SUSTAINABLE LIVING

Transportation

6.6.2  CP cover1

การใช้รถร่วมกัน คือ การร่วมโดยสารกันไปในเส้นทางเดียวกัน หรือเส้นทางใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในรถจะมีผู้โดยสารมากกว่าหนึ่งคน การใช้รถร่วมกันมีหลายรูปแบบ การใช้รถร่วมกันแบบระบุคนขับ (Designated Driver Carpool): โดยทั่วไปการใช้รถร่วมกันแบบนี้ประกอบด้วยคนขับ 1 คนและผู้โดยสาร 1 คน หรือมากกกว่า 1 คนขึ้นไป ซึ่งผู้โดยสารอาจเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายบางส่วน อาทิ…
เคล็ดลับในการเดินทางรถสาธารณะ; แหล่งภาพ: ERM-Siam Co., Ltd.

  เคล็ดลับในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ นั่งแท็กซี่ - แท็กซี่ก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการขนส่งสาธารณะเนื่องจากเราไม่ได้เป็นเจ้าของรถ และเมื่อเราไม่ได้ใช้บริการ แท็กซี่เหล่านั้นก็สามารถให้บริการผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ให้เลือกแท็กซี่ที่เป็นรถไฮบริดเพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า เดินไปโรงเรียน - เดินไปส่งบุตรหลานหรือให้พวกเขานั่งรถโรงเรียน แทนที่จะขับรถไปส่งที่โรงเรียนซึ่งไม่ได้ไกลจากบ้านนัก หรืออาจเดินไปพร้อมๆ กับเด็กคนอื่นๆในละแวกบ้านก็ได้ ใช้รถโดยสารหรือรถไฟสำหรับการเดินทางไกล - รถโดยสาร รถไฟ รถรางเบาและเรือข้ามฟากจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางได้ แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้รถยนต์ก็ดูว่าสามารถโดยสารไปพร้อมกับคนอื่นๆได้หรือไม่ และการเดินทางด้วยวิธีทั้งหมดที่กล่าวมายังดีกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบิน…
Transportation in Thailand: Bangkok Skytrain | by Asian Development Bank

เพื่อรองรับการเดินทางของประชากร และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นในพื้นที่เมือง รัฐบาลควรทำการทดสอบระบบขนส่งมวลชนในปัจจุบัน เพื่อกำหนดวิธีรองรับการเจริญเติบโต และความหลากหลายของประชากรด้านเศรษฐกิจ- สังคม พร้อมกับการหาวิธีการลดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และความแออัดในเมือง ดังนั้นในบริบทของแนวทางการขนส่งอย่างยั่งยืน ได้แก่ ขนส่งสาธารณะ ระบบที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน และเครือข่ายของตนเดินเท้า เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเจริญเติบโตของเมืองและความสามารถในการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อประชากรอย่างยั่งยืน ตัวเลือกการขนส่งอย่างยั่งยืน สามารถให้บริการเพื่อดึงดูด รองรับความต้องการ และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของผู้อยู่อาศัยในเมือง รวมทั้งมักจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวที่มีการบูรณาการระบบต่างๆ ทั้งภูมิศาสตร์และรูปแบบการเดินทาง ระบบการขนส่งอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานต่อการเข้าถึงและการเคลื่อนย้ายของแต่ละบุคคลได้อย่างปลอดภัย ราคาประหยัด…

Ecotourism

แหล่งภาพ: www.ttrweekly.com-

นิยามของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที่ยวตามแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม อย่างมีความรับผิดชอบ รวมไปถึงการสนับสนุนคนพื้นเมืองให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และการศึกษาและแบ่งปันความรู้ทั้งคนในพื้นที่และผู้เยี่ยมเยือน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างการอนุรักษ์ ชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ควรนำหลักแนวคิดต่างๆ มาใช้ ได้แก่ ลดผลกระทบทางกายภาพ สังคม พฤติกรรม และทางจิตใจ สร้างความตระหนักและความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม มอบประสบการณ์แง่บวกให้กันและกันทั้งผู้เยี่ยมเยือนและเจ้าบ้าน ให้ความสนับสนุนทางการเงินในการอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นและอุตสาหกรรม…
6.9.1 640px-Thenmala_Ecotourism_bridge

ไม่สนับสนุนธุรกิจฟอกเขียว อย่าเชื่อข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในหนังสือนำเที่ยวไปเสียหมด เพราะธุรกิจท่องเที่ยวบางแห่งเป็นธุรกิจฟอกเขียวที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดด้วยการโฆษณาหรือสร้างภาพลักษณ์ว่ารับผิดชอบต่อสังคมโดยการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่จริงๆ แล้วดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงไม่ควรสนับสนุนธุรกิจเช่นนี้ ใช้หนังสือนำเที่ยวเป็นจุดเริ่มต้น ก่อนการเดินทางให้อ่านหนังสือนำเที่ยวหลายๆ เล่ม หรืออาจหาข้อมูลหนังสือนำเที่ยวทางอินเทอร์เน็ต จนกระทั่งเจอเล่มที่น่าสนใจและมีคุณภาพ และใช้หนังสือนำเที่ยวเล่มนั้นเป็นจุดเริ่มต้นและเครื่องมือในการศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางการเดินทางก่อนการเดินทางจริง สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นด้วยการพักในโรงแรมขนาดเล็ก โรงแรมประเภทให้ที่พักกับอาหารเช้า (B&Bs) โฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (home stay &…
Menu Title