House

Thailand's sustainable house

องค์ประกอบของที่อยู่อาศัยที่ชาญฉลาดและยั่งยืน ประกอบไปด้วยความยั่งยืน 3 มิติ ได้แก่ ความยั่งยืนด้านสังคม: คือ การผนวกรวมความปลอดภัย ความมั่นคง และการออกแบบที่เป็นสากลเข้าด้วยกัน ความปลอดภัย – บ้านที่มีความปลอดภัยและมั่นคง ลดการบาดเจ็บจากการอยู่อาศัยภายในบ้านและรอบๆ บ้าน ความมั่นคง – ความมั่นคงของบ้านจากการออกแบบและการใช้อุปกรณ์เพื่อลดอาชญากรรม บ้านที่ได้รับการออกแบบที่เป็นสากลที่มีความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายสำหรับคนที่อยู่อาศัยที่มีความสามารถแตกต่างกันสำหรับแต่ละช่วงชีวิตของผู้อยู่อาศัย ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ…
รูปที่ 2 ตัวอย่างเครื่องเรือนจากไม้รีไซเคิล
ที่มา: http://www.thewoodenduck.com/V2/product_view.php?id=3958; http://www.thewoodenduck.com/V2/product_view.php?id=3775; http://www.thewoodenduck.com/V2/product_view.php?id=5129

วัสดุก่อสร้างบางชนิดอาจเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืน ด้วยคำจำกัดความหรือเงื่อนไขบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ไม้อาจถือเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืนถ้าปลูกขึ้นด้วยการจัดการป่าแบบยั่งยืน และแปรรูปด้วยพลังงานยั่งยืนและจัดส่งด้วยการขนส่งที่ยั่งยืน แต่อาจไม่ถือเป็นวัสดุที่ความยั่งยืนภายใต้เงื่อนไขที่ต่างออกไป ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนจากสหรัฐอเมริกาได้ทำการแจกแจงลักษณะของวัสดุก่อสร้างที่มีความยั่งยืนโดยพิจารณาตามแนวคิดการประเมินวัฎจักรชีวิตไว้ดังนี้ มีการควบคุมและป้องกันการเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิตของวัสดุ มีการลดปริมาณการเกิดของเสียตลอดกระบวนการผลิตของวัสดุ ใช้วัตถุดิบจากการรีไซเคิลในการผลิตวัสดุ มีการลดการใช้พลังงานตลอดกระบวนการผลิตวัสดุ เป็นวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ ดิน เป็นต้น วัสดุที่มีการออกแบบมาให้ลดการเกิดของเสียในระหว่างการก่อสร้างหรือการติดตั้ง วัสดุที่ผลิตในท้องถิ่น วัสดุที่มีการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร วัสดุที่ช่วยประหยัดน้ำหรือลดการใช้น้ำ วัสดุที่ไม่มีหรือมีสารพิษเป็นส่วนประกอบน้อย วัสดุหรืออุปกรณ์สำหรับผลิตพลังงานหมุนเวียน…
Menu Title