปรียบเทียบลักษณะมุ่ง อนาคตของ นร.ชั้น ม.3 ในวิชาสังคมศึกษาเรื่อง ปัญหา สิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์กับสอนแบบบรรยาย
282 การศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างลุ่มน้ำเพชรบุรี
283 การศึกษาแนวทางในการจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
284 การศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ณ สถานที่กองมูลฝอยบริเวณหาดอมรา เทศบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
285 การศึกษาและติดตามตรวจลสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขต 42 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีงบประมาณ 2550
286 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธุ์ของปลวกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
287 การศึกษาและพัฒนาเก้าอี้พับเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม
288 การศึกษาและพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบด้านการบริการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
289 การศึกษาโลหะหนัก (บางชนิด) จากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ภายใต้ชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
290 การส่งเสริมการพึ่งตนเองของประชาชนในงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 7
291 การสร้างฐานข้อมูลคำศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อม
292 การสร้างฐานข้อมูลชื่อหมู่บ้านในประเทศไทย เพื่อการศึกษาลักษณะองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐาน
293 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสำหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
294 การสลายตัวของโลหะสีเคลือบผิวโลหะและพลาสติก : การศึกษาการสลายตัวของวัสดุจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและพัฒนาวิธีป้องกัน
295 การสอนกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย
296 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืชบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
297 การสำรวจคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในประเทศไทย
298 การสำรวจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในประเทศไทย
299 การสำรวจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาเผ่าม้งในประเทศไทย
300 การสำรวจคุณภาพสิ่งก่อสร้างประปาขนาดเล็ก ปี 2525-2534 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัย สิ่งแวดล้อม 12
301 การสำรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของชาวเขาเผ่าลีซอและมูเซอ ในหมู่บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
302 การสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณลุ่มน้ำทะเลน้อย : การสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณลุ่มน้ำทะเลน้อย
303 การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อมของการพัฒนาความร่วมมือบริเวณสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
304 การสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมและประชากรปลาในอ่างเก็บน้ำท่วมจระเข้มาก
305 การสำรวจสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดลพบุรี
306 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่ม ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในภาคเหนือของไทย
307 การหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา จากบริเวณอ่าวแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี)
308 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศออสเตรเลีย
309 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ในเขตการศึกษาพื้นฐานกรุงเทพมหานคร เขต 2
310 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ในเขตการศึกษาพื้นฐานกรุงเทพมหานคร เขต 2
311 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนในเขตภาคกลาง
312 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
313 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
314 การออกแบบและสร้างระบบโพลอินเจกชันอะนาลิซีส สำหรับการประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
315 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและเภสัชกรรม (ปีที่ 5)
316 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและประยุกต์กับการวิเคราะห์ ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางเภสัชกรรม
317 การเตรียมข้อมูลสำหรับการศึกษาทบทวนสถานภาพ และแนวโน้มการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) ของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจา เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
318 การเปรียบเทียบความหลากหล้าของชนิดของผีเสื้อกลางวันระหว่างป่าเต็งรังปละป่าดิบแล้งในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา
319 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำในสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการชลประธานน้ำเค็มเพื่อกากรเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
320 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของฝั่งทะเลหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยรีโมทเซนซิ่ง
321 การเปลี่ยนแปลงประชากรสัตว์น้ำทะเล บริเวณชายฝั่งแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี)
322 การเปิดรับการสื่อสารที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
323 การเฝ้าคุมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านชีวภาพของคนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารตะกั่วในโรงงานที่ใช้ตะกั่วเป็นหลักในการผลิตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
324 การเฝ้าคุมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านชีวภาพของคนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารตะกั่วในโรงงานที่ใช้สารตะกั่วเป็นหลักในการผลิตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
325 การเฝ้าคุมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านชีวภาพของคนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารแมงกานีสเป็นหลักในการผลิตใน เขตจังหวัดสมุทรปราการ
326 การเฝ้าคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมและทางด้านชีวภาพของคนงานที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังประเภทผลิตตะปู น๊อต และสกรู
327 การเฝ้าคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมและทางด้านชีวภาพของคนงานที่เกี่ยวข้องกับสารพิษกำจัดแมลงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
328 การเฝ้าคุมระดับเสียงดังในสิ่งแวดล้อมและสมรรถภาพการได้ยินของคนงานที่ทำงานในโรงงานผลิตภาชนะโลหะในเขต จังหวัดสมุทรปราการ
