Disaster Resilience

อุทกภัยครั้งใหญ่ ปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการสัญจรเป็นวงกว้าง, แหล่งภาพ:  VOA News, photo gallery, October 31 2011, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17219049

ดิน ฟ้าอากาศ กลายเป็นผู้กำหนดให้เกษตรกร ชาวประมงผู้พึงพาสภาพอากาศจะต้องผันตัวเองมาเป็นผู้สังเกตการณ์อากาศเพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมกับสภาพอากาศที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในอนาคตหากเกษตรกร ชาวประมงไม่ปรับตัวตามสภาพอากาศที่ปรวนแปรได้นั่นก็อาจจะนำไปสู่การล่มสลายของกระบวนการทำเกษตรกรรมหรือการทำประมงแบบดั้งเดิม เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปและสภาพอากาศที่ยากจะคาดเดาเริ่มส่งผลกระทบต่อชุมชนเกษตรในท้องถิ่นในอดีตที่ผ่านมาชาวนาจะสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น มดอพยพ เพื่อดูว่า ฝนจะมาตอนไหนหากมดเริ่มขนไข่ ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นการบ่งชี้ว่าฤดูกาลเริ่มเปลี่ยนจากหน้าร้อนแล้งเข้าสู่หน้าฝนและภายในสามวันหลังมดขนไข่ ฝนก็จะตกและชาวนาจะเริ่มเตรียมดินไถนาปลูกข้าว เหตุการณ์มดดำขนไข่ย้ายรังขึ้นสู่ที่สูง ฝูงมดดำจำนวนมาก ช่วยกันขนไข่ตัวอ่อนสีขาวจากรังเดิมที่สร้างอยู่บนพื้นดิน ขึ้นสู่ที่สูงเป็นปรากฏการณ์ที่คนโบราณได้บอกกล่าวเล่าขานสืบทอดกันมาว่า จะเกิดฝนตกหนักอาจจะมีน้ำท่วมในพื้นที่ “มดขนไข่” เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สืบทอดกันมา โดยคนเฒ่าคนแก่ได้บอกเล่าให้ลูกหลานฟังต่อ ๆ กันว่า…
By VOA photo - Burma Earthquake, VOA News, photo gallery., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14751393

ผลกระทบลูกโซ่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มทำให้ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพิ่มสูงขึ้น (UNDP, 2558) ทั้งนี้การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวข้องกับการรับมือภัยพิบัติ โดย IPCC ให้ความหมายของการรับมือผลกระทบไว้ว่า “ความสามารถของระบบในการกลับไปสู่ภาวะปกติก่อนเกิดเหตุโดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรากฐานอย่างถาวร” หรือพูดอีกอย่างคือ ความสามารถในการฟื้นฟูจากเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึง การเตรียมพร้อมและการพัฒนายุทธศาสตร์ล่วงหน้า (Barry and Wandel, 2549) ดังนั้นการสร้างความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพปกติจะทำให้สามารถจำกัดความเสียหายได้ (UKAID, 2554) การตั้งรับภัยพิบัติในประเทศไทย…
By Philippe Berry, IFPRI - http://www.usaid.gov/; exact source, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4872781

ภาคการผลิตของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม มีความอ่อนไหวต่อสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีน้ำเป็นปัจจัยหลักในการผลิต เมื่อปริมาณน้ำไม่สมดุลกับความต้องการจึงส่งผลกระทบต่าง ๆ มากมาย เช่น ภัยแล้ง ทำให้พืชขาดน้ำ แห้งตาย ปศุสัตว์ขาดน้ำและอาหาร เช่นเดียวกับอุทกภัยซึ่งส่งผลทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ปศุสัตว์ล้มตาย และอาจเกิดโรคระบาดเช่นกัน ผลของภัยพิบัติทำให้เกษตรกรขาดรายได้และมีหนี้สิน นอกจากนั้น ยังส่งผลต่อเนื่องทำให้สินค้าทางการเกษตรขาดแคลน มีราคาแพง…
5.3.2 community cover

 ภัยพิบัติต่างๆ ในประเทศไทย  ในปัจจุบันได้เกิดภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง เหตุภัยพิบัติสึนามิ ดินโคลนถล่ม ไฟไหม้ป่า น้ำท่วมจากเหตุฝนตกมาก น้ำล้นเขื่อน น้ำป่าไหลหลาก พายุพัดถล่มบ้านเรือน รวมทั้งภัยพิบัติจากเหตุความรุนแรงทางการเมืองและสังคม เป็นต้น ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ และ ภัยพิบัติจึงมิใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนไทยอีกต่อไป กรณีประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยรายงานเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2553 ว่า…
โครงสร้างป้องกันน้ำท่วมที่วัดชัยวัฒนาราม, แหล่งภาพ: สถาบันอยุธยาศึกษา, 2552 อ้างอิงโดย DDMP (2557)

การท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทุกประเภท ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใด ๆ มักทำให้การท่องเที่ยวซบเซา เนื่องจากนักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ภัยพิบัติส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ต บริการนำเที่ยว และผู้ประกอบธุรกิจในสถานที่ท่องเที่ยวขาดรายได้ ต้องเสียทั้งงบประมาณในการซ่อมแซมฟื้นฟู และต้องใช้เวลาสร้างความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมา การสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการเพื่อประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกเพื่อให้รู้ว่าหากเกิดภัยจะต้องดูแลป้องกันส่วนใดก่อนเป็นอันดับแรก หรือมีส่วนใดที่ต้องดูแลรักษาไม่ให้เกิดความเสียหายโดยเด็ดขาด เช่น สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ การพิจารณามาตรการที่จำเป็นในการลดความเสี่ยง ทั้งการเตรียมพร้อม ปรับตัวและรับมือของภาคการท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยของกิจการ และเพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในศักยภาพของพื้นที่ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มาตรการเตรียมรับมือภัยพิบัติ  มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ…
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด, แหล่งภาพ: Cheechern, Hathaipat, 2014 (พ.ศ. 2557) และ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า ต้องมีการวางระบบต่าง ๆ อย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและการขนส่ง ตลอดจนต้องมีการตรวจสอบที่เข้มงวด ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมาย ทำให้จำเป็นต้องคำนึงถึงต้นทุน ผลกำไร และความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้าและการลงทุน ก็ยังมีโอกาสได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อาทิ สถานประกอบการ อาคาร โรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์…
Menu Title