Domestic News

1065

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำนักเรียน ภาครัฐและเอกชน ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกันปลูกต้นพะยูง 100 ต้น พร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เมื่อช่วงสายของวันที่ 16 ส.ค. 2559 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองบัว (สหรัฐพิบูลประชาสรร) จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ…
1066

ฟื้น 'เสวียน'...ช่วยบำรุงดิน ขับเคลื่อนเชียงรายชุมชนปลอดขยะ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Chiang Rai Zero Waste เครือข่ายของนักวิชาการ และนักพัฒนาที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมให้เชียงรายเป็นจังหวัดปลอดขยะ โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย และการให้บริการวิชาการมาสังเคราะห์เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการขยะชุมชนที่สามารถทำได้จริงและเห็นผลสำเร็จ นอกจากปีนี้จะมีหมู่บ้านถึง 17 แห่งจาก2จังหวัดเชียงรายที่ได้รับเลือกให้เป็นชุมชนปลอดขยะในโครงการประกวดชุมขนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน…
ภาพการติดตั้งโซลาร์รูฟของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 00:00:56 น. ปัญหาโลกร้อนที่นับวันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าสภาพภูมิอากาศโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว เป็นแรงบันดาลใจให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำติดตั้ง "ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร" ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวอย่างกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เห็นความสำคัญพลังงานสะอาด ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ.…
558000010351906-300x200

เราพูดกันถึง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” และ “ภาวะโลกร้อน” กันมานาน มีกระแสตื่นตัวแห่ใช้ถุงผ้าจนเป็นแฟชั่นอยู่ช่วงหนึ่ง แต่หลายคนอาจมองไม่เห็นภาพว่าภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างไร? เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนรายงานพิเศษจากเอเอฟพีฉายภาพอนาคต เมื่อเราต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างเลี่ยงได้ไว้อย่างน่าสนใจ 558000010351902 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อชีวิตประจำวันนั้น ขึ้นอยู่กับการประกอบอาชีพ อายุ และที่สำคัญคือแหล่งอาศัย โดยรายงานจากเอเอฟพีได้ฉายภาพอนาคตที่ได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศเรียบร้อยแล้ว เมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มเหนือระดับเพดานอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม 2 องศาเซลเซียส ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้เตือนว่าเป็นจุดที่เราไม่อาจหวนคืนได้ จำลองเหตุการณ์ในอีก 15 ปีข้างหน้า…
d1280

มนุษย์เป็นทั้งผู้ทำลายและสร้างสรรค์ ในขณะที่ความชัดเจนทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับและไม่มีท่าทีที่จะลดต่ำลง และการปรากฏขึ้นจริงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น นักวิทยาศาสตร์พยายามสร้างความคิดที่จะช่วยหาทางลด หรือแก้ไข การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เช่น การจับและเก็บกักคาร์บอน (Carbon capture and storage: CCS) การใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำเป็นเชื้อเพลิง และเนื่องจากภาคพลังงานเป็นภาคที่มีการใช้และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงที่สุด ดังนั้นการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่จะนำมาใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้จึงเป็นประเด็นที่ท้าทาย เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับ ค.ศ. 2030 ได้นำเสนอไว้โดย…
Menu Title