329 การเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อออกนอกโรงพยาบาลระยองไปสู่สิ่งแวดล้อม
330 การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมของการทำงานและสุขภาพของคนงานที่เกี่ยวข้องกับแมงกานีส, ตะกั่ว, ยาฆ่าแมลง และเสียงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มกราคม สิงหาคม 2527
331 การเร่งรัดถ่ายทอดเทคโนโลยีพันธุ์อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
332 การเลี้ยงสุกรกึ่งชีวภาพเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
333 การเลือกขนาดของโรงกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับชุมชนชนบท (โครงการใหญ่) การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชน ด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร
334 การแก้ปัญหาความยากจนโดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม กรณีศึกษาพื้นที่และเส้นทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงระดับประเทศอินโดจีนบริเวณเขาพนมรุ้ง-เมืองต่ำ-บ้านบุ อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
335 การแพร่กระจายของสารป้องกันและกำจัดศัตรพืชจากแปลงเพาะปลูกมะลิสู่สิ่งแวดล้อมทางอากาศ ดิน และน้ำ (37.1)
336 การแพร่กระจายและการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของสาร Di (2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) ในน้ำผิวดิน
337 การแพร่กระจายและสะสมของสารปรอทในสิ่งแวดล้อมทางทะเล บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก
338 การแยกเชื้อวัณโรคเทียมจากสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ
339 การใช้ความไม่สมดุลย์ขึ้นๆ ลงๆ ในสัตว์น้ำเป็นตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาของความเครียดทางสิ่งแวดล้อมในนิเวศน้ำจืด
340 การใช้ประโยชน์ของน้ำกากส่า สำหรับการผลิตอ้อยเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม
341 การใช้ประโยชน์ของน้ำกากส่าสำหรับการผลิตอ้อยเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม
342 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
343 การใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์ในการบำบัดทางสิ่งแวดล้อม (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
344 การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา
345 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
346 ครุวิจัย-สิ่งแวดล้อมศึกษา
347 ความคิดเห็นของครู-อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เกี่ยวกับการพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
348 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อการสอบข้อเขียนพิสดาร
349 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม
350 ความคิดเห็นของนักเรียน / นักศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
351 ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาต่อการบริหารอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อมการจัดสวัสดิการและการบริการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
352 ความตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของอาจารย์วิทยาศาสตร์
353 ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสะท้อนแนวการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเกษตรกรชาวไทยภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย
354 ความต้องการปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการเจริญเติบโตของข้าว (Environmental Requirements of Rice Crop)
355 ความน่าเชื่อถือในการออกแบบระเบิดหิน และการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
356 ความพร้อมขององค์กรเพื่อการนำใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย ISO 14001 ในโรงพยาบาลพะเยา
357 ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายใน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ
358 ความรู้ ความคิดเห็น พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเขต 1
359 ความรู้ และความตระหนักของประชาชน ในท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลหัวหิน
360 ความรู้ และพฤติกรรมเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนี เขตภาคเหนือตอนบน
361 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ต่อปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
362 ความรู้และความตระหนักต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากครัวเรือนของแม่บ้านชุมชนบ้านเด่นสามัคคี เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
363 ความรู้และความตระหนักในการรักษากฎหมายสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
364 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันและระบบนิเวศป่าแบบต่างๆ ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
365 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายของผีเสื้อและระบบนิเวศป่าแบบต่างๆในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
366 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน : ศึกษากรณีอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
367 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางครอบครัว สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน : กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
368 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
369 ความสามารถในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง
370 ความหลากหลายทางชีวภาพในน้ำสกัดชีวภาพที่ใช้ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
371 ความเสียหายต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องมาจากการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาอาคารประเภทโรงแรม เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
372 คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนพื้นที่สูง
373 คุณภาพชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำของคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม
374 คุณภาพชีวิตชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำของคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม
375 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาในประเทศไทย
376 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาในประเทศไทย
377 งานศึกษาด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา งานศึกษาผลกระทบทางสังคม งานศึกษาผลกระทบทางสุขอนามัยและงานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองโพแทช จังหวัดอุดรธานี
