บรรษัทข้ามชาติ คืออะไร
ฆอซาฟี มะดอหะ
phi_thekop@hotmail.com
18/3/2553
บรรษัทข้ามชาติ คืออะไร มีบทบาทอะไรแล้วส่งผลกระทบต่อการเมืองโลกอย่างไรและมีผลดีผลเสียอย่างไร

 Re: บรรษัทข้ามชาติ คืออะไร
NG@

27/5/2553
ความหมายของบรรษัทข้ามชาติ ตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนในต่างประเทศ นั่นคือ บรรษัทข้ามชาติ คือ บรรษัทที่มีการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยอาจจะมีการก่อตั้งบริษัทลูกขึ้นใหม่ หรือเข้าไปครอบครองบริษัทท้องถิ่น (take over) โดยบริษัทแม่อาจเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้เพื่อขยายอำนาจการควบคุมกิจการไปสู่ต่างประเทศ