Food

สวนผักชุมชน (Community Garden) / Modified by ERM-Siam Co., Ltd.

การเกษตรในเมือง การเกษตรในเมือง (Urban Agriculture) หมายถึง การเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เมืองและรอบๆ พื้นที่เมือง รวมถึงการจัดการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ยาที่ได้จากพืชและสัตว์ เส้นใย และเชื้อเพลิง ด้วยวิธีการเกษตรแบบเข้มข้น โดยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ใช้วิธีนำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลขยะในพื้นที่เมือง (สมิทและอื่นๆ, 2539; เพียร์สันและอื่นๆ, 2554) การทำการเกษตรในพื้นที่เมืองและรอบๆ เขตพื้นที่เมือง (UPA) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจและสังคมและระบบนิเวศของพื้นที่เมือง…
By Elina Mark - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16751183

อาหารเกษตรอินทรีย์เป็นอาหารที่ผลิตด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานการทำเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรย์ของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป แต่การทำเกษตรอินทรีย์โดยทั่วไปมีหลักปฏิบัติที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ องค์กรที่ควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์อาจเลือกสั่งห้ามใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยบางชนิดในการเพาะปลูก ปัจจุบันสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศต่างกำหนดให้ผู้ผลิตต้องขอใบรับรองพิเศษเพื่อจำหน่ายสินค้าเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศนั้นๆ ในบริบทของระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารเกษตรอินทรีย์ คือ อาหารที่ผลิตด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลแต่ละประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ แม้ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวอาจเป็นการปลูกพืชแบบอินทรีย์ แต่การจำหน่ายอาหารที่ติดฉลากเกษตรอินทรีย์จะถูกควบคุมโดยหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของรัฐบาลแต่ละประเทศ เช่น กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) หรือ คณะกรรมาธิการยุโรป…
6.2.3 less meat_cv2

การลดบริโภคเนื้อสัตว์ช่วยลดโลกร้อน และทำให้สุขภาพดีขึ้น /Modified by ERM-Siam Co., Ltd. 1. ดีต่อสิ่งแวดล้อม การลดการบริโภคเนื้อสัตว์ดีต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรมส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม มูลสัตว์ปริมาณมากทำให้เกิดมลพิษ อาหารสัตว์ก็มาจากการเพาะปลูกที่ใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและส่วนใหญ่ต้องใช้การขนส่งจากที่ไกลๆ นอกจากนี้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรมยังทำให้เกิดมลพิษในน้ำ ดินและอากาศอย่างมาก และเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำทุ่งเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 2. ดีต่อสุขภาพ ในประเทศพัฒนาแล้วมีการบริโภคไขมันและโปรตีนมากเกินไปจนกระทั่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย การบริโภคเนื้อสัตว์มากเกินไปมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็งบางชนิด…
Thailand's seasonal fruits and vegetables

ประโยชน์ของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพโดยการซื้ออาหารพื้นเมืองตามฤดูกาลและอาหารปลอดสารเคมี ได้แก่ คุ้มค่า อาหารตามฤดูกาลทำจากพืชที่ผ่านการเพาะปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม ทำให้พืชเหล่านั้นเจริญงอกงาม ใช้เวลาปลูกน้อยกว่า จึงทำให้อาหารมีราคาถูกกว่า และบ่อยครั้งที่เราจะได้อาหารตามฤดูกาลในปริมาณมาก เนื่องจากพืชผักที่ใช้มีปริมาณมากและร้านอาหารจำเป็นต้องใช้ให้หมด อร่อยกว่า อาหารตามฤดูกาลมีรสชาติดีกว่าอาหารนอกฤดูกาลมาก เนื่องจากพืชที่ปลูกตามฤดูกาลจะสามารถเจริญเติบโตเต็มที่ตามธรรมชาติได้ก่อนที่จะถูกเก็บไปทำอาหาร จึงทำให้มีรถชาติอร่อย ยกตัวอย่างเช่น มะเขือเทศที่ปลูกในเดือนกุมภาพันธ์กับมะเขือเทศที่ปลูกในเดือนสิงหาคมมีรสชาติหวานอร่อยต่างกัน มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า พืชที่ปลูกตามฤดูกาลในสภาพที่เหมาะสมจะให้สารอาหารตามธรรมชาติมากกว่า จึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่าพืชบางชนิดมีสารอาหารเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าเมื่อปลูกตามฤดูกาล นอกจากนี้ผักผลไม้ตามฤดูกาลยังไม่ต้องผ่านการขนส่งเป็นเวลานานๆ…
Menu Title