378 จัดทำระบบช่วยตัดสินใจ (DSS) เพื่อการจัดการทรัพยากรในมิติชุมชน เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเครือข่ายชุมชน
379 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน บริเวณจุดปล่อยน้ำเสีย อ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี)
380 ฐานข้อมูลเพื่อการจัดบริการทางวิชาการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภาคกลางตอนบน
381 ดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรายจังหวัดของประเทศไทย
382 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบน
383 ติดตามและจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปัองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
384 ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา-โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ ศึกษาและโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
385 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก และพื้นที่ใกล้เคียง : ตะกอนพื้นผิวบริเวณ จังหวัดนครนายก
386 ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
387 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ.2548 (ประเมินผลครั้งที่ 2)
388 นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
389 นโยบายรัฐ : บทบาทของผู้นำท้องถิ่นด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
390 บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
391 บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) กับการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
392 บทบาทของชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ในบริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
393 บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีอ่าวนครศรีธรรมราช
394 บทบาทของพืชพรรณ เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ และสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่
395 บทบาทของรัฐในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลจากกิจการอุตสาหกรรม
396 บทบาทของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อการ พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
397 บทบาทของสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
398 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535
399 บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
400 บทบาทพระสงฆ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ : กรณีศึกษาการจัดการป่าต้นน้ำ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
401 บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
402 บทบาทสตรีในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน : กรณีศึกษาตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
403 บล็อคเบาจากกากแร่สังกะสีและเพอร์ไลต์ : ผลการชะโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม
404 ประสิทธิผลการใช้สื่อวีดีทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
405 ประเทศไทยกับสนธิสัญญาพหุภาคีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
406 ประเมินผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสิ่งแวดล้อมกับการจัดสรรเวลาทำกิจวัตรประจำวัน : ศึกษานำร่องกรณีจังหวัดเชียงใหม่
407 ปริมาณโลหะทองแดง ตะกั่ว นิกเกิล อาร์เซนิก สังกะสี แคดเนียม ปรอท และโคบอลต์ในหอยเสียบ (Donax faba Gamelin) บริเวณอ่าวอุดม แหลมฉบัง เกาะลอยศรีราชา และบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถ
408 ปัจจัยกกระบวนการบริหารจัดการและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
409 ปัจจัยทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทางสังคม และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหนังสือแนวคิดเศรษฐกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
410 ปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการทำงานของเอ็นไซม์ CYP2A6 ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงยาและสารก่อมะเร็ง
411 ปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในระบบการศึกษา จังหวัดระยอง พ.ศ. 2535
412 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทางสังคม และลักษณะส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน ขวัญ และพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการในพื้นที่ที่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
413 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
414 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
415 ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของเยาวชนไทย
416 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร
417 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของการเจริญของ Listeria monocytogenes ในอาหารทะเลแช่แข็ง
418 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา
419 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางบ้าน โรงเรียน และท้องถิ่นตามวิถีไทย ที่ส่งผลต่อศักยภาพทางปัญญาของเด็กปฐมวัยในชนบท
420 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ
421 ปัญหาทางกฏหมายในการบริหารงานของรัฐกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองเชียงใหม่
422 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิคซ์ พ.ศ.2527
423 ผลกระทบการเพาะเลี้ยงกุ้งต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
424 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโลก จากก๊าซเรือนกระจกต่อการทำนาข้าว
425 ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผู้บริหารและแรงกดดันจากสังคม ที่มีต่อประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ได้รับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ในประเทศไทย
426 ผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชต่อทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรม
427 ผลกระทบของสารทำละลายจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพในประเทศไทย
428 ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
429 ผลกระทบจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล
430 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพในระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่ง เขตพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง
431 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจาก โครงการอีสานเขียว : ศึกษากรณีบ้านหม้อ อ.เมือง จ. มหาสารคาม
432 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซล ในเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดสมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์
