องค์กรลดโลกร้อน (Climate Change Navigator)

Language : ไทย

เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการประชุมระดับนานาชาติขึ้นเพื่อหาแนวทางยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ ดังนั้น ที่ปรึกษาจะทำการศึกษาและรวบรวมอนุสัญญา พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) พิธีสารเกี่ยวโต (Kyoto Protocol) และความคืบหน้าของพิธีสารใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะให้ทราบถึงแนวทางที่ประเทศต่างๆ จะต้องดำเนินการร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

องค์กรลดโลกร้อนที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกทั้งหมด มีหน้าที่ อาทิ การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การกำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวางแผนปฏิบัติงานและโครงการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น องค์กรลดโลกร้อนหลายแห่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในฐานะประเทศภาคีของสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล (IGO) องค์การนอกภาครัฐ (NGO) ซึ่งได้แก่

1) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

2) คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC)

3) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

4) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

5) กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

Categories: Climate Change,Climate Change Navigators

Menu Title