โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่สำคัญ ทำหน้าที่กำหนดวาระด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในระบบของสหประชาชาติและทำหน้าที่ผู้สนับสนุนสิ่งแวดล้อมโลกที่มีอำนาจ

UNEP มีหน้าที่หลัก 3 อย่าง ได้แก่ 1) ประเมินสภาพและแนวโน้มของสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและระดับภูมิภาค 2) พัฒนาเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมระดับชาติและระหว่างประเทศ 3) เสริมสร้างสถาบันต่างๆ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด

ลำดับความสำคัญทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเสริมสร้างความสามารถของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ในการผสมผสานการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นกระบวนการพัฒนาแห่งชาติ

ประเด็น 1:    การปรับตัวด้วยการสร้างความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็น 2:    การอำนวยความสะดวกให้กับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ประเด็น 3:    การปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชิงวิทยาศาสตร์

ประเด็น 4:    การสื่อสารและสร้างความตระหนัก

การปรับตัว การวางแผน การจัดหาเงินทุนและการดำเนินมาตรการป้องกันที่คุ้มค่ากำลังถูกรวมเข้าไว้ในกระบวนการพัฒนาแห่งชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อมูลสภาพภูมิอากาศท้องถิ่น            หลายประเทศกำหนดนโยบาย ใช้เทคโนโลยีและการลงทุนที่นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการใช้แหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน            ผู้กำหนดนโยบายและผู้ออกกฎระเบียบของประเทศต่างๆ ประชาสังคมและภาคเอกชนได้รับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชิงวิทยาศาสตร์และข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ

การกักเก็บคาร์บอนเพิ่มขึ้นได้โดยการปรับปรุงการใช้ที่ดิน ลดการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของที่ดิน          มีการเผยแพร่เทคโนโลยีที่ได้รับปรับปรุงให้ดีขึ้น และเลิกใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัย จัดหาเงินทุนผ่านทางแหล่งรัฐและเอกชน ซึ่งรวมถึง กลไกการพัฒนาที่สะอาดและกลไกการดำเนินการร่วมกัน

Categories: Climate Change,Climate Change Navigators

Menu Title