Observed Changes

ผลกระทบของธรรมชาติ VS มนุษย์ ต่อปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ ซึ่งอาจแบ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม โดยองค์ประกอบที่สำคัญของก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์  (N2O), ซีเอฟซี (CFCs), ไฮโดรฟลูโรคาร์บอนคาร์บอน (HFCs), เพอร์ฟลูโรคาร์บอน  (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออร์ไรด์ (SF6) ปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรากฏการณ์เรือนกระจก คือ การที่โลกถูกห่อหุ้มด้วยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วค่อยๆ…
อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ส่งผลต่อภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ

โลกของเรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการวัดความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบนพื้นผิวของผืนดินและมหาสมุทร หน่วยงาน  Climatic Research Unit และ National Oceanic and Atmospheric Administration ได้เก็บข้อมูลสถิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2431 – 2558 โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ 1 องศาเซลเซียส (NASA) อันเป็นผลพวงจากปรากฏการณ์เอลนิโน่ (El Niño) และกิจกรรมของมนุษย์…
georgiacoal.adapt.1190.1

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซที่ทำหน้าที่กักความร้อนไม่ให้ออกสู่ชั้นบรรยากาศ จึงทำให้โลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้น ก๊าซ CO2 จะถูกปลดปล่อยผ่านกิจกรรมของมนุษย์โดยตรง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล และการปลดปล่อยจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ เช่น การหายใจของสิ่งมีชีวิต และการระเบิดของภูเขาไฟ จากรูป ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA),…
Global Ocean heat

มหาสมุทรของเรามีความสามารถในการกักเก็บและปลดปล่อยความร้อนช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ จึงทำหน้าที่ในการควบคุมเสถียรภาพของระบบสภาพภูมิอากาศของโลกแต่ละปีและทศวรรษ  เช่น รูปแบบปรากฏการณ์ทางด้านสภาพภูมิอากาศอย่างปรากฏการณ์เอลนิโน่ (El Niño) และ ความผันผวนของรูปแบบสภาพภูมิอากาศในคาบสมุทรแปซิฟิก (The Pacific Decadal Oscillation: PDO) ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 20-30 ปี ความร้อนและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะสั้นดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคต่างๆ พายุไซโคลนในเขตร้อนชื้น และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล…
ปะการังฟอกขาวจากผลกระทบของปรากฏการณ์ทะเลกรด

โดยทั่วไปแล้วมหาสมุทรจะมีค่า pH ประมาณ 8.0 – 8.1 ซึ่งมีความเป็นด่างเล็กน้อย ปรากฏการณ์ทะเลกรดทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรมีความเป็นกรดมากขึ้น เกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุ ได้แก่ 1) เกิดจากการปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงในชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็ว ได้ทำละลายกับน้ำทะเลในมหาสมุทร ทำให้ค่าความเป็นกรด-ด่างในมหาสมุทรเปลี่ยนไป มีสภาพเป็นกรดมากขึ้น 2) อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำทะเลดูดซับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้น้อยลง จากการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับในระดับน้ำทะเลลึก ลอยตัวสูงขึ้นมาใกล้ระดับพื้นผิวน้ำทะเล…
Source: National Geographic Documentary

แหล่งภาพ: National Geographic Documentary, https://www.youtube.com/watch?v=4vrqibKuVgg นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2393 ระดับน้ำทะเลได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และระหว่างศตวรรษที่ 20 ระดับน้ำทะเลได้เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตร (ประมาณ 1.5 – 2.0 มิลลิเมตร/ปี) ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากสาเหตุของการขยายตัวของความร้อนในมหาสมุทร การละลายชองภูเขาน้ำแข็งกลาเซียร์และก้อนน้ำแข็ง และการลดลงของภูเขาน้ำแข็งทวีปกรีนแลนด์ และแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันตก…
8-Degrees-&-Counting-NationalGeographic_654839.adapt.590.1

แผ่นภูเขาน้ำแข็งคือมวลดินแดนน้ำแข็งกลาเซียร์ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ขนาด 50,000 ตารางกิโลเมตร (20,000 ตารางไมล์) ปัจจุบันนี้ โลกมีแผ่นภูเขาน้ำแข็งที่สำคัญซึ่งครอบคลุมทวีปกรีนแลนด์ (Greenland) และแอนตาร์กติกา (Antarctica) ทั้งสองดินแดนภูเขาน้ำแข็งนี้เป็นแหล่งน้ำแข็งที่บรรจุน้ำจืดถึงร้อยละ 99 ของแหล่งน้ำทั้งหมดในโลกใบนี้ แผ่นภูเขาน้ำแข็งแอนตาร์ติคมีขนาดประมาณ 14 ล้านตารางกิโลเมตร (5.4 ล้านตารางไมล์) และมีน้ำแข็ง 30 ล้านลูกบาศก์กิโลเมตร (7.1…
การละลายของน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์คติค By NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA - Ponds on the OceanUploaded by PDTillman, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15837631

น้ำแข็งมหาสมุทรอยู่ในรูปน้ำทะเลแช่แข็ง มันขึ้นรูป ขยาย และละลายในมหาสมุทร โดยทั่วไปแล้ว น้ำแข็มหาสมุทรจะถูกปกคลุมโดยหิมะ โดยเฉพาะน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติคที่ช่วยรักษาอุณหภูมิความเย็นและเสถียรภาพของภูมิอากาศโลก พื้นผิวสีขาวสว่างของน้ำแข็งมหาสมุทรช่วยสะท้อนแสงกลับสู่ห้วงอวกาศถึงร้อยละ 80 ของแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ทั้งหมด เมื่อน้ำแข็งมหาสมุทรละหลายลงในฤดูร้อน มหาสมุทรดูดซับแสงอาทิตย์มากถึงร้อยละ 90 จึงทำให้มหาสมุทรอาร์คติคมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอีกครั้ง   ทุกๆเดือนกันยายน น้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติคสูญหายไปจากการละลายลงอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสอบของ National Snow & Ice…
Menu Title