Low Carbon Society

6.1.5 LCS vision cover

ความหมายของคาร์บอนต่ำ คาร์บอนต่ำ หมายถึง ตัวเลขประมาณการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีในระดับโลก ซึ่งความเข้มของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอยู่ในระดับที่ยอมรับกันว่าไม่เป็นการแทรกแซงของมนุษย์ที่เป็นอันตรายกับระบบภูมิอากาศ (คาร์บอน หมายถึง คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เป็นสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ ในสังคมหันมาร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกรูปแบบหรือในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการดำรงชีวิตปกติโดยเฉพาะการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตของโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมคาร์บอนต่ำจึงต้องทำให้ผู้คนในสังคมมีความตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ โดยผู้คนในสังคมมีความยึดโยงกับการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญก็คือ จะต้องเป็นสังคมที่มีการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับระบบนิเวศที่สมดุลด้วย ดังนั้น สังคมคาร์บอนต่ำ…
แหล่งภาพ:
http://www.chaipat.or.th/chaipat_english/index.php?option=com_content&view=article&id=4103&Itemid=293

ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานคือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวังแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างความเจริญขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับ …การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการทำงานของระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่เป็นแนวทางในการตัดสินใจซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์การพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้นิยามความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของ ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ…
วิสัยทัศน์สังคมคาร์บอนต่ำ ประเทศไทย พ.ศ. 2573

การเผยแพร่เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเป็นสิ่งจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ และหลายภาคส่วนจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับต่ำ ยกตัวอย่างเช่น ภาคที่อยู่อาศัย ภาคการก่อสร้างและภาคอุตสหกรรมต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบางภาคส่วนต้องเปลี่ยนเชื้อเพลิง เช่น ภาคการขนส่งและภาคการผลิตไฟฟ้า มาตรการในโครงการวิสัยทัศน์สังคมคาร์บอนต่ำ พ.ศ. 2573 วิสัยทัศน์สังคมคาร์บอนต่ำของไทย ปีพ.ศ. 2573 คาดว่าประเทศไทยจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวกับการผลิตและใช้ไฟฟ้าในประเทศราว 42.5% ในกรณีสภาวะเศรษฐกิจปกติในปีพ.ศ. 2573 นอกจากนี้ยังมีมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 9 มาตรการสำหรับภาคที่อยู่อาศัย…
Menu Title