Future Risks & Opportunities

ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละภูมิภาคในระยะสั้น (พ.ศ. 2573-2583) และระยะยาว (พ.ศ.2623-2643), IPCC, Synthesis report AR5

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมซึ่งยากต่อการรับมือ กว่าทศวรรษที่ผ่านมาหลายหน่วยงานทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติได้ทำการศึกษา และทำความเข้าใจเรื่องการเกิดและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนเกิดเป็นมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศออกมามากมาย อย่างไรก็ตาม การจะสรุปหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเตรียมการรับมือที่แน่นอนในอนาคต ยังมีข้อจำกัดในหลายๆ เรื่อง เช่น สภาพสังคมและเศรษฐกิจ หรือสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การสร้างภาพจำลองสถานการณ์โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทุกๆ ทางจึงมีความสำคัญ เพื่อให้การวางแผนรับมือเป็นไปอย่างครอบคลุมสำหรับทุกๆสถานการณ์ ประเทศไทยมีแนวโน้มและความเสี่ยงที่จะเผชิญกับผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง…
6.2.2 TH flood2

หลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นบ่อยครั้ง โดยมีทั้งภัยที่เกิดเป็นประจำจนสามารถคาดการณ์ได้ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง เป็นต้น และ/หรือ สาธารณภัยที่มีรูปแบบไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ภัยจากแผ่นดินไหว การกัดเซาะชายฝั่ง สึนามิ ดินโคลนถล่ม โรคระบาด โดยคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้จัดทำปฏิทินภัยพิบัติในประเทศไทยดังที่แสดงในรูปที่ 1 1.อุทกภัย ในปี…
5.2.3 water sdg

เป้าหมายทั่วโลกสำหรับน้ำ เป้าหมายของการพัฒนาน้ำอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติประกอบด้วย 17 เป้าหมาย ครอบคลุมประเด็นของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การสิ้นสุดของความยากจนและความหิวโหย, การพัฒนาสุขภาพและการศึกษา, การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน, การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการรักษาน้ำและป่า เป้าหมายที่ 6 คือ เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำ: การทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน  วันน้ำโลก วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันน้ำโลกตั้งแต่ปี…
Menu Title