433 ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซล
434 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรหลังอุทกภัยในพ.ทลุ่มชายเขาต.นานกกกอ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
435 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรหลังอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำชายเขา ตำบลนานกกา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
436 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงปลานิลในกระชังเชิงพาณิชย์ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี (โครงการวิจัยต่อเนื่อง 49-50)
437 ผลการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยชุดสื่อพลังงาน
438 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
439 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
440 ผลการใช้วิธีสอนแบบค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
441 ผลการให้ความรู้และการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
442 ผลของการพัฒนาระบบนิเวศน์ที่มีต่อลักษณะทางอุทกวิทยาของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
443 ผลของการใช้ตัวแปรด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำพองศึกษา ณ บริเวณแม่น้ำที่เกิดการปนเปื้อนเป็นประจำ
444 ผลของการใช้วัสดุห่อต่างชนิดในการรักษาคุณภาพดอกกล้วยไม้ : การวิจัยการบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
445 ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
446 ผลสัมฤทธิ์ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในโครงการซีฟู้ด แบงค์ในแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน
447 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา โดยการใช้สื่อวีดีทัศน์สอนเทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ในวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
448 ผู้นำสตรีกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
449 พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมที่เน้นสื่อตามธรรมชาติในท้องถิ่น
450 พฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา กศ.บป. สถาบันราชภัฏเชียงราย
451 พัฒนาการด้านแนวคิดและยุทธวิธีของการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
452 พัฒนาความรู้ และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม
453 พัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทยแก่มูลนิธิสถาบันรวมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
454 พิษสารหนูจากสิ่งแวดล้อม : ความสำคัญทางคลินิคกับระดับของสารหนูในน้ำบ่อ
455 พุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
456 ฟาร์มโคนมกับสิ่งแวดล้อม
457 มนุษยศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
458 มลภาวะสิ่งแวดล้อมจากการผลิตยางแผ่นรมควันในโรงรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
459 มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : บทบาทของหน่วยงานท้องถิ่นมุมมองหลักธรรมภิบาล
460 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจเชิงมหภาค และการปรับตัวของภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม : ศึกษากรณี WEEE และ RoHs.
461 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการทำเหมืองแร่ของไทย
462 มิติการพัฒนาและผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม บริเวณระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
463 มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก
464 ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองการบริหารสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการพัฒนาการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวอ.เชียงแสน จ.เชียงราย
465 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ : การใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการ และบริหารพื้นที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ที่สืบเนื่องมาจากธุรกิจเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
466 ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานวิจัย โครงการชุด "ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดช
467 ระบาดวิทยาของการพบเชื้อ B.pseudomallei ในสัตว์และในสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์ที่เป็นโรคเมลิออยโดสีส ที่จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาเบื้องต้น
468 ระบาดวิทยาของการพบเชื้อเลปโตสไปร่าในสัตว์และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์เป็นโรคเลปโตสไปโรซิส ที่จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาเบื้องต้น
469 ระเบียบวิธีเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการแพทย์:ทฤษฎีและการประยุกต์
470 รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาโดยใช้สื่อจากสิ่งแวดล้อม
471 รายงานผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยใช้บทเรียนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอนอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
472 รูปแบบการบริหารจัดการโครงการอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมในประเทศ
473 รูปแบบการใช้ประโยชน์จากส่าเหล้าเพื่อเสริมสร้างรายได้ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยความร่วมมือของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และเกษตรกรผู้ผลิตสุราพื้นบ้าน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
474 ลักษณะของธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูลภาคสมัครใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
475 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนบ้านงิ้วเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
476 วัสดุเส้นใยนาโนราคาถูกจากแร่ไทยโดยวิธีการสังเคราะห์แบบง่ายและไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม
477 ศักยภาพของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา หมู่บ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
478 ศักยภาพความพร้อมและสถานภาพของปัจจัยสิ่งแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(2547-2556)กรณีศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้
479 ศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ : โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบน
480 ศึกษาการสะสมและการแพร่กระจายของวัตถุมีพิษในระบบนิเวศเกษตรและสิ่งแวดล้อม
481 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและออกแบบสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้านครหลวง
