Energy

6.5.1 wind-solar-04

พลังงานทดแทน พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ได้มาจากกระบวนการทางธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ พลังงานชีวภาพ และพลังงานจากมหาสมุทร บทบาทของพลังงานหมุนเวียนยังคงเพิ่มขึ้นในภาคการผลิตไฟฟ้า พลังงานความร้อนและความเย็น และภาคการขนส่ง พลังงานชีวมวล พลังงานชีวมวล คือ พลังงานที่ได้มาจากการนำชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง หรือผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นของเหลวและก๊าซ พลังงานชีวมวล คิดเป็นร้อยละ10 ของ…
6.5.2 cfl-87175_960_720

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการและควบคุมปริมาณการใช้พลังงาน อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพคืออุปกรณ์ที่ให้ผลลัพธ์การทำงานมากกว่าด้วยพลังงานเท่ากัน หรือให้ผลลัพธ์การทำงานเท่ากันด้วยพลังงานน้อยกว่า ยกตัวอย่างเช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดไฟ (CFL) ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไส้ร้อนแบบธรรมดา (1/3 ถึง 1/5) ในการผลิตแสงปริมาณเท่ากัน จึงถือว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดไฟเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (IEA) การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดที่บ้าน วิธีประหยัดไฟในบ้าน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม เปิดให้ลมพัดเข้ามาในบ้าน เปลี่ยนไปใช้หลอดไฟแบบประหยัดไฟ กันไม่ให้แสงแดดส่อง ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณบ้าน ใช้พัดลมเพดานที่ช่วยประหยัดไฟ…
6.5 saving-energy

ฤดูฝนปีนี้นอกจากจะมาเร็วแล้ว ฝนยังตกชุกในทุกพื้นที่ของประเทศ และปัญหาที่มาพร้อมๆ กับหน้าฝน ได้แก่ ปัญหาสุขภาพที่ทุกคนต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวให้แข็งแรง นอกจากเรื่องสุขภาพแล้วความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยังเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญด้วย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ควรต้องดูแลและตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้ารั่วแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้อีกด้วย การดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนอง ควรหลีกเหลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ โทรทัศน์ วีดีโอ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ เป็นต้น…
Menu Title