Future Risks & Impacts

ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละภูมิภาคในระยะสั้น (พ.ศ. 2573-2583) และระยะยาว (พ.ศ.2623-2643), IPCC, Synthesis report AR5

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีอยู่และความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ๆต่อระบบนิเวศและมนุษยชาติ สภาวะโลกร้อนในอนาคตยังส่งผลกระทบที่รุนแรง แพร่กระจายและย้อนกลับไม่ได้ต่อผู้คน สิ่งมีชีวิตทุกสปีซี่ และระบบนิเวศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การดำเนินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงนั้น ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีววภาพ การบริการของระบบนิเวศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่ยังนำไปสู่ความเสี่ยงในเรื่องของความเป็นอยู่ อาหาร และความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วย ปัจจัยเสี่ยงทั้ง 14 ปัจจัย สำหรับแต่ละภูมิภาค รวมทั้งศักยภาพในการลดความเสี่ยงผ่านการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mitigation) และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation)…
01globalwarmingfix.adapt.1190.1

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบหลักต่อปริมาณอาหารในหลายภูมิภาคทั่วโลก ระบบการผลิตอาหารถูกคุกคามผ่านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบของดินเค็ม ภัยแล้ง และอัคคีภัย นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตทางประมงทั้งในน้ำจืดและในมหาสมุทร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กระทบต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำและการจับปลาในทะเลเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เพียงแต่เพิ่มอัตราการขยายพันธุ์ของแมลงศัตรูพืชและโรคภัยต่างๆ แต่ยังกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร (Food security) การเข้าถึงอาหาร (Food access) การใช้ประโยชน์ (Utilization) และความเสถียรของราคา (Price stability) หากไม่มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเลย อุณหภูมิเฉลี่ยอาจสูงขึ้นประมาณ…
3.4.3 Wildfire_in_California

ป่าไม้มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพในธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศทั้งระบบ การคาดการณ์ปี 2050 (พ.ศ. 2593) แสดงให้เห็นว่าป่าไม้และระบบนิเวศของโลกจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าที่มันสามารถจะดูดซับได้ อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นพืช และสัตว์บางชนิดจำต้องอพยพไปอยู่ในดินแดนที่มีอากาศเย็นกว่า ในดินแดนเขตอบอุ่น (Temperate Region) สัตว์ พืช และพรรณไม้ สามารถเคลื่อนย้าย อพยพตัวเองได้ประมาณ 25-40 กิโลเมตรต่อศตวรรษ อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นถึง…
By Kingbob86 (Timothy) - http://www.flickr.com/photos/kingbob86/5341730273/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12678490

ประชากรโลกจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ภัยแล้ง และน้ำท่วมอย่างรุนแรงและฉับพลันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้แหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาลต้องเหือดแห้งไปในภูมิภาคกึ่งโซนร้อน และในภูมิภาคที่แห้งแล้งอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าภัยแล้งจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นอีก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อให้เกิดความเสี่ยงของการด้อยคุณภาพของน้ำดิบที่น้ำมาผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยตรง IPCC (2014) คาดการณ์ว่าสัตว์น้ำในทะเลจะเกิดการอพยพย้ายถิ่น และการแพร่กระจายเผ่าพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในหลายภูมิภาคที่อ่อนไหวในปี 2643 จากการสังเกตการณ์ทางด้านการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ระบบน้ำทะเลที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อระบบชายฝั่งและที่ราบลุ่มที่มีพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล (low-lying coastal areas) มีโอกาสที่จะจมลงจากน้ำท่วมและผุกร่อนในศตวรรษที่…
Picture source: https://youtu.be/jDueuwB3Tcs

สภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งปัจจัยของการมีสุขภาพที่ดีของผู้คนในพื้นที่ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยการเข้าถึงทรัพยากรขั้นพื้นฐาน อาทิ อาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย และพลังงาน ตลอดศตวรรษที่ 21 การเพิ่มขึ้นของโรคภัยไข้เจ็บในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและรายได้น้อย เป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการบาดเจ็บ และโรคภัยที่เกิดจากคลื่นความร้อนที่ทวีคูณความรุนแรง การเพิ่มขึ้นของผู้คนที่ขาดสารอาหารอันเนื่องมากจากผลผลิตทางอาหารลดลงในประเทศที่ยากจน ความเสี่ยงในการสูญเสียความสามารถในการทำงาน และผลิตภาพของแรงงานลดลงในกลุ่มประชากรเสี่ยง (Vulnerable population) เป็นต้น…
71679.adapt.590.1

เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานในเมืองถูกสร้างขึ้นจากระบบและเทคโนโลยีที่พึ่งพาอาศัยกันอย่างซับซ้อนซึ่งจำเป็นต้องใช้การบริหารจัดการและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อาทิ ภัยธรรมชาติและหายนะที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองที่กำลังพัฒนา คลื่นความร้อน คลื่นความเย็น พายุที่ทวีความรุนแรง เหตุการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง และน้ำท่วม ในแง่มุมของการเปลี่ยนทิศทางของพายุหมุน ความถี่และความทวีความรุนแรงของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เป็นปัจจัยหลักที่สร้างผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง การขนส่ง รวมถึงการสื่อสาร (ดังตารางด้านล่าง) ประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบเชิงระบบ…
Menu Title