482 ศึกษาสภาพการเรียนรู้ และทักษะการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าพันธุ์ช้างกระ (Rhynchostylis Gigantea) เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโนนสง่า สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอด่านขุนทด
483 ศึกษาสภาพปัญหาด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ปีการศึกษา 2545
484 สถานภาพของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชายฝั่งในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
485 สถานภาพทางการคลัง เพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
486 สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่นไท-ลาวในภาคอีสานของประเทศไทยและ สปป. ลาว
487 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้กิจกรรมกลุ่มและเน้นนักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
488 สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนแออัด ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ สงขลา, 2528
489 สารสนเทศสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย
490 สาเหตุที่มีผลต่อค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงของนักศึกษารหัส 50 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
491 สำรวจและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปและแหล่งกำเนิดมลพิษจังหวัดนนทบุรี (2550)
492 สิ่งแวดล้อมกับนโยาบการค้าของประเทศไทย
493 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
494 หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนา และบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุรนารี
495 หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนา และบริการวิชาการด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
496 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
497 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
498 องค์กรพัฒนาเอกชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
499 อณูระบาดวิทยาของเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Streptococci จากสิ่งแวดล้อมที่ก่อเกิดเต้านมอักเสบในโคนม
500 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรม ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนในเขตภาคกลาง
501 อิทธิพลของพันธุกรรมร่วมกันสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอาการโรคจิตที่เกิดจากการเสพสารเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า
502 อุตสาหกรรมชุมชนประเภทปลาหมึกตากแห้ง และการหาแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวคลองสำโรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
503 เครือข่ายการจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
504 เทคนิคชีววิธีกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงปลาบึกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพเนื้อปลาแบบยั่งยืน
505 เทคโนโลยีการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการใช้ที่ดินลุ่มน้ำบนภูเขา จังหวัดเชียงใหม่
506 เทคโนโลยีการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการใช้ที่ดินลุ่มน้ำบนภูเขา จังหวัดเชียงใหม่
507 เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
508 เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องทรัพยากรน้ำของชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
509 เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
510 เศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
511 เศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์การพัฒนาคน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ
512 แนวคิดการเลือกมาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น : กรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างระดับชั้นในจังหวัดเชียงใหม่
513 แนวทางการ จัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
514 แนวทางการทำ SIA: ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
515 แนวทางการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้สารพิษทางการเกษตรในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
516 แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของมรดกทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยจังหวัดสิงห์บุรี
517 แนวทางในการวางแผนระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบน
518 แนวทางในการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม ของตำหนักในวังสุนันทา
519 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม
520 แผนงานวิจัย : การวิจัยศักยภาพและแนวทางพัฒนาสิ่งแวดล้อมอำเภอป่าพะยอมและพื้นที่ใกล้เคียง
521 แผนที่สิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
522 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2550 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราฃดำริ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก "แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำ"
523 แมลงผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศป่า ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
524 แรงจูงใจการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
525 โครงการ การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต
526 โครงการการจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร
527 โครงการการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
528 โครงการการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น : กรณีศึกษาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านแม่แฮง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
529 โครงการการพัฒนาการสกัดด้วยวัฏภาคของเหลวระบบจุลภาคโดยใช้เมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงเป็นตัวพยุงในการหาปริมาณสารออร์แกโนทินจากตัวอย่างน้ำทางสิ่งแวดล้อม
530 โครงการการย้ายถิ่นภายในประเทศ : ปัจจัยกำหนดและผลกระทบทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
531 โครงการการศึกษาทบทวนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
532 โครงการกิจกรรมการสนับสนุนการตรวจประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
533 โครงการคุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเรือนพื้นถิ่นไทยมุสลิมพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย และเรือนพื้นถิ่นมุสลิมในรัฐเปรักและปีนังประเทศมาเลเซีย
534 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้งร้างบริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช : การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้ง บริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
