Thailand's Observed Changes

อุณหภูมิสูงสุดในรอบปีเปรียบเทียบระหว่างปีฐาน และอนาคต 3 ช่วงเวลา สาหรับ 3 SRES, แหล่งภาพ: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยส่งผลโดยตรงต่อภัยแล้งที่ยาวนาน ผลผลิตทางการเกษตรและประมงลดลง อุทกภัย ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น โรคภัยไข้เจ็บที่ทวีความรุนแรง และกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทย กรมอุตุนิยมวิทยารายงานถึงอุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1 องศา เทียบจาก พ.ศ. 2524 – 2551 (รูปที่ 1) และแนวโน้มอุณหภูมิในประเทศไทยอาจเพิ่มสูงขึ้น 1.2 – 1.9 องศาเซลเซียสในปี พ.ศ.…
ระดับน้ำทะเลหนุนสูง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2551

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศที่ต่ำซึ่งมีความเปราะบางที่จะเกิดเหตุการณ์ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และคลื่นพายุซัดฝั่ง IPCC ได้ระบุถึงระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นในอัตราเร่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 – 2546 และมีการคาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 18 – 60 เซนติเมตร ในปี พ.ศ. 2643 ในบางพื้นที่ของประเทศไทยนั้น การรุกล้าของน้าทะเลเข้าสู่ชั นน้าบาดาลตามแนวชายฝั่งทะเล (Seawater intrusion) ได้ทำให้น้ำในชั้นบาดาลมีการปนเปื้อนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการอุปโภคและบริโภคของชุมชนและหน่วยงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่ง…
ภัยแล้งในประเทศไทย

หลายทศวรรตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาภัยแรงที่รุนแรงหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเกษตรมากที่สุด ในปี พ.ศ. 2548 ประชากร 11 ล้านคนใน 71 จังหวัดได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในปี พ.ศ. 2551 ประชาชนในภาคการเกษตรกว่า 10 ล้านคน ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่รุนแรงอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยจำต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งที่ร้ายแรงที่สุดในรอบสิบปีและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายภูมิภาคของประเทศ…
คลื่นความร้อนที่ยาวนานที่สุดในรอบ 65 ปี เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

ในปี 2559 ประเทศไทยต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่ยาวนานที่สุดในรอบ 65 ปี อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนเมษายนในหลายภูมิภาคสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส และทุบสถิติเดิมที่อุณหภูมิ 44.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงที่สุดที่ 44.6 องศาเซลเซียส ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นับเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดของประเทศไทยเท่าที่เคยมีการบันทึกมา คลื่นความร้อนยังส่งผลให้มีการใช้พลังงานมากเป็นประวัติการณ์ อีกทั้งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำปัญหาสุขภาพ…
Menu Title