Ecotourism

แหล่งภาพ: www.ttrweekly.com-

นิยามของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที่ยวตามแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม อย่างมีความรับผิดชอบ รวมไปถึงการสนับสนุนคนพื้นเมืองให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และการศึกษาและแบ่งปันความรู้ทั้งคนในพื้นที่และผู้เยี่ยมเยือน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างการอนุรักษ์ ชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ควรนำหลักแนวคิดต่างๆ มาใช้ ได้แก่ ลดผลกระทบทางกายภาพ สังคม พฤติกรรม และทางจิตใจ สร้างความตระหนักและความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม มอบประสบการณ์แง่บวกให้กันและกันทั้งผู้เยี่ยมเยือนและเจ้าบ้าน ให้ความสนับสนุนทางการเงินในการอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นและอุตสาหกรรม…
6.9.1 640px-Thenmala_Ecotourism_bridge

ไม่สนับสนุนธุรกิจฟอกเขียว อย่าเชื่อข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในหนังสือนำเที่ยวไปเสียหมด เพราะธุรกิจท่องเที่ยวบางแห่งเป็นธุรกิจฟอกเขียวที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดด้วยการโฆษณาหรือสร้างภาพลักษณ์ว่ารับผิดชอบต่อสังคมโดยการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่จริงๆ แล้วดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงไม่ควรสนับสนุนธุรกิจเช่นนี้ ใช้หนังสือนำเที่ยวเป็นจุดเริ่มต้น ก่อนการเดินทางให้อ่านหนังสือนำเที่ยวหลายๆ เล่ม หรืออาจหาข้อมูลหนังสือนำเที่ยวทางอินเทอร์เน็ต จนกระทั่งเจอเล่มที่น่าสนใจและมีคุณภาพ และใช้หนังสือนำเที่ยวเล่มนั้นเป็นจุดเริ่มต้นและเครื่องมือในการศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางการเดินทางก่อนการเดินทางจริง สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นด้วยการพักในโรงแรมขนาดเล็ก โรงแรมประเภทให้ที่พักกับอาหารเช้า (B&Bs) โฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (home stay &…
Menu Title