535 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนของประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล
536 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การเติบโตและอัตราการรอดตายของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบางชนิดในวัสดุเพาะชำที่ต่างกัน บริเวณเรือนเพาะชำ ศูนย์วิจัยป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
537 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : เทคนิคการเพาะลำพู เพื่อการปลูกบริเวณทะเลสาบสงขลา
538 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
539 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : พื้นฐานความเป็นมาการวิจัยการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บิรเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
540 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การศึกษาผลของแสงต่อการงอกของเมล็ดไม้ฝาดดอกขาว
541 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ทัศนะที่มีต่อป่าชายเลนของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง : กรณีศึกษาที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
542 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : บทเรียนจากการปลูกป่าชายเลนบริเวณเหมืองแร่ร้างกลางอ่าวพังงา
543 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ผลของความเค็มที่มีต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของต้นกล้าลำพู
544 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 16 การแยกสารต้านอนุมูลอิสระจากจิกทะเล
545 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 17 การแยกสารต้านการเกิดมะเร็งจากพังกาหัวสุมดอกแดง
546 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย การสะสมคาร์บอนของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
547 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การเติบโตและการรอดตายของโกงกางใบใหญ่ปลูกบนพื้นที่หาดเลนงอกใหม่ บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
548 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ดัชนีพื้นที่เรือนยอดของสวนป่าชายเลน ที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง บริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
549 โครงการจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : กลยุทธ์ของการสร้างพรมสีเขียวที่ชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช
550 โครงการจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : แรงจูงใจในการฟื้นฟูและพัฒนาป่าชายเลน : กรณีศึกษาปมุ่บ้านประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม
551 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
552 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษ ขั้นที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษใน มจธ.
553 โครงการจัดทำดัชนีด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
554 โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติการ 21 เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาแบบยั่งยืน ในส่วนของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
555 โครงการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม (Enviroment Audit) เหมืองแร่ลิกไนต์ แม่เมาะ
556 โครงการธรรมาภิบาล (Good Governmance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Purticipation) ในกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม
557 โครงการบทบาทของการปลูกไม้ป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
558 โครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
559 โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการเผยแพร่สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
560 โครงการย่อย 1 การจำลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภูมิทัศน์ป่าไม้ และการกระจายของชนิดพันธุ์ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา จากชุดโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาระบบนิเวศระยะยาวในแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครรา
561 โครงการย่อย 2 โครงสร้างป่า องค์ประกอบชนิดพรรณพืช และการกระจายของชนิดป่า ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ภายใต้ชุดโครงการ จัดตั้งการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาระบบนิเวศระยะยาวในแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
562 โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง จากชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
563 โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ
564 โครงการวิจัยสำรวจพรมแดนความรู้ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรไทย
565 โครงการวิเคราะห์การลงทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการใช้เครื่องกรองรีเวอร์สออสโมซิสในการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์สูงในน้ำบริโภค
566 โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์น่านชั้นใน
567 โครงการศึกษาการปรับปรุงและพัฒนานิติบุคคล ผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
568 โครงการศึกษาความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่องานอนามัยสิ่งแวดล้อม
569 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดตากและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
570 โครงการศึกษาประชากรและสิ่งแวดล้อม : ปัจจัยทางประชากรและเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนไปเป็นนากุ้งในประเทศไทย
571 โครงการศึกษารูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานเทศกาล
572 โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
573 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : ระยะที่สอง
574 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
575 โครงการศึกษาสถานภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2540
576 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
577 โครงการศึกษาเทคโนโลยีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัย
578 โครงการเฝ้าระวัง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
579 โครงการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554 ไปสู่การปฏิบัติ
580 โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทย
581 โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทย
582 โมเดลทางคณิตศาสตร์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงประชากรของหอยหลอด (ระยะที่ 2)
 
